ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moil

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moil-, *moil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moil(n) งานเหนื่อยยาก, See also: งานหนัก
moiler(n) ผู้ทำงานเหนื่อยยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult, agitaiton, unrest, disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil  FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[luk pen fai] (v, exp) EN: become infuriated ; be in turmoil  FR: s'emporter
อลหม่าน[onlamān] (adj) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil  FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
วุ่น[wun] (v) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil  FR: s'affairer
วุ่น[wun] (adj) EN: troubled ; troublesome ; in a turmoil ; upsetting  FR: affairé

CMU English Pronouncing Dictionary
MOILANEN M OY1 L AH0 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moil (v) mˈɔɪl (m oi1 l)
moils (v) mˈɔɪlz (m oi1 l z)
moiled (v) mˈɔɪld (m oi1 l d)
moiling (v) mˈɔɪlɪŋ (m oi1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
どさくさ[dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
やっさもっさ[yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) chaotic state; turmoil; disarray; labyrinth [Add to Longdo]
騒動[そうどう, soudou] (n,vs) strife; riot; rebellion; turmoil; (P) [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moil
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]
   2: be agitated; "the sea was churning in the storm" [syn:
     {churn}, {boil}, {moil}, {roil}]
   3: moisten or soil; "Her tears moiled the letter"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top