ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mineral

M IH1 N ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineral-, *mineral*
English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mineral(n) แร่, See also: สินแร่, แร่ธาตุ, ชั้นแร่, Syn. inorganic material, earth's crust, rock deposit
mineral(adj) ที่เป็นแร่, See also: ที่มีแร่, ที่ผสมด้วยแร่, ซึ่งประกอบด้วยแร่, Syn. geologic, metalluric
minerals(n) น้ำแร่
mineralogist(n) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
mineral water(n) น้ำแร่, See also: น้ำเกลือแร่
mineralogical(adj) เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineral spring(n) น้ำแร่ธรรมชาติ
mineralogically(adv) ทางการศึกษาแร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n., pl. ถ่านหิน.
mineral springn. น้ำแร่ตามธรรมชาติ
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา

English-Thai: Nontri Dictionary
mineral(n) แร่,ชั้นแร่
mineralogy(n) แร่วิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mineralแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral charcoalแร่ถ่านสุก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral depositแหล่งแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fillerแร่ตัวเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral fuelแร่เชื้อเพลิง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral leaseประทานบัตรเหมืองแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral royaltyค่าภาคหลวงแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mineral soilดินอนินทรีย์, ดินแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineral waxไขแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineralogyวิทยาแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineralแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Mineralแร่, Example: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ที่แน่นอน หรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
mineralแร่, สารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีเฉพาะตัว แร่บางอย่างประกอบขึ้นด้วยธาตุเพียงอย่างเดียว เช่น แร่ทองคำ(Au) แร่บางอย่างประกอบด้วยธาตุหลายอย่างรวมกันอยู่ในสภาพสารประกอบเช่น แร่ดีบุก (SnO2) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mineral acidกรดแร่, ดู inorganic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mineral Acidsกรดที่เป็นพวกอนินทรีย์, กรดแร่ [การแพทย์]
Mineral Depositแหล่งแร่, Example: มวลของสารแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น สินแร่โลหะหรืออโลหะ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะการกำเนิดของแร่ โดยปกติ เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คำนี้อาจหมายรวมถึงแหล่งสะสมของถ่านหินและปิโตรเลียมด้วยก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Mineral dustsฝุ่นแร่ [TU Subject Heading]
Mineral Fuels and Energyกลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน, Example: เป็นสารประกอบอินทรีย์แต่เกิดเองตามธรรมชาติ จึงอนุโลมเข้าเป็นแร่ ซึ่งได้แก่ - แร่แอนทราไซต์ พบในจังหวัดเลย - แร่ลิกไนต์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ตาก กระบี่ [สิ่งแวดล้อม]
Mineral industriesอุตสาหกรรมแร่ [TU Subject Heading]
Mineral industryอุตสาหกรรมแร่ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mineral mine concession certificateประทานบัตรทำเหมืองแร่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mineralAustralia is abundant in minerals.
mineralI always carry a bottle of mineral water with me.
mineralRocks and minerals are useful for us in many ways.
mineralThat country is rich in mineral resources.
mineralThat country is rich in minerals.
mineralThe province is relatively rich in mineral resources.
mineralThe province is rich in mineral resources.
mineralThe region is relatively rich in mineral resources.
mineralThis food contains all the minerals without which our bodies would not function.
mineralWater, forests, and minerals are important natural resources.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แร่ธาตุ(n) mineral, Syn. แร่, ธาตุ, Count Unit: ชนิด
เกลือแร่(n) mineral, Example: อาหารหมู่ผักและผลไม้ นอกจากจะให้เกลือแร่และวิตามินสูงแล้ว ยังให้กากหรือใยพืชสูงอีกด้วย
แร่(n) mineral, See also: ore, Example: ผู้ใดจะสำรวจแร่จะต้องได้รับอาชญาบัตรสำรวจแร่จากกรมทรัพยากรธรณี, Thai Definition: ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสูตรเคมีและสมบัติอื่นๆ ที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด
ทรัพยากรธรณี(n) underground resource, See also: mineral resource, Syn. ทรัพย์ในดิน, Example: แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ, Thai Definition: ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [f]
เกลือแร่[kleūa raē] (n, exp) EN: mineral  FR: sels minéraux [mpl]
