ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

minoring

M AY1 N ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minoring-, *minoring*, minor
CMU English Pronouncing Dictionary
MINORING M AY1 N ER0 IH0 NG
MINOR M AY1 N ER0
MINORS M AY1 N ER0 Z
MINORU M IH0 N AO1 R UW0
MINORED M AY1 N ER0 D
MINORCO M IH0 N AO1 R K OW0
MINORCA M AH0 N AO1 R K AH0
MINORITE M IH1 N ER0 AY2 T
MINORITY M AH0 N AO1 R AH0 T IY0
MINORITY M AY0 N AO1 R AH0 T IY0
MINORCO'S M IH0 N AO1 R K AH0 Z
MINORITIES M AY0 N AO1 R AH0 T IY0 Z
MINORITIES M AH0 N AO1 R AH0 T IY0 Z

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minor(adj) เล็กน้อย, See also: ไม่สำคัญ, เป็นรอง, Syn. insignificant
minor(adj) รุนแรงน้อย, See also: อันตรายน้อย
minor(adj) ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี), See also: ลำดับเสียงต่ำ ในเครื่องดนตรี
minor(adj) ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ, See also: ซึ่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่
minor(adj) ซึ่งเป็นวิชารอง, Syn. secondary
minor(n) ผู้เยาว์, See also: เด็ก, เยาวชน, ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Syn. boy, girl, child, lad
minor(n) วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)
minority(n) คนกลุ่มน้อย, See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย, Syn. small quantity, Ant. majority
minority(n) ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย), Syn. childhood, immaturity
Ursa Minor(n) กลุ่มดาวหมีเล็ก
minority government(n) เสียงข้างน้อยในรัฐสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
labia minoraแคมเล็ก
minor(ไม'เนอะ) adj. น้อย,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับชนหมู่น้อย. n. ผู้เยาว์,ผู้มีการศึกษาน้อย,ชนชาวหมู่น้อย,วิชารอง vi. เลือกวิชารอง, Syn. subordinate
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood, infancy
ursa minor(เออ'ซะ ไม'เนอะ) n. กลุ่มดาวหมีเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
minor(adj) เล็กกว่า,น้อย,รอง,เยาว์
minor(n) เด็ก,เยาวชน,ผู้เยาว์,วิชารอง
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premise, minor; premiss, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis minor; pelvis, small; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, small; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, true; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premiss, minor; premise, minorข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
linguistic minorityชนกลุ่มน้อยทางภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ranking minority memberสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, minority๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
report, minorityบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
religious minorityชนกลุ่มน้อยทางศาสนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
right, minorityสิทธิของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, minorศัลยกรรมเล็ก, การผ่าตัดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
seminormal๑. กึ่งนอร์แมล๒. กึ่งปรกติ๓. กึ่งมาตรฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
small pelvis; pelvis minor; pelvis, trueเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppressed minorityฝ่ายข้างน้อยที่ถูกบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antianxiety agent; drug, anxiolytic; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anxiolytic drug; agent, antianxiety; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minorผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor arcส่วนโค้งน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor artจุลศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor axisแกนโท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor calixกิ่งน้อย (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor connectorส่วนโยงย่อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor disputeข้อพิพาทแรงงานในข้อตกลงร่วม (เกี่ยวกับสภาพการจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor factข้อเท็จจริงแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor of a determinantไมเนอร์ของตัวกำหนด, ไมเนอร์ของดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minority groupชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority leaderผู้นำเสียงข้างน้อยในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority opinionความเห็นฝ่ายข้างน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority politicsการเมืองของชนกลุ่มน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority reportบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority representation๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority rightสิทธิของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority stockholderผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority, nationalชนชาติส่วนน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority, nationalชนชาติส่วนน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
male minorชายผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor offenceความผิดลหุโทษ [ดู contravention ความหมายที่ ๒ และ petty offence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premise; minor premissข้อตั้งรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor premiseข้อตั้งรอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor surgeryศัลยกรรมเล็ก, การผ่าตัดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor termคำรอง, พจน์รอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor tranquiliser; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor tranquilizer; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority๑. คะแนนเสียงข้างน้อย, ฝ่ายข้างน้อย๒. ภาวะผู้เยาว์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minority๑. ฝ่ายข้างน้อย (ก. รัฐธรรมนูญ)๒. ภาวะผู้เยาว์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority governmentรัฐบาลเสียงข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix, minorกิ่งน้อย (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug, anxiolytic; agent, antianxiety; tranquiliser, minor; tranquilizer, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lemna minorแหนเล็ก [TU Subject Heading]
Mass media and minoritiesสื่อมวลชนกับชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]
Minoritiesชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]
Minorsผู้เยาว์ [TU Subject Heading]
Social work with minoritiesสังคมสงเคราะห์สำหรับชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]
Surgery, Minorศัลยกรรมย่อย [TU Subject Heading]
Acids, Minorกรดสำคัญ [การแพทย์]
Blood Groups, Minorหมู่เลือดที่สำคัญน้อย [การแพทย์]
Burns, Minorแผลถูกความร้อนขนาดเล็ก [การแพทย์]
Complications, Minorผลแทรกซ้อนแบบธรรมดา [การแพทย์]
Connectors, Minorส่วนโยงรวม [การแพทย์]
Crossmatch, Minorซีรั่มของผู้ให้เข้าได้กับผู้รับ [การแพทย์]
Defects, Minorความบกพร่องน้อย [การแพทย์]
Emotional Disorders, Minorความแปรปรวนทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง [การแพทย์]
minor lossesminor losses, การสูญเสียรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Glands, Minorต่อมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Inspection, Minorการตรวจสอบย่อย [การแพทย์]
Labia Minorแคมเล็ก [การแพทย์]
Labia Minoraแคมเล็ก, กลีบเล็ก [การแพทย์]
Malformations, Minorความวิกลรูปแต่กำเนิดชนิดไม่รุนแรง, ความพิการน้อย [การแพทย์]
Minorเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก [การแพทย์]
Minor Degreeขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Minority Groupsชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Minor injury[けいしょう] (n) บาดเจ็บเล็กน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minorHe is raising a big stink over a minor glitch.
minorI may have made some minor mistakes in translation.
minorKouji was lucky; his traffic accident was only a minor scratch on the side of his car.
minorHe always worries about minor points.
minorIn most countries, people under the age of 18 are considered minors - they cannot vote.
minorA few minor mistakes apart, your writing is good.
minorEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
minorThe chairman should take the minor opinion into account.
minorThe law prohibits minors from smoking.
minorWe have to stand up for minority rights.
minorHe is nothing but a minor artist.
minorThe experiment failed because of some minor faults.
minorThe number of minority seats in the Lower House is rapidly eroding.
minorWhen Kate played a minor part in a movie, her acting was criticized.
minorTo do him justice, we must say that he is a minor musician.
minorThe government clamped down on the minority group.
minorThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
minorIt is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.
minorAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
minorI was given a minor share of my father's wealth.
minorWe have been discussing minor matters; it's high time we began talking turkey.
minorMinorities are confronted with many hardships.
minorThis is fairly good except for minor mistakes.
minorWe should think much of the opinion of the minority.
minorThe new law will deprive religious minorities of their right to vote.
minorEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
minorYou must also respect the opinions of the minority.
minorOur city's transport problems are minor when measured against capitals like London and New York.
minorEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
minorIt's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
minorMinors are prohibited from smoking by law.
minorMinorities are despised in many countries.
minorApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
minorLand occupies the minor portion of the earth's surface.
minorOpposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.
minorYou can't enter, because you're a minor.
minorHe is nothing but a minor composer.
minorFork-users have historically been in the minority.
minorA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
minorHe always troubles himself about minor things.
minorHe played a minor part in the play.
minorThe key of the symphony is G minor.
minorThe differences were minor, so I ignored them.
minorA minor character in the play.
