ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merging

M ER1 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merging-, *merging*, merg
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[klum talāt koēt mai] (n, exp) EN: emerging markets  FR: marchés émergents [mpl]
เทคโนโลยีอุบัติใหม่[thēknōlōyī ubattimai] (n, exp) EN: emerging technology  FR: nouvelle technologie [f] ; technologie émergente [f]
อุบัติใหม่[ubattimai] (x) EN: emerging  FR: émergent

CMU English Pronouncing Dictionary
MERGING M ER1 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merging (v) mˈɜːʳʤɪŋ (m @@1 jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマージング[ema-jingu] (adj-no) emerging [Add to Longdo]
開発途上国[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) developing country; emerging nation [Add to Longdo]
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n,vs,adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together [Add to Longdo]
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) [Add to Longdo]
新興国[しんこうこく, shinkoukoku] (n) an emerging nation [Add to Longdo]
新興都市[しんこうとし, shinkoutoshi] (n) boom town; emerging city; new town [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) [Add to Longdo]
湛水[たんすい, tansui] (n,vs) flooding; filling; inundation; submerging; clogging [Add to Longdo]
沈め[しずめ, shizume] (n) (1) sinking; submerging; (2) sinker; weight [Add to Longdo]
飛躍[ひやく, hiyaku] (n,vs) (1) leaping; activity; (2) leapfrog (over a problem); making a leap (e.g. in logic); (3) making great strides; making rapid progress; (4) emerging; (5) becoming active; playing an active part; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] merging (vs), merger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merging
   adj 1: flowing together [syn: {confluent}, {merging(a)}]
   n 1: the act of joining together as one; "the merging of the two
      groups occurred quickly"; "there was no meeting of minds"
      [syn: {merging}, {meeting}, {coming together}]
   2: a flowing together [syn: {confluence}, {conflux}, {merging}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top