ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ninth

N AY1 N TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ninth-, *ninth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ninth(pron) ลำดับที่เก้า
ninth(adj) ซึ่งเป็นลำดับที่เก้า, Syn. nonary, novenary

English-Thai: Nontri Dictionary
ninth(adj) ที่เก้า
ninth(n) อันดับที่เก้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ninth[ไนธฺ] (adj) ที่เก้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา Dante's Peak (1997)
When we reach India, we will head for the Himalayas... and the ninth highest peak on Earth, Nanga Parbat.พอถึงอินเดีย ก็จะตรงไป ที่เทือกเขาหิมาลัย และต่อไปที่ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก นังการ์ปาบัต Seven Years in Tibet (1997)
We were on the same lunch shift when I was in ninth grade, and he would always save the most random, weird things.เราเคยอยู่ห้องเดียวกันตอน ม.3 แล้วเขาก็ชอบทำตัวประหลาดมาก American Beauty (1999)
No one's called me that since the ninth grade.ไม่มีใครเรียกผมอย่างนั้นมาตั้งแต่เกรด 9 แล้ว Legally Blonde (2001)
So when they arrive at the ninth hole...แล้วพอพวกเขาเล่นมาถึงหลุมเก้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว Pilot (2004)
After an Ortiz walk, ninth inning...After an Ortiz walk, ninth inning... . Zathura: A Space Adventure (2005)
58 7 4 MuIIie Ave., Ninth Ward, New orleans.-Correction, sir. US Government. -US Government. Deja Vu (2006)
Ninth Circuit judge, broke his neck falling down a staircase, surrounded by witnesses, April 27.ผู้พิพากษาคนที่ 9 คอหักตายเพราะสะดุดตกขั้นบันได โดยมีพยานเห็นเหตุการณ์ เมื่อ 27 เมษายน Hollow Man II (2006)
Ninth thing: a shower.อย่างที่เก้า อาบน้ำ Map 1213 (2006)
SERENA SAID HI TO YOU AT A NINTH GRADE BIRTHDAY PARTY,เซรีน่าเคยทักทายพี่ ที่งานวันเกิดของพี่ตอนพี่อยู่เกรด 9 Pilot (2007)
Bats ninth for the department softball team?ไม้เก้าในทีมซอฟบอลของแผนก 65 Million Years Off (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ninthBases loaded, two outs in the ninth inning.
ninthHe had a shutout until the ninth inning.
ninthI have just received your letter of the ninth.
ninthIt was on the morning of February the ninth that I arrived in London.
ninthTell me the name of the ninth month.
ninthThe speech contest took place on the ninth of November.
ninthThe top eight players survived the ninth day of the tournament.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษหนึ่งส่วนเก้า[sēt neung suan kao] (n, exp) EN: one-ninth  FR: un neuvième
ที่เก้า[thī kao] (adj, num) EN: ninth  FR: neuvième
เจ็ดส่วนเก้า[7/9] (num) EN: 7/9 (seven ninth)  FR: 7/9 (sept neuvièmes)

CMU English Pronouncing Dictionary
NINTH N AY1 N TH
NINTHS N AY1 N TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ninth (n) nˈaɪnθ (n ai1 n th)
ninths (n) nˈaɪnθs (n ai1 n th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九月[jiǔ yuè, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ, ] ninth month; September, #7,421 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] ninth of 10 heavenly trunks 十天干; ninth in order; letter "I" or roman "IX" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; nona, #21,836 [Add to Longdo]
壬申[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, ] ninth year I9 of the 60 year cycle, e.g. 1992 or 2052, #63,214 [Add to Longdo]
重霄[chóng xiāo, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, ] ninth heaven; Highest Heaven, #213,617 [Add to Longdo]
九重霄[jiǔ chóng xiāo, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄠ, ] ninth heaven; Highest Heaven, #502,835 [Add to Longdo]
第九[dì jiǔ, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] ninth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neuntelninth part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒九[かんく, kanku] (n) ninth day of the cold season (approx January 13th) [Add to Longdo]
季秋[きしゅう, kishuu] (n) (1) (obs) end of autumn; (2) ninth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
菊月[きくづき, kikuduki] (n) (See 長月) ninth month in the lunar calendar [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south) [Add to Longdo]
九日(P);9日[ここのか(P);ここぬか(ok), kokonoka (P); kokonuka (ok)] (n) (1) the ninth day of the month; (2) nine days; (P) [Add to Longdo]
紅葉月[もみじづき, momijiduki] (n) (See 長月) ninth lunar month [Add to Longdo]
四十九日[しじゅうくにち, shijuukunichi] (n) forty-ninth day after a person's death [Add to Longdo]
十日の菊[とおかのきく, tookanokiku] (exp) (See 重陽) something that comes too late and is useless; like a chrysanthemum prepared for the ninth day of the ninth month of the lunar calendar for the Chrysanthemum festival but that blooms only on the tenth [Add to Longdo]
寝覚め月;寝覚月(io)[ねざめづき, nezameduki] (n) (See 長月) ninth lunar month [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ninth
   adj 1: coming next after the eighth and just before the tenth in
       position [syn: {ninth}, {9th}]
   n 1: position nine in a countable series of things; "going into
      the ninth they were a run ahead"
   2: one part in nine equal parts [syn: {one-ninth}, {ninth}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top