minorThe minority party made a last-ditch effort to block passage of the bills.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องขี้ผง(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
ส่วนน้อย(n) minority, See also: lesser part, Ant. ส่วนมาก
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน
คะแนนเสียงข้างน้อย(n) minority vote, Syn. เสียงส่วนน้อย, Ant. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Count Unit: คะแนน, Thai Definition: คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
ประดับยนต์(n) car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai Definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องง่าย
เรื่องเล็ก(n) trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: เรื่องไม่สำคัญ
ข้างน้อย(adj) minority, Ant. ข้างมาก, Example: แม้รัฐบาลของเธอจะมีเสียงข้างน้อยในรัฐสภา แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่นประการใด
ย่อย(adj) minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai Definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย(adj) minor, See also: less important, Example: ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai Definition: เกี่ยวกับรายที่มีความสำคัญน้อย
รายย่อย(n) minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count Unit: ราย, Thai Definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
ส่วนน้อย(n) minority, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเราต้องการฟังเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย
เสียงข้างน้อย(n) minority, Ant. เสียงข้างมาก, Example: พรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างน้อยในสภา, Thai Definition: สมาชิกจำนวนน้อยของพรรค
เล็กน้อย(adj) trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai Definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
ทางสายรอง(n) minor road, Syn. ทางโท, Ant. ทางสายหลัก, ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก, Example: รัฐบาลมีเห็นชอบให้มีการก่อสร้างถนนสายรองขึ้นตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ, Thai Definition: เส้นทางที่ไม่ใช่ถนนสายใหญ่หรือถนนสายหลัก
ภรรยาน้อย(n) minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
คนกลุ่มน้อย(n) minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, ชนหมู่น้อย, Example: พวกมองโกเลียนเป็นคนกลุ่มน้อยในเมืองนี้, Count Unit: กลุ่ม, Thai Definition: กลุ่มคนที่มีอยู่เป็นจำนวนน้อยในประเทศนั้นๆ เมื่อเทียบกับประชากรส่วนใหญ่
ผู้เยาว์(n) minor, See also: child, adolescent, youth, Syn. เด็ก, เยาวชน, Ant. ผู้ใหญ่, ผู้อาวุโส, Example: การเดินก้มหลังเมื่อผ่านผู้ใหญ่ เป็นการปฏิบัติตนที่ผู้เยาว์ควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโส, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Notes: (กฎหมาย)
พลความ(n) unimportant matter, See also: minor matters, miscellaneous points, trivialities, Syn. รายละเอียดปลีกย่อย, เรื่องประกอบ, รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, Example: ครูให้นักเรียนย่อเอาแต่หัวใจของเรื่อง เพื่อไม่ให้เสียเวลาจำข้อความที่เป็นพลความ, Thai Definition: ข้อความที่ไม่มีสาระสำคัญ
วิชาโท(n) minor, See also: minor subject, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท, Count Unit: วิชา, Thai Definition: วิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนให้ลึกซึ้งเป็นวิชารองจากวิชาเอก
อันน้อย(adj) minor, See also: little, small
ตัวประกอบ(n) minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count Unit: ตัว,คน, Thai Definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
ตัวประกอบ(n) minor role, See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, s, Syn. ตัวรอง, ผู้แสดงประกอบ, พระรอง, Example: ภาพยนตร์ไทยประวัติศาสตร์เรื่องนี้ มีตัวประกอบมากถึง 1,000 คน, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงบทบาทไม่สำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพียงประกอบบทบาทของตัวเอกเท่านั้น
จุลศักราช(n) Thai minor era, Syn. จ.ศ., Example: วันสงกรานต์ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่, Thai Definition: เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
เจ้าจอม(n) king's concubine, See also: a minor wife of the king, Syn. พระสนม, Example: ในพระบรมมหาราชวังชั้นในมีสระให้เจ้าจอมและพระราชวงศ์ฝ่ายในแข่งเรือพายกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งพระสนมวังหลวง
