ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

month

M AH1 N TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -month-, *month*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
month(n) เดือน, See also: หน่วยนับเวลา 1 เดือนมีค่าเท่ากับ 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ, Syn. calendar month
monthly(adj) เป็นรายเดือน, See also: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน, Syn. mensal, menstrual, phasic
monthly(adv) ทุกเดือน, See also: เดือนละครั้ง
monthly(n) นิตยสารรายเดือน, See also: วารสารรายเดือน
monthly(n) ช่วงที่มีประจำเดือน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ช่วงที่มีระดู, Syn. menstrual period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
month(มันธฺ) n. เดือน
monthly(มันธฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเดือน,ทุกเดือน n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกหนึ่งเดือน. adv. ทุกเดือน,เดือนละครั้ง
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
lunar monthเดือนตามจันทรคติ
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj.,adv.เดือนละ 2 ครั้ง,ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง,สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง
solar monthn. เดือนตามสุริยคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
month(n) เดือน
monthly(adj, adv) รายเดือน,ทุกเดือน,แต่ละเดือน
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
twelvemonth(n) 1 ปี,สิบสองเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monthly debit ordinaryกรมธรรม์สามัญรายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monthly income contractสัญญาประกันชีวิตแบบเงินได้รายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monthly maximum tempertureอุณหภูมิสูงสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly statementใบแจ้งยอดประจำเดือน [การบัญชี]
Monthsเดือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monthA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
monthA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
monthAccording to Tom, Jane got married last month.
monthA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
monthAfter a month's stay here I will get much better.
monthAfter an absence of ten months he returned home.
monthAfter a six month period, his leg was healed and is normal again.
monthAfter eight months he eventually started dating girls again.
monthAfter only 36 months, Koko could use 184 signs.
monthAfter three months, he got used to the life in the town.
monthA good method for investing is a monthly allotment.
monthAll I can think about is next month's vacation. I haven't been on one in so long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายเดือน(adj) monthly, Syn. ทุกเดือน, Example: บริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 500 บาท, Thai Definition: เดือนละครั้ง
หนังสือรายเดือน(n) monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม
เงินเดือน(n) salary, See also: monthly wage, pay, Syn. ค่าจ้างรายเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, Example: รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ, Count Unit: บาท, Thai Definition: ค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
ปลายเดือน(n) end of a month, See also: monthend, Example: พนักงานทุกคนต่างนับวันรอให้ถึงปลายเดือนเร็วๆ เพราะเงินเดือนเก่าเริ่มจะหมดแล้ว, Thai Definition: เวลาใกล้สิ้นเดือน
เดือน(n) month, Example: โรงเรียนเริ่มเปิดสอนพิเศษช่วงเดือนเมษายน, Count Unit: เดือน, Thai Definition: ส่วนของปีโดยปกติมี 30 วัน
เดือนคี่(n) month of odd number, Ant. เดือนคู่, Example: คนไทยไม่จัดงานมงคลสมรสในเดือนคี่, Thai Definition: เดือนที่มีจำนวนคี่ คือ เดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11, คู่กับ เดือนคู่
เดือนคู่(n) month of even number, Example: คนไทยนิยมจัดงานวิวาห์ในเดือนคู่, Thai Definition: เดือนที่มีจำนวนคู่ คือ เดือนยี่ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 12, คู่กับ เดือนคี่
ถึงผ้า(v) menstruate, See also: monthly flow, pertaining to a menstruum, Example: ผู้หญิงถึงผ้าเดือนละครั้ง, Thai Definition: มีระดู, มีประจำเดือน, มีรอบเดือน
ประจำเดือน(n) monthly period, See also: menstruation, menstrual period, menses, period, Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ประจำเดือน(adj) monthly, Syn. รายเดือน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้เงินเดือน ละ ...[dāi ngoen deūoen la ...] (v, exp) EN: earn ... (+ amount) a month  FR: gagner ... (+ chif.) par mois
เดือน[deūoen] (n) EN: month  FR: mois [m]
เดือนอ้าย[deūoen āi] (n, exp) EN: first lunar month ; December  FR: premier mois lunaire [m] ; décembre [m]
เดือนจันทรคติ[deūoen jantharakhati] (n, exp) EN: lunar month  FR: mois lunaire [m]
เดือนขาด[deūoen khāt] (n, exp) EN: lunar month with only 29 days  FR: mois lunaire de 29 jours [m]
เดือนคี่[deūoen khī] (n, exp) EN: month of odd number  FR: mois impair [m]
เดือนคู่[deūoen khū] (n, exp) EN: month of even number  FR: mois pair [m]
เดือนก่อน[deūoen køn] (n, exp) EN: last month ; previous month  FR: le mois précédent ; le mois dernier
เดือนละครั้ง[deūoen la khrang] (xp) EN: once a month  FR: une fois par mois
เดือนหน้า[deūoen nā] (n, exp) EN: next month  FR: le mois prochain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONTH M AH1 N TH
MONTHS M AH1 N TH S
MONTH'S M AH1 N TH S
MONTHLY M AH1 N TH L IY0
MONTHS' M AA1 N TH S
MONTHLONG M AH1 N TH L AO2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
month (n) mˈʌnθ (m uh1 n th)
months (n) mˈʌnθs (m uh1 n th s)
monthly (n) mˈʌnθliː (m uh1 n th l ii)
monthlies (n) mˈʌnθlɪz (m uh1 n th l i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月份[yuè fèn, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] month, #1,178 [Add to Longdo]
月薪[yuè xīn, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄣ, ] monthly income (in kind), #9,913 [Add to Longdo]
月票[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, ] monthly ticket, #19,264 [Add to Longdo]
年月[nián yuè, ㄋㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, ] months and year; time; days of one's life, #23,314 [Add to Longdo]
月刊[yuè kān, ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] monthly magazine, #27,982 [Add to Longdo]
包月[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, ] monthly payment, #29,689 [Add to Longdo]
单月[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month, #32,439 [Add to Longdo]
月历[yuè lì, ㄩㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] monthly calendar, #58,519 [Add to Longdo]
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] monthly meeting; monthly conference [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つき, tsuki] TH: คำเรียกเดือน เช่น เดือนมกราคม  EN: month

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monat {m} | Monate {pl} | des vorigen Monats; des letzten Monatsmonth | months | ultimo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うりずん[urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
カ月(P);ケ月(P);ヶ月(P);ヵ月(P);箇月;か月[かげつ, kagetsu] (ctr) (number of) months; (P) [Add to Longdo]
バイマンスリー[baimansuri-] (n,adj-no) bimonthly [Add to Longdo]
マンスリー[mansuri-] (n) monthly; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 month
   n 1: one of the twelve divisions of the calendar year; "he paid
      the bill last month" [syn: {calendar month}, {month}]
   2: a time unit of approximately 30 days; "he was given a month
     to pay the bill"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top