ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

men

M EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -men-, *men*
Possible hiragana form: めん
English-Thai: Longdo Dictionary
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
lower abdomen(n) ท้องน้อย
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี
environment(n) สิ่งแวดล้อม
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)
planned re-enactment(n, phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
men(n) คำนามพหูพจน์ของ man, See also: ผู้ชาย, Syn. beau, fellow, lover boy, boyfriend
mend(vt) แก้ไข, See also: ปะชุน, ซ่อมแซม, Syn. repair, improve, correct
mend(vt) แก้ไข, See also: ทำให้ถูกต้อง, ซ่อม, ทำให้ดีขึ้น, Syn. repair, improve, correct
mend(vi) หาย (จากเจ็บป่วย), See also: ฟื้นตัว, Syn. remedy, cure, recover, Ant. worsen
mend(n) รอยปะ, See also: รอยชุน
ment(suf) การ, See also: วิธีการ, ผล
menu(n) รายการอาหาร, See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์, Syn. carte, cuisine table
menu(n) อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู, Syn. food
menace(n) ภัยอันตราย, See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. hazard, risk, danger, Ant. protection, safty
menace(vt) คุกคาม, See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่, Syn. endanger, imperil, Ant. protect, safeguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
men(เมน) n. พหูพจน์ของ man
men's roomห้องน้ำชาย., Syn. men's lounge
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
menage(เมนาจ) n. การบ้านการเรือน pl. menages
menagerie(มะนาจ'จะรี) n. การรวบรวมสัตว์ป่าหรือสัตว์ประหลาด (โดยเฉพาะเพื่อเปิดให้ประชาชนชม) ,สถานที่ที่เก็บสัตว์ดังกล่าว
menam(มะนาม') n. แม่น้ำ
mend(เมนดฺ) vt. ซ่อมแซม,แก้ไข,ปะ,แก้,ทำให้ถูกต้อง,ปรับปรุง. vi. ดีขึ้น,เจริญขึ้น. n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,การแก้,การปะ,การทำให้ถูกต้อง,ที่ที่ ซ่อมแซมหรือแก้ไขแล้ว. -Phr. (on the mend กำลังฟื้นแก้ไข) ., See also: mendable adj. คำที่มีความหมายเหมือนกั
mendacious(เมนเด'เชิส) adj. ไม่แท้,ปลอม,โกหก,ไม่ซื่อสัตว์., See also: mendaciously adv. mendaciousness n., Syn. false, untrue
mendacity(เมนแดส'ซิที) n. ความมุสา,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่บริสุทธิใจ,ความเท็จ, Syn. untruthfulness
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)