ชนกลุ่มน้อย(n) minority, Syn. ชนหมู่น้อย, Example: ประเทศไทยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่หลายกลุ่ม, Count Unit: กลุ่ม, พวก, เผ่า
กองทัพน้อย(n) brigade, See also: minor army, Example: เขาเป็นทหารในกองทัพน้อย, Count Unit: กองทัพ, Thai Definition: หน่วยทหารที่ประกอบด้วยทหารหลายกองพล มีจำนวนไม่แน่นอน เป็นการจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแม่ทัพน้อยเป็นผู้บังคับบัญชา
ชนหมู่น้อย(n) minority, Syn. ชนกลุ่มน้อย, Example: แม้วเป็นชนหมู่น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
อนุ(adj) small, See also: minor, junior, sub, Syn. เล็ก, น้อย, Thai Definition: คำประกอบหน้าศัพท์บาลีหรือสันสกฤตมีความหมายว่า น้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อนุบท(n) chorus, See also: minor chorus, Syn. บทลูกคู่, Thai Definition: บทรับของเพลงและกลอน, Notes: (บาลี)
โทษเบา(n) light penalty, See also: minor offence, light punishment, Syn. โทษสถานเบา, ลหุโทษ, Ant. โทษหนัก
จ.ศ.(n) Thai minor era, Syn. จุลศักราช, ศักราชน้อย, Example: วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน7 ปีวอก จัตวาศก จ.ศ.1294, Thai Definition: ศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
อนุภรรยา(n) minor wife, Syn. เมียน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[anu-] (pref) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
ดาวเคราะห์น้อย[dāokhrǿ nøi] (n, exp) EN: asteroid ; minor planet  FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[dāokhrǿ yøi] (n, exp) EN: minor planet
จำนวนน้อย[jamnūan nøi] (n, exp) EN: the minority ; few people  FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
จุลศักราช[junlasakkarāt] (n) EN: Thai minor era
การผ่าตัดเล็ก[kān phātat lek] (n, exp) EN: minor surgery  FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
ขจร[khajøn] (n) EN: Telosma minor
คะแนนเสียงข้างน้อย[khanaēnsīeng khāng nøi] (n, exp) EN: minority vote
ข้างน้อย[khāngnøi] (n) EN: minority  FR: minorité [f]
คนกลุ่มน้อย[khon klum nøi] (n, exp) EN: minority
ขุนหมื่น[khunmeūn] (n) EN: former minor officer of the crown
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
กิ่งอำเภอ[king amphoē] (n) EN: subdistrict ; sub-district ; minor district  FR: sous-district [m] ; sous-arrondissement [m]
กลุ่มย่อย[klum yǿi] (n, exp) EN: small group ; minor class
กองทัพน้อย[køngthap nøi] (n, exp) EN: brigade ; minor army  FR: brigade [f]
ลหุ[lahu] (adj) EN: light ; minor ; petty  FR: léger ; mineur
เล็กน้อย[leknøi] (adj) EN: trifling ; trivial ; petty ; unimportant ; insignificant ; paltry ; minor ; measly  FR: insignifiant ; sans importance ; dérisoire ; misérable ; mesquin
เมียน้อย[mīa nøi] (n, exp) EN: minor wife ; mistress ; concubine  FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อมห้าม[mǿmhām] (n) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine
ภรรยาน้อย[phanrayā nøi] (n, exp) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife  FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[phanrayā nøk somrot] (n, exp) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife  FR: maîtresse [f]
ผู้ถือหุ้นรายย่อย[phūtheūhun rāi yǿi] (n, exp) EN: minor shareholder  FR: actionnaire minoritaire [m]
ผู้เยาว์[phūyao] (n) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster  FR: mineur [m]
ปลีกย่อย[plīkyøi] (n) EN: odds and ends ; details ; minor matters  FR: détail [m]
เรื่องเล็ก[reūang lek] (n, exp) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities  FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องปลีกย่อย[reūang plīkyøi] (n, exp) EN: trivial matter ; triviality ; minor consideration
รอง[røng] (pref, (adj)) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.)  FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
สลิด[salit] (n) EN: Telosma minor
สังฆาธิเสส[sangkhāthisēt] (n) EN: minor violation of the commandments
เสียงข้างน้อย[sīeng khāngnøi] (n, exp) EN: minority vote
ส่วนน้อย[suannøi] (n) EN: minority ; small part ; small portion  FR: minorité [f]
