ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murk

M ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murk-, *murk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murk(n) ความมืดมน, See also: ความเศร้า, Syn. darkness, gloom
murky(adj) ซึ่งมืดมัว, Syn. dim, dusky, dingy
murkily(adv) อย่างมืดมน
murkiness(n) ความมืดมน, Syn. blackness, darkness, opacity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky, dark, gloomy, obscure

English-Thai: Nontri Dictionary
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
murk(n) ความมืด,ความมืดมน,ความมืดมัว,ความโศกเศร้า
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What, you wanna bring arms to me now? You wanna murk me?อะไร ตอนนี้พวกแกเล็งอาวุธใส่ชั้น พวกแกอยากจะฆ่าชั้นรึไง Attack the Block (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murkHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หรุบรู่(adj) murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. หรุบหรู่, Ant. สว่าง, Example: ข้างนอกแดดหรุบรู่กำลังจะลับโลก, Thai Definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด
หรุบหรู่(adj) murky, See also: dim, obscure, hazy, Syn. สลัว, หรุบรู่, Ant. สว่าง, Example: ดวงจันทร์อันหรุบหรู่และกลุ่มเมฆสีขาวทำให้แลดูเหมือนขนแขนอันยาวเหยียด, Thai Definition: มีแสงมัวจนมองอะไรเห็นไม่ถนัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลุ้ม[khlum] (adj) EN: cloudy ; dim ; dark ; murky  FR: nuageux ; couvert
ขุ่น[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky  FR: trouble ; boueux
ไม่โปร่งใส[mai prōngsai] (adj) EN: murky ; opaque

CMU English Pronouncing Dictionary
MURK M ER1 K
MURKY M ER1 K IY0
MURKIER M ER1 K IY0 ER0
MURKLAND M ER1 K L AE2 N D
MURKOWSKI M ER0 K AW1 S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murk (n) mˈɜːʳk (m @@1 k)
murky (j) mˈɜːʳkiː (m @@1 k ii)
murkier (j) mˈɜːʳkɪəʳr (m @@1 k i@ r)
murkily (a) mˈɜːʳkɪliː (m @@1 k i l ii)
murkiest (j) mˈɜːʳkɪɪst (m @@1 k i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏沉[hūn chén, ㄏㄨㄣ ㄔㄣˊ, ] murky; dazed; befuddled; dizzy, #64,332 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Murksarbeit {f}botchery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
濁り[にごり, nigori] (n,adj-no) (1) muddiness; murkiness; lack of clarity; (2) impurity; (3) Japanese voiced consonant mark; (4) (abbr) (See 濁り酒) unrefined sake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murk
   n 1: an atmosphere in which visibility is reduced because of a
      cloud of some substance [syn: {fog}, {fogginess}, {murk},
      {murkiness}]
   v 1: make dark, dim, or gloomy

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top