English-Thai: Nontri Dictionary
men(n pl ของ) man
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
menace(vt) ขู่,เป็นอันตราย,คุกคาม
menagerie(n) โรงละครสัตว์,โรงเลี้ยงสัตว์
mend(vi) กลับคืนดี,ดีขึ้น,ปรับปรุง
mend(vt) ซ่อมแซม,ปะ,แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น
mendacious(adj) เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
mender(n) ผู้ซ่อมแซม,ช่าง,ผู้แก้ไข
mendicant(adj) เป็นลักษณะของขอทาน
mendicant(n) ขอทาน,ภิกขุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menalgia; colic, menstrual; dysmenorrhea; dysmenorrhoea; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menarcheการเริ่มแรกมีระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menarcheการเริ่มแรกมีระดู, การเริ่มแรกมีประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
meninges (พหู.); meninx (เอก.)เยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitisเยื่อหุ้มสมอง(และไขสันหลัง)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, epidemic cerebrospinal; fever, cerebrospinal; meningitis, meningococcalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meningitis, meningococcal; fever, cerebrospinal; meningitis, epidemic cerebrospinalไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menบุรุษ [TU Subject Heading]
Men consumersผู้บริโภคบุรุษ [TU Subject Heading]
Men in literatureบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Men in mass mediaบุรุษในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Men in motion picturesบุรุษในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Men's clothingเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's clothing industryอุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's magazinesวารสารสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's productsผลิตภัณฑ์สำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Men's toiletriesเครื่องใช้ในห้องน้ำสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mengtein(vi) พรุ่งนี้
mental suffering(phrase) การได้รับความทรมานทางจิตใจ, การได้รับความเจ็บปวดทางจิตใจ, การได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
menAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
menA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
menA group of young men are playing handball in the playground.
menA group of young men were fighting.
menA high forehead is indicative of great mental power.
menAir traffic controllers are under severe mental strain.
menAll men are created equal.
menAll men are equal.
menAll men are equal before God.
menAll men are equal under the law.
menAll men are fallible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมนู(n) menu, Syn. รายการอาหาร, Example: เมนูเด็ดของร้านนี้คือต้มยำกุ้ง, Notes: (อังกฤษ)
แผนกเครื่องแต่งกายบุรุษ(n) men's wear department
จิตบกพร่อง(n) mental deficiency, Syn. จิตฟั่นเฟือน, Ant. จิตปกติ, Example: เขามีจิตบกพร่องจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลย, Thai Definition: การที่บุคคลมีจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
จิตแปรปรวน(n) mental disorder, Syn. จิตปรวนแปร, Ant. จิตปกติ, Example: หมอบอกว่าเขามีจิตแปรปรวนมาเป็นเวลานานแล้ว, Thai Definition: การที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความเครียดทั้งทางร่างกายและอารมณ์
สุขภาพจิต(n) mental health
วัยหมดประจำเดือน(n) menopause, Syn. วัยหมดระดู, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ไฟแดง(n) period, See also: menstruation, Example: สาวคนรักของเขามีรอบเดือน เขาจึงไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะเป็นคนรักความสะอาด, Thai Definition: ภาวะที่มีประจำเดือน, Notes: (ปาก)
รายการอาหาร(n) menu, See also: bill of fare, list of food, Syn. เมนู, เมนูอาหาร, Example: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่
โรคจิต(n) mental disorder, See also: psychosis, Syn. วิกลจริต, Example: คนบางคนมีอาการไม่สบายใจมากจนคนแวดล้อมคิดว่าเป็นโรคจิต, Thai Definition: โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรู้สึก ความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่
คำกล่าวขวัญ(n) mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai Definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [m]
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEN M EH1 N
MENU M EH1 N Y UW0
MENZ M EH1 N Z
MENN M EH1 N
MEND M EH1 N D
MENG M EH1 NG
MENK M EH1 NG K
MENA M IY1 N AH0
MENS M EH1 N Z
MENO M EY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
men (n) mˈɛn (m e1 n)
mend (v) mˈɛnd (m e1 n d)
menu (n) mˈɛnjuː (m e1 n y uu)
Menem (n) mɛnəm (m e n @ m)
mends (v) mˈɛndz (m e1 n d z)
menus (n) mˈɛnjuːz (m e1 n y uu z)
menace (v) mˈɛnəs (m e1 n @ s)
mended (v) mˈɛndɪd (m e1 n d i d)
mender (n) mˈɛndər (m e1 n d @ r)
menial (n) mˈiːnɪəʳl (m ii1 n i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mén, ㄇㄣˊ, / ] gate; door; CL:扇[shan4]; gateway; doorway; CL:個|个[ge4]; opening; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; phylum or division (taxonomy); classifier for large guns; classifier for les, #459 [Add to Longdo]
[men, ㄇㄣ˙, / ] plural marker for pronouns and a small number of animate nouns, #806 [Add to Longdo]
心理[xīn lǐ, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] mental; psychological, #997 [Add to Longdo]
[mèng, ㄇㄥˋ, / ] to dream, #1,053 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people; sprout, #1,629 [Add to Longdo]
梦想[mèng xiǎng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to dream of; to hope in vain, #1,821 [Add to Longdo]
[mēng, ㄇㄥ, / ] (knocked) unconscious; to deceive; to cheat; to hoodwink, #3,158 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, / ] dim sighted; ignorant, #3,158 [Add to Longdo]
[Méng, ㄇㄥˊ, / ] surname Meng, #3,158 [Add to Longdo]
[Měng, ㄇㄥˇ, ] Mongolia; cover, #3,158 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面接[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
免税[めんぜい, menzei] (n) การยกเว้นภาษี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
免責[めんせき, menseki] ยกเว้นความรับผิด
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) ไข่ปลา
面倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n, vi, vt, modal, ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ
めんどくさい[めんどくさい, mendokusai] (slang) น่ารำคาญ
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n) โรคปอดฝุ่นฝ้าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] TH: รายการอาหาร  EN: menu

German-Thai: Longdo Dictionary
Mensa(n) |die, pl. Mensen| โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
Mensch(n) |der, die Menschen| คน, ผู้คน, See also: die Leute
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menükarte {f}menu card [Add to Longdo]
Menagerie {f}menagerie [Add to Longdo]
Menge {f} | empfohlene Menge {f} | die vielfache Mengeamount | recommended amount | many times the amount [Add to Longdo]
Menge {f} | Mengen {pl} | eine Menge | eine Menge; sehr viel | eine Menge Kieslot | lots | a lot of; loads of | lots of | lots of lolly [Add to Longdo]
Menge {f} | in der Menge verloren gehencrowd | to get lost in the crowd [Add to Longdo]
Menge {f}; Masse {f}; Pulk {m} | eine Menge Arbeit | jede Menge Ärgerpile | a great pile of work | piles of trouble [Add to Longdo]
Menge {f} | Mengen {pl}mass | masses [Add to Longdo]
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set [Add to Longdo]
Menge {f} | Mengen {pl}plenty | plenties [Add to Longdo]
Menge {f}; Anzahl {f}; Quantum {n} | Mengen {pl}quantum | quantums [Add to Longdo]
Menge {f}quiverful [Add to Longdo]
Menge {f}; Quantität {f} | Mengen {pl} | in großen Mengenquantity | quantities | in great quantities [Add to Longdo]
Menge {f}; Teil {n}deal [Add to Longdo]
Menge {f}; Vielzahl {f} | Mengen {pl}multitude | multitudes [Add to Longdo]
Menge {f}; Schwarm {m}; Unzahl {f}; Heer {n}host [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
enseignement,-s(n) (scolaire)การเรียนการสอน, (profession)อาชีพสอน , (lecon)บทเรียน
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人出[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] Menschenwerk, Kuenstlichkeit [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] menschliche_Gefuehle, Menschlichkeit [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
人類[じんるい, jinrui] Menschheit [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
免状[めんじょう, menjou] Diplom, Erlaubnisschein [Add to Longdo]
免疫[めんえき, men'eki] Immunitaet [Add to Longdo]
免税[めんぜい, menzei] Steuerbefreiung, Steuererlass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  men
      n 1: the force of workers available [syn: {work force},
           {workforce}, {manpower}, {hands}, {men}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top