ตัวประกอบ[tūaprakøp] (n) EN: minor role ; supporting role
วิชาโท[wichā thō] (n, exp) EN: minor
ย่อย[yǿi = yøi] (adj) EN: minor ; small ; unimportant ; insignificant ; petty ; trifling ; subordonate  FR: mineur ; insignifiant ; peu important ; moindre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minor (n) mˈaɪnər (m ai1 n @ r)
minors (n) mˈaɪnəz (m ai1 n @ z)
minority (n) mˈaɪnˈɒrɪtiː (m ai1 n o1 r i t ii)
minorities (n) mˈaɪnˈɒrɪtɪz (m ai1 n o1 r i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
少数[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority, #3,786 [Add to Longdo]
广西[Guǎng xī, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #3,875 [Add to Longdo]
保安[Bǎo ān, ㄅㄠˇ ㄢ, ] Baoan ethnic minority, #4,146 [Add to Longdo]
少数民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group, #5,075 [Add to Longdo]
未成年人[wèi chéng nián rén, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] minor (i.e. person under 18), #8,030 [Add to Longdo]
回回[huí huí, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ, ] time and again; every time; Hui religious minority (Chinese Muslims), #9,661 [Add to Longdo]
配角[pèi jué, ㄆㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, ] supporting role (in play, film etc); minor role; to play a secondary role (in business etc); to play second fiddle, #14,734 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] minor official, #15,019 [Add to Longdo]
轻伤[qīng shāng, ㄑㄧㄥ ㄕㄤ, / ] lightly wounded; minor injuries, #16,254 [Add to Longdo]
繁琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]
突厥[Tū jué, ㄊㄨ ㄐㄩㄝˊ, ] Turkic (minority group in China), #16,682 [Add to Longdo]
斤斤计较[jīn jīn jì jiào, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to haggle over every ounce; fig. to worry unduly over minor matters, #25,395 [Add to Longdo]
回族[Huí zú, ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ, ] Hui Islamic minority living across China, #25,399 [Add to Longdo]
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] asteroid; minor planet, #26,895 [Add to Longdo]
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ㄧㄥˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, ] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later), #27,175 [Add to Longdo]
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, ] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities, #29,995 [Add to Longdo]
土司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] system of appointing national minority hereditary headmen in the Yuan, Ming and Qing dynasties; toast, #30,108 [Add to Longdo]
小节[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] a minor matter; trivia; bar (music), #31,445 [Add to Longdo]
西双版纳[Xī shuāng bǎn nà, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan, #32,507 [Add to Longdo]
插话[chā huà, ㄔㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] to insert a minor item in a bigger work; to interrupt (sb speaking); to interpose, #33,994 [Add to Longdo]
傣族[Dǎi zú, ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ, ] Dai or Thai minority of south China and southeast asia, #37,520 [Add to Longdo]
[Dǎi, ㄉㄞˇ, ] Dai or Thai minority of south China and southeast asia, #40,361 [Add to Longdo]
党项[Dǎng xiàng, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] Tangut branch of the Qiang 羌 ethnic minority, #43,418 [Add to Longdo]
小题大做[xiǎo tí dà zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄉㄚˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] to make a big fuss over a minor issue (成语 saw), #49,646 [Add to Longdo]
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones, #50,004 [Add to Longdo]
东乡[Dōng xiāng, ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤ, / ] Dongxiang or East village (place name); Donxiang ethnic minority; Dongxiang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #53,141 [Add to Longdo]
鞑靼[Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ, / ] Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia), #55,289 [Add to Longdo]
[wǎ, ㄨㄚˇ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia, #58,628 [Add to Longdo]
