ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mien

M IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mien-, *mien*
Possible hiragana form: みえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mien(n) ลักษณะท่าทาง, See also: ท่าที, สีหน้า, Syn. appearance, look, carriage, manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mien(มีน) n. ลักษณะ,ท่าทาง, Syn. aspect

English-Thai: Nontri Dictionary
mien(n) กิริยา,ลักษณะ,ท่าทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิริยาท่าทาง(n) manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเมียงส์[Āmīeng] (n, prop) EN: Amiens  FR: Amiens
ชาวญวน[Chāo Yūan] (n, prop) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite  FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ภาษาเวียดนาม[phāsā Wīetnām] (n, exp) EN: Vietnamese  FR: vietnamien [m] ; langue vietnamienne [f]
ภาษาญวน[phāsā Yūan] (n, exp) EN: Vietnamese ; Annamese  FR: vietnamien [m] ; annamite [m] (vx)
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
เวียดนาม = เวียตนาม[Wīetnām] (adj) EN: Vietnamese  FR: vietnamien
ญวน[Yūan] (adj) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite  FR: vietnamien ; annamite

CMU English Pronouncing Dictionary
MIEN M IY1 N
MIENO M IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mien (n) mˈiːn (m ii1 n)
miens (n) mˈiːnz (m ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miene {f}air [Add to Longdo]
Miene {f}face [Add to Longdo]
Miene {f} | Mienen {pl}mien | miens [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive [Add to Longdo]
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf [Add to Longdo]
風采[ふうさい, fuusai] (n) appearance; air; mien; getup [Add to Longdo]
風度[ふうど, fuudo] (n) appearance and personality; manner; mien; air [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mien
      n 1: dignified manner or conduct [syn: {bearing}, {comportment},
           {presence}, {mien}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top