ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meek

M IY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meek-, *meek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meek(adj) นอบน้อม, See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ, Syn. unassuming, mild, plain
meekly(adv) อย่างนอบน้อม, See also: อย่างสุภาพอ่อนโยน, อย่างว่าง่าย, อย่างถ่อมตน
meekness(n) ความนอบน้อม, Syn. mildness, submission, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meek(มีค) adj. ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง,ผ่อนตาม, See also: meekly adv. meekness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้" An American Tail (1986)
'Thorton Meeks 'would hang them in public places, 'church steeples, balconies, freeways overpasses--'จะแขวนคอพวกเขาไว้ตามสถานที่สาธารณะ หลังคาโบสถ์ ระเบียง สะพานลอยทางด่วน Mr. Brooks (2007)
Come on Tracy, this is not a lot of money for you, and we both know how frightened I was after Meeks said that he was going to escape and come back and kill you.ไม่เอาน่า เทรซี่ เงินแค่จิ๊บจ๊อยไม่ทำให้คุณขายรถหรอกน่า ไหนว่าคุณมิ้คส์บอกว่า เขาจะหลบหนี และหวนกลับมาฆ่าคุณให้ได้ยังไงล่ะ Mr. Brooks (2007)
Did you hear that Meeks escaped? Yeah.- คุณรู้เรื่องคุณมิ้คส์หลบหนีไปแล้วใช่มั้ย Mr. Brooks (2007)
If Meeks and the woman left in a car, we'll have a licence plate number.ว่ามี้คส์กับผู้หญิง เปลี่ยนรถหนีไป เราต้องหาเลขทะเบียนรถคันนั้น Mr. Brooks (2007)
What about that chiropractor Alvin Griffin, the other one who sold Meeks steroids?และหมอกระดูกนั้น อัลวิน กริฟฟินล่ะ คนที่ขายสเตอรอยด์ให้มี้คส์น่ะ Mr. Brooks (2007)
We've had a tap on his phone ever since Meeks escaped.เราติดเครื่องดักฟังโทรศัพท์ของเขาไว้ ตั้งแต่มี้คส์หลบหนี Mr. Brooks (2007)
Until Meeks is caught, Hawkins is with you.เลยต้องแยกฮอว์กิ้นออกจากคุณ Mr. Brooks (2007)
Look, everyone knows who Meeks is and is looking for him.นี่ใคร ๆ ก็รู้ว่า มี้คส์เป็นใคร ฉันหาเขาอยู่เหมือนกัน Mr. Brooks (2007)
Captain Lister got us the search warrant for Meeks Doctor.ผู้การลิสเตอร์ให้เราเอาหมาย... ไปค้นบ้านหมอกระดูกของมี้คส์ Mr. Brooks (2007)
You think Meeks has Alvin with him?คุณคิดว่ามี้คส์ควบคุมอัลวินได้เหรอ Mr. Brooks (2007)
Blessed are the meek for they will inherit the earth.สวดแด่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเขาได้สืบสานโลกนี้ Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meekThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
meekThere's more to her than you think. She may seem pretty meek on first glance, but I get the sense she can get things done when she needs to.
meekThey subjugate the meek.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจอ่อน(adj) meek, See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive, Syn. ยอมง่าย, ขี้สงสาร, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจอ่อนเกินไปที่จะอยู่กับคนเหล่านี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ความถ่อมตัว[khwām thǿmtūa] (n) EN: humbleness ; modesty ; meekness  FR: humilité [f]
ถ่อมตัว[thǿmtūa] (adj) EN: humble ; meek ; modest  FR: humble ; modeste
อย่างถ่อมตัว[yāng thǿmtūa] (n, exp) EN: meekly  FR: humblement

CMU English Pronouncing Dictionary
MEEK M IY1 K
MEEKS M IY1 K S
MEEKER M IY1 K ER0
MEEKLY M IY1 K L IY0
MEEKINS M IY1 K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meek (j) mˈiːk (m ii1 k)
meeker (j) mˈiːkər (m ii1 k @ r)
meekly (a) mˈiːkliː (m ii1 k l ii)
meekest (j) mˈiːkɪst (m ii1 k i s t)
meekness (n) mˈiːknəs (m ii1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦和[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, / ] meekly, #32,671 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mild {adj} | milder | am mildestenmeek | meeker | meekest [Add to Longdo]
Meekspechtpapagei {m} [ornith.]Meek's Pygma Parrot [Add to Longdo]
Meekhonigfresser {m} [ornith.]Meek's Streaked Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しおらしい[shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek [Add to Longdo]
神妙[しんみょう(P);しんびょう(ok), shinmyou (P); shinbyou (ok)] (adj-na,n) meek; faithful; quiet; (P) [Add to Longdo]
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master) [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meek
   adj 1: humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness
       or even cowed submissiveness; "meek and self-effacing"
       [syn: {meek}, {mild}, {modest}]
   2: very docile; "tame obedience"; "meek as a mouse"- Langston
     Hughes [syn: {meek}, {tame}]
   3: evidencing little spirit or courage; overly submissive or
     compliant; "compliant and anxious to suit his opinions of
     those of others"; "a fine fiery blast against meek
     conformity"- Orville Prescott; "she looked meek but had the
     heart of a lion"; "was submissive and subservient" [syn:
     {meek}, {spiritless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top