评头论足[píng tóu lùn zú, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical, #60,441 [Add to Longdo]
独龙[Dú lóng, ㄉㄨˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Drung or Dulong national minority of northwest Yunnan, #68,314 [Add to Longdo]
佤族[Wǎ zú, ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia, #74,286 [Add to Longdo]
品头论足[pǐn tóu lùn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical, #75,001 [Add to Longdo]
广西省[Guǎng xī shěng, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #75,312 [Add to Longdo]
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, / ] arranged betrothal of minors, #78,923 [Add to Longdo]
小熊座[xiǎo xióng zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Ursa Minor (constellation), #84,080 [Add to Longdo]
达斡尔族[Dá wò ěr zú, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄗㄨˊ, / ] Daur (ethnic minority of Inner Mongolia and Heilongjiang), #91,833 [Add to Longdo]
西双版纳傣族自治州[Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu, ㄒㄧ ㄕㄨㄤ ㄅㄢˇ ㄋㄚˋ ㄉㄞˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西 / 西] Xishuangbanna, Thai minority autonomous prefecture in Yunnan, #97,954 [Add to Longdo]
傈僳[lì sù, ㄌㄧˋ ㄙㄨˋ, ] Lisu ethnic minority of Yunnan, #101,612 [Add to Longdo]
小亚细亚[Xiǎo yà xì yà, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Asia minor; Anatolia, #111,173 [Add to Longdo]
达斡尔[Dá wò ěr, ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄦˇ, / ] Daur (ethnic minority), #113,234 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] Lisu ethnic minority of Yunnan, see 傈僳, #122,950 [Add to Longdo]
[mi, ㄇㄧ˙, ] used in rare Japanese place names such as 袮宜町 Minorimachi and 袮宜田 Minorita, #145,331 [Add to Longdo]
党项族[Dǎng xiàng zú, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨˊ, / ] Tangut branch of the Qiang 羌 ethnic minority; ancient ethnic group who made up the 西夏 dynasty, #147,315 [Add to Longdo]
保留区[bǎo liú qū, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩ, / ] a reservation (for an ethnic minority), #165,912 [Add to Longdo]
[kǎ, ㄎㄚˇ, ] ancient name for a minority group in China, #195,110 [Add to Longdo]
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor, #216,493 [Add to Longdo]
未成年者[wèi chéng nián zhě, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] minor (not an adult), #219,860 [Add to Longdo]
佧佤族[Kǎ wǎ zú, ㄎㄚˇ ㄨㄚˇ ㄗㄨˊ, ] Wa, Kawa or Va ethnic minority of Myanmar, south China and southeast Asia, #535,778 [Add to Longdo]
小犬座[xiǎo quǎn zuò, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Canis Minor (constellation), #681,335 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) | Abweichungen {pl} | geringfügige Abweichung {f} | mittlere Abweichung {f}deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Minderheit {f} | Minderheiten {pl}minority | minorities [Add to Longdo]
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake [Add to Longdo]
Minderheitsregierung {f}minority government [Add to Longdo]
Minderjährige {m,f}; Minderjährigerminor; infant [Add to Longdo]
Minor {m} [math.]minor [Add to Longdo]
Moll {n} (Tongeschlecht) [mus.] | a-Mollminor | A minor [Add to Longdo]
Mollakkord {m}minor chord [Add to Longdo]
Molldreiklang {m}minor triad [Add to Longdo]
Nebenrolle {f}supporting role; minor role [Add to Longdo]
Nebensache {f}minor matter [Add to Longdo]
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre {f}gap gauge; snap gauge | minor caliper gauge [Add to Longdo]
Seminorm {f} [math.]seminorm [Add to Longdo]
geringerminor [Add to Longdo]
Das ist Nebensache.That's a minor matter. [Add to Longdo]
Zutritt für Minderjährige verboten!No admission for minors! [Add to Longdo]
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) [Add to Longdo]
Schwarzstirnwürger {m} [ornith.]Lesser Grey Shrike (Lanius minor) [Add to Longdo]
Entengrütze {f} (Lemna minor)duckweed [Add to Longdo]
Indus-Delfin {m}; Indus-Flussdelfin {m}; Bhulan; Susu; Blinder Delfin {m} [zool.]Indus river dolphin; Bhulan; Indus susu; blind river dolphin (Platanista minor) [Add to Longdo]
