ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

municipal

M Y UW0 N IH1 S AH0 P AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -municipal-, *municipal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
municipal(adj) เกี่ยวกับเทศบาล, See also: เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตัวเอง, เกี่ยวกับเรื่องภายในรัฐ, Syn. self-governing, metropolitan, Ant. national, state
municipally(adv) เกี่ยวกับเรื่องภายใน, See also: เกี่ยวกับการปกครองภายใน
municipality(n) เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
municipalize(vt) ปกครองส่วนท้องถิ่น, See also: ปกครองตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
municipal(มิวนิส'ซะเพิล) adj. เกี่ยวกับเทศบาล,เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตนเอง
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city, town

English-Thai: Nontri Dictionary
municipal(adj) เกี่ยวกับเทศบาล
municipality(n) เทศบาลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
municipalเกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับท้องถิ่น, เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal charterกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal clerkปลัดเทศบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal commissionคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal corporationองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal corporationองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal councilสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal councilสภาเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal courtศาลเทศบาล, ศาลท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Municipal budgetsงบประมาณเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal ceremonialรัฐพิธี [TU Subject Heading]
Municipal chartersกฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล , กฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal corporationsองค์การเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal financeการคลังเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal governmentการบริหารงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]
Municipal government by commissionการบริหารงานเทศบาลโดยระบบสภา [TU Subject Heading]
Municipal officials and employeesพนักงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal reportsรายงานเทศบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
municipalThe municipal council all but ignored the gravity of the pollution.
municipalThe municipal council should concentrate more on specific issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศกิจ(n) municipal official (whose duty is to take care of cleanness), Example: หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย
เทศบาล(n) municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count Unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai Definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
โรงเรียนเทศบาล(n) municipal school, See also: public school, Example: หนังขายยามักจะมาฉายที่สนามโรงเรียนเทศบาล, Count Unit: โรง, แห่ง, Thai Definition: โรงเรียนที่เดิมอยู่ในความดูแลอุปการะของเทศบาล
โรงเรียนประถม(n) elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count Unit: โรง, แห่ง
เขตเทศบาล(n) municipal area, See also: municipality, Example: อุบัติเหตุบนทางหลวงนอกเขตเทศบาล มักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง และมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก, Count Unit: เขต, Thai Definition: พืนที่ในขอบเขตของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองแบบพิเศษ
ตำรวจเทศกิจ(n) municipal police, Count Unit: คน
เทศบัญญัติ(n) municipal law, Syn. กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, Example: มีเทศบัญญัติห้ามวางขายสินค้ากีดขวางทางเดินเท้า, Thai Definition: บทกฎหมายที่เทศบาลตราขึ้น เพื่อใช้บังคับภายในเขตเทศบาลนั้น
เทศบาลตำบล(n) municipal district, See also: local government
เทศบาลเมือง(n) municipality, See also: local administration

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะเทศมนตรี[khana thētsamontrī = khana thēsamontrī] (n, exp) EN: municipal council ; town council ; city council  FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
กฎเทศบาล[kot thētsabān = kot thēsabān] (n, exp) EN: municipal regulation ; municipal ordinance  FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
นคร[nakhøn] (n) EN: city ; metropolis ; town ; municipality  FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
โรงเรียนเทศบาล[rōngrīen thēsabān] (n, exp) EN: municipal school ; public school  FR: école communale [f] ; école publique [f]
สำนักงานเทศบาล[samnakngān thētsabān] (n, exp) EN: municipalty office  FR: adminstration municipale [f] ; administration communale [f]
สภาเทศบาล[saphā thētsabān] (n, exp) FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m] (Belg.)
ตำรวจเทศกิจ[tamrūat thētsakit] (n, exp) EN: municipal police  FR: police municipale [f] ; police communale [f]
เทศมนตรี[thēsamontrī] (n) EN: municipal councillor ; member of a municipal council  FR: conseiller municipal [m] ; conseiller communal [m]
เทศ[thēt] (n) EN: country ; land ; region ; municipality  FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศบาล[thētsabān = thēsabān] (n) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government  FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUNICIPAL M Y UW0 N IH1 S AH0 P AH0 L
MUNICIPALS M Y UW0 N IH1 S IH0 P AH0 L Z
MUNICIPALLY M Y UW0 N IH1 S IH0 P AH0 L IY0
MUNICIPALLY M Y UW0 N IH1 S IH0 P L IY0
MUNICIPALITY M Y UW2 N IH0 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
MUNICIPALITIES M Y UW2 N IH0 S AH0 P AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
municipal (j) mjˈuːnˈɪsɪpl (m y uu1 n i1 s i p l)
municipally (a) mjˈuːnˈɪsɪpliː (m y uu1 n i1 s i p l ii)
municipality (n) mjˈuːnˌɪsɪpˈælɪtiː (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t ii)
municipalities (n) mjˈuːnˌɪsɪpˈælɪtɪz (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市委[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, ] municipal committee, #3,668 [Add to Longdo]
市政[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] municipal, #7,302 [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city, #10,080 [Add to Longdo]
市立[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] municipal; city; city-run, #37,252 [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] TH: เทศบาลนคร  EN: municipal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsgebäude {n}municipal offices [Add to Longdo]
Gemeinderat {m}municipal council [Add to Longdo]
Gemeindeverwaltung {f}municipal administration [Add to Longdo]
Gemeindewahl {f}municipal election [Add to Longdo]
Kommunalanleihe {f}municipal loan [Add to Longdo]
Stadtarchiv {n}municipal archive [Add to Longdo]
Stadtrecht {n}municipal law [Add to Longdo]
Weichbild {n}municipal area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P) [Add to Longdo]
国内法[こくないほう, kokunaihou] (n) municipal (civic) law; domestic law; national law [Add to Longdo]
市営[しえい, shiei] (n,adj-no) municipal management; (P) [Add to Longdo]
市営住宅[しえいじゅうたく, shieijuutaku] (n) municipal housing [Add to Longdo]
市区[しく, shiku] (n) municipal district; streets [Add to Longdo]
市債[しさい, shisai] (n) municipal bond [Add to Longdo]
市制[しせい, shisei] (n) municipal organization; municipal organisation; municipality [Add to Longdo]
市勢[しせい, shisei] (n) city conditions; municipal census [Add to Longdo]
市勢調査[しせいちょうさ, shiseichousa] (n) municipal census [Add to Longdo]
市政[しせい, shisei] (n,adj-no) municipal government; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 municipal
   adj 1: relating or belonging to or characteristic of a
       municipality; "municipal government"; "municipal bonds";
       "a municipal park"; "municipal transportation"
   2: of or relating to the government of a municipality;
     "international law...only authorizes a belligerent to punish
     a spy under its municipal law"- J.L.kuntz

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top