ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monastic

M AH0 N AE1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monastic-, *monastic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monastic(adj) เกี่ยวกับพระหรือที่อยู่ของพระ, Syn. pious, devout, religious
monasticism(n) การเป็นพระ, See also: ความสันโดษ, Syn. priesthood, ministry
monastically(adv) อย่างสันโดษ, See also: ตามวัดวาอาราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monastic(มะแนส'ทิค) adj. เกี่ยวกับพระหรือวัดอาราม,เกี่ยวกับการอยู่ที่สันโดษหรือมีวินัยวัด n. พระ,สงฆ์., See also: monastically adv. monasticism n., Syn. ascetic, secluded

English-Thai: Nontri Dictionary
monastic(adj) เกี่ยวกับวัด,เกี่ยวกับพระ,สันโดษ
monasticism(n) การอยู่และถือตามวินัยของศาสนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monastic and religious life (Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Monastic and religious life (Zen Buddhism)คณะนิกายกับชีวิตทางธรรม (นิกายเซ็น) [TU Subject Heading]
Monasticism and religious ordersคณะนิกายทางคริสตศาสนา [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders for women, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนาสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
Monasticism and religious orders, Buddhistคณะนิกายทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัทธสีมา(n) monastic boundary, Syn. เขตสังฆกรรม, Example: เราจะใช้ศาลาวัด โบสถ์เก่า ที่ถอนพัทธสีมาแล้ว สำหรับจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, Thai Definition: เขตสังฆกรรมที่พระสงฆ์ได้กำหนดไว้เป็นหลักฐานตามวิธีการในพระพุทธานุญาตเรื่องสีมา
สงฆ์(n) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์(adj) of the Buddhist temple, See also: monastic, of Buddhism, Example: พรุ่งนี้เช้าจะมีการทำขวัญเด็กตามพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์, Thai Definition: สิ่งที่เกี่ยวกับสงฆกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงฆ์[song] (adj) EN: of the Buddhist temple ; monastic ; of Buddhism
วินัยสงฆ์[winai song] (n, exp) EN: code of monastic discipline

CMU English Pronouncing Dictionary
MONASTIC M AH0 N AE1 S T IH0 K
MONASTICISM M AH0 N AE1 S T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monastic (j) mˈənˈæstɪk (m @1 n a1 s t i k)
monasticism (n) mˈənˈæstɪsɪzəm (m @1 n a1 s t i s i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, ] monastic discipline; commandment, #45,486 [Add to Longdo]
隐修[yǐn xiū, ㄧㄣˇ ㄒㄧㄡ, / ] monasticism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klostergebäude {n}monastic building [Add to Longdo]
Klosterleben {n}monastic life [Add to Longdo]
Mönchsorden {m}monastic order [Add to Longdo]
Ordensgelübde {n}monastic vows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三綱[さんごう, sangou] (n) {Buddh} three monastic positions with management roles at a temple [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior [Add to Longdo]
修道制度[しゅうどうせいど, shuudouseido] (n) monasticism [Add to Longdo]
修道生活[しゅうどうせいかつ, shuudouseikatsu] (n,adj-no) monasticism; monastic life [Add to Longdo]
出家遁世[しゅっけとんせい, shukketonsei] (n) monastic seclusion [Add to Longdo]
出世間[しゅっせけん, shusseken] (n) monastic life [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] (n) (1) law (esp. ancient East Asian criminal code); regulation; (2) {Buddh} vinaya (rules for the monastic community); (3) (abbr) (See 律宗) Ritsu (school of Buddhism); (4) (abbr) (See 律詩) lushi (style of Chinese poem); (5) (also りち) (musical) pitch; (6) (See 十二律,呂) six odd-numbered notes of the ancient chromatic scale; (7) (abbr) (See 律旋) Japanese seven-tone gagaku scale, similar to Dorian mode (corresponding to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monastic
   adj 1: of communal life sequestered from the world under
       religious vows [syn: {cloistered}, {cloistral},
       {conventual}, {monastic}, {monastical}]
   n 1: a male religious living in a cloister and devoting himself
      to contemplation and prayer and work [syn: {monk},
      {monastic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top