sorbisch {adj} | sorbische MinderheitSorbian | Sorbian minority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
イ短調[イたんちょう, i tanchou] (n) A minor [Add to Longdo]
エスニックマイノリティー[esunikkumainoritei-] (n) ethnic minority [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
ギリヤーク[giriya-ku] (n) (obs) (See ニブヒ) Gilyak (old name for the Nivkh ethnic minority group of Russia) [Add to Longdo]
サブキャラクター[sabukyarakuta-] (n) minor characters (wasei [Add to Longdo]
ターミノロジー[ta-minoroji-] (n) terminology [Add to Longdo]
チワン族;壮族[チワンぞく, chiwan zoku] (n) Zhuang (Chinese ethnic minority group); Chuang [Add to Longdo]
ト短調[トたんちょう, to tanchou] (n) G minor [Add to Longdo]
ニブヒ;ニヴフ;ニブフ;ニヴヒ[nibuhi ; nivufu ; nibufu ; nivuhi] (n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin) [Add to Longdo]
ニ短調[ニたんちょう, ni tanchou] (n) D minor [Add to Longdo]
ノイジーマイノリティ[noiji-mainoritei] (n) noisy minority [Add to Longdo]
ハ短調[ハたんちょう, ha tanchou] (n) C minor [Add to Longdo]
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans [Add to Longdo]
ヘ短調[ヘたんちょう, he tanchou] (n) F minor [Add to Longdo]
ホ短調[ホたんちょう, ho tanchou] (n) E minor [Add to Longdo]
マイナー[maina-] (adj-na,n) minor; (P) [Add to Longdo]
マイナーチェンジ[maina-chienji] (n) minor change [Add to Longdo]
マイナーバージョンアップ[maina-ba-jon'appu] (n) {comp} minor upgrade (wasei [Add to Longdo]
マイナーバージョン番号[マイナーバージョンばんごう, maina-ba-jon bangou] (n) {comp} minor version number [Add to Longdo]
マイナーリーグ[maina-ri-gu] (n) minor league [Add to Longdo]
マイナーレーベル[maina-re-beru] (n) minor level [Add to Longdo]
マイノリティー(P);マイノリティ[mainoritei-(P); mainoritei] (n) minority; (P) [Add to Longdo]
マイノリティーグループ[mainoritei-guru-pu] (n) minority group [Add to Longdo]
モブ[mobu] (n) (1) mob; (2) {comp} minor character (in computer games, from mobile object) [Add to Longdo]
ロ短調[ロたんちょう, ro tanchou] (n) B minor [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
芋の子[いものこ, imonoko] (n) (includes both 子芋 and 孫芋) (See 子芋,孫芋) minor taro root; taro cormlet; taro cormel [Add to Longdo]
陰祭り;陰祭[かげまつり, kagematsuri] (n) (See 本祭り) minor festival (held when there is no regular festival) [Add to Longdo]
下道[したみち, shitamichi] (n) (1) down-town; the lower town; (2) minor road [Add to Longdo]
科料[かりょう, karyou] (n) minor fine [Add to Longdo]
回族[かいぞく, kaizoku] (n) Hui (Islamic ethnic minority group of China) [Add to Longdo]
観護措置[かんごそち, kangosochi] (n) placing a minor under protective detention; imposing a care and custody order [Add to Longdo]
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
群小[ぐんしょう, gunshou] (n) trifling; minor; petty [Add to Longdo]
軽い犯罪[かるいはんざい, karuihanzai] (n) minor offense; minor offence [Add to Longdo]
軽やか[かるやか(P);かろやか, karuyaka (P); karoyaka] (adj-na,n) light; easy; non-serious; minor; (P) [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽傷[けいしょう, keishou] (n) minor injury; (P) [Add to Longdo]
軽症[けいしょう, keishou] (n,adj-no) (See 重症) minor illness [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪法[けいはんざいほう, keihanzaihou] (n) Minor Offenses Act [Add to Longdo]
血の中傷[ちのちゅうしょう, chinochuushou] (exp) blood libel; false accusation that Jews (or other minorities) murder children to obtain their blood [Add to Longdo]
兼修[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) studying two lines together (as a major and a minor) [Add to Longdo]
勾股弦;鈎股弦[こうこげん, koukogen] (n) (obsc) three sides of right triangle (minor cathetus, major cathetus & hypotenuse) [Add to Longdo]
細かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See 細かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経が細かい) sensitive; attentive; (P) [Add to Longdo]
細かいこと(P);細かい事[こまかいこと, komakaikoto] (exp) trifles; minor details; (P) [Add to Longdo]
細事[さいじ, saiji] (n) trifle; minor detail [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n,vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実る[みのる, minoru] Fruechte_tragen [Add to Longdo]
波乗り[なみのり, naminori] Wellenreiten, Surfing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top