ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mocker

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mocker-, *mocker*
English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mocker(n) ผู้ล้อเลียน, Syn. scorner, pretender, charlatan
mockery(n) การล้อเลียน, Syn. teasing
mockery(n) การเลียนแบบ, See also: การล้อเลียน, Syn. travesty, parody, lampoon
mockery(n) การเยาะเย้ย, See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก, Syn. scron, ridicule, scoff, Ant. praise, admiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule

English-Thai: Nontri Dictionary
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mockerI overheard their mockery.
mockerWe've become a mockery to the whole village.

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKERY M AA1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mocker (n) mˈɒkər (m o1 k @ r)
mockers (n) mˈɒkəz (m o1 k @ z)
mockery (n) mˈɒkəriː (m o1 k @ r ii)
mockeries (n) mˈɒkərɪz (m o1 k @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
自嘲[じちょう, jichou] (n,vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself [Add to Longdo]
[ちゃ, cha] (n) (1) (See お茶・1) tea; (2) tea plant (Camellia sinensis); (3) (See 茶道) tea preparation; making tea; (4) (abbr) (See 茶色) brown; (n,adj-na) (5) (arch) (See 茶化す) mockery; (P) [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n,vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mocker
   n 1: someone who jeers or mocks or treats something with
      contempt or calls out in derision [syn: {scoffer},
      {flouter}, {mocker}, {jeerer}]
   2: long-tailed grey-and-white songbird of the southern United
     States able to mimic songs of other birds [syn:
     {mockingbird}, {mocker}, {Mimus polyglotktos}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top