กรดแร่[krot raē] (n, exp) EN: mineral acid
น้ำมันแร่[nāmman raē] (n, exp) EN: mineral oil  FR: huile minérale [f]
น้ำแร่[nāmraē] (n, exp) EN: mineral water  FR: eau minérale [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์[phaen lēk māi rot yon] (n, exp) EN: number plate ; license plate  FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แร่[raē] (n) EN: mineral ; ore ; mineral ore   FR: minéral [m] ; minerai [m]
ทรัพยากรธรณี[sapphayākøn thøranī] (n, exp) EN: underground resource ; mineral resource  FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINERAL M IH1 N ER0 AH0 L
MINERAL M IH1 N R AH0 L
MINERALS M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERALS M IH1 N R AH0 L Z
MINERAL'S M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERAL'S M IH1 N R AH0 L Z
MINERALS' M IH1 N ER0 AH0 L Z
MINERALS' M IH1 N R AH0 L Z
MINERALIZE M IH1 N ER0 AH0 L AY2 Z
MINERALOGY M IH2 N ER0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mineral (n) mˈɪnərəl (m i1 n @ r @ l)
minerals (n) mˈɪnərəlz (m i1 n @ r @ l z)
mineralogy (n) mˌɪnərˈæləʤiː (m i2 n @ r a1 l @ jh ii)
mineralogist (n) mˌɪnərˈæləʤɪst (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t)
mineralogists (n) mˌɪnərˈæləʤɪsts (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿产[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] minerals, #9,081 [Add to Longdo]
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral spring water, #11,978 [Add to Longdo]
矿物[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ, / ] mineral, #14,146 [Add to Longdo]
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄓˋ, / ] mineral, esp. dietary mineral, #16,766 [Add to Longdo]
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, / ] mineral resources, #39,002 [Add to Longdo]
矿泉[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] mineral spring, #47,466 [Add to Longdo]
矿物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mineralogy, #85,957 [Add to Longdo]
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] mineral water, #104,447 [Add to Longdo]
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] mineral resources [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Mineral {n} | Mineralien {pl}mineral | minerals [Add to Longdo]
Mineralaufbereitung {f}mineral processing [Add to Longdo]
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.] [Add to Longdo]
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat [Add to Longdo]
Mineralisation {f}; Mineralisierung {f}mineralization [Add to Longdo]
Mineralocorticoid {n} [chem.]mineralocorticoid [Add to Longdo]
Mineraloge {m}mineralogist [Add to Longdo]
Mineralogie {f}mineralogy [Add to Longdo]
Mineralquelle {f}mineral spring [Add to Longdo]
Mineralsalz {n}mineral salt [Add to Longdo]
Mineralwasser {n}mineral water; minerals [Add to Longdo]
mineralisch {adv}minerally [Add to Longdo]
mineralogischmineralogical [Add to Longdo]
mineralogisch {adv}mineralogically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアミネラル[akuamineraru] (n) mineral water (wasei [Add to Longdo]
コロンバイト[koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite) [Add to Longdo]
タンタライト[tantaraito] (n) tantalite (mineral containing tantalum and niobium) [Add to Longdo]
ミネラル[mineraru] (n) mineral; (P) [Add to Longdo]
ミネラルウォーター;ミネラルウォータ;ミネラルウォタ[mineraruuo-ta-; mineraruuo-ta ; mineraruuota] (n) mineral water [Add to Longdo]
ミネラルウオーター[mineraruuo-ta-] (n) mineral water [Add to Longdo]
ミネラルコルチコイド[minerarukoruchikoido] (n) mineral corticoid [Add to Longdo]
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration) [Add to Longdo]
灰分[かいぶん, kaibun] (n) (1) ash; (2) (nutritional) mineral content [Add to Longdo]
含有量[がんゆうりょう, ganyuuryou] (n) content (of a mineral, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鉱物[こうぶつ, koubutsu] Mineral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mineral
   adj 1: relating to minerals; "mineral elements"; "mineral
       deposits"
   2: composed of matter other than plant or animal; "the inorganic
     mineral world"
   n 1: solid homogeneous inorganic substances occurring in nature
      having a definite chemical composition

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mineral
 
 1. madensel, madeni
 2. madenli, mineral
 3. maden, mineral
 4. maden filizi
 5. madensel madde
 6. (çoğ.), ing., (k. dili) sodalı içecekler mineral. kingdom madenler sınıfı. mineral oil madeni yağ . mineral water maden suyu. mineral wool amyant, ak asbest.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top