ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neurotic

N UH0 R AA1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neurotic-, *neurotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neurotic(adj) เกี่ยวกับโรคประสาท, Syn. psychoneurotic, Ant. unneurotic
neurotic(adj) ผู้เป็นโรคทางระบบประสาท
neurotically(adv) ทางระบบประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neurotic(นิวรอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือเป็นโรคประสาท n. คนที่เป็นโรคประสาทซึ่งมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล, See also: neurotic ally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
neurotic(n) ยาระงับประสาท,คนที่เป็นโรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neurotic disorder; neurosisโรคประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neurotic disordersโรคประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuroticDo you think real neurotics really go and call themselves such?
neuroticWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสาทเสีย[prasātsīa] (v) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic  FR: être énervé ; être nerveux

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUROTIC N UH0 R AA1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neurotic (n) njˈuəʳrˈɒtɪk (n y u@1 r o1 t i k)
neurotics (n) njˈuəʳrˈɒtɪks (n y u@1 r o1 t i k s)
neurotically (a) njˈuəʳrˈɒtɪkliː (n y u@1 r o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neurotiker {m}; Neurotikerin {f} | Neurotiker {pl}neurotic | neurotics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P) [Add to Longdo]
精神神経[せいしんしんけい, seishinshinkei] (adj-no) psychoneuro; psychoneurotic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neurotic
   adj 1: characteristic of or affected by neurosis; "neurotic
       disorder"; "neurotic symptoms"
   2: affected with emotional disorder [syn: {neurotic},
     {psychoneurotic}] [ant: {unneurotic}]
   n 1: a person suffering from neurosis [syn: {neurotic},
      {psychoneurotic}, {mental case}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top