ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrator

N EH1 R EY0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrator-, *narrator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrator(n) ผู้บรรยาย, See also: ผู้เล่า, คนเล่า, Syn. reciter, reconteur

English-Thai: Nontri Dictionary
narrator(n) ผู้บรรยาย,ผู้เล่าเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narratorผู้เล่าเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่าเรื่อง(n) narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count Unit: คน
ผู้บรรยาย(n) narrator, See also: storyteller, lecturer, Syn. วิทยากร, ผู้พูด, Ant. ผู้ฟัง, Example: ผู้บรรยายบางคนออกเสียง ร ควบกล้ำไม่ได้เลย, Count Unit: คน, ท่าน, Notes: (สันสกฤต)
ผู้เล่า(n) narrator, See also: storyteller, commentator, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้บรรยาย, นักเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: ผู้เล่าเรื่องนี้เป็นชายชราชาวกะเหรี่ยง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บรรยาย[phūbānyāi] (n) EN: commentator ; narrator ; storyteller ; lecturer  FR: commentateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NARRATOR N EH1 R EY0 T ER0
NARRATORS N EH1 R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narrator (n) nˈərˈɛɪtər (n @1 r ei1 t @ r)
narrators (n) nˈərˈɛɪtəz (n @1 r ei1 t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口白[kǒu bái, ㄎㄡˇ ㄅㄞˊ, ] narrator; spoken parts in an opera [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzähler {m}; Erzählerin {f} | Erzähler {pl}; Erzählerinnen {pl}narrator | narrators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナレ[nare] (n) (abbr) (See ナレーション) narration; narrator [Add to Longdo]
ナレーター[nare-ta-] (n) narrator; (P) [Add to Longdo]
活弁[かつべん, katsuben] (n) narrator in Japanese silent cinema [Add to Longdo]
語り手[かたりて, katarite] (n) speaker; narrator; reciter; (P) [Add to Longdo]
語り部;語部[かたりべ, kataribe] (n) (professional) storyteller; hereditary role of narrator in early imperial court [Add to Longdo]
女弁士;女辯士[おんなべんし, onnabenshi] (n) female narrator in a silent movie theatre [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) [Add to Longdo]
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank) [Add to Longdo]
弁士;辯士(oK)[べんし, benshi] (n) (1) lecturer; rhetorician; orator; (2) narrator in Japanese silent cinema; film interpreter [Add to Longdo]
話者[わしゃ, washa] (n) narrator; speaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  narrator
      n 1: someone who tells a story [syn: {narrator}, {storyteller},
           {teller}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top