ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mean

M IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mean-, *mean*
Possible hiragana form: めあん
English-Thai: Longdo Dictionary
means(n) วิธีการ, เครื่องมือ, มาตรการ, See also: instrument, method, course of action, Syn. agency
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, Syn. meanwhile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mean(vt) หมายความว่า, See also: แปลว่า, แสดงว่า, Syn. imply, indicate, denote, signify
mean(vt) มีเจตนา, See also: ตั้งใจ, มุ่งหมาย, Syn. intend
mean(vi) ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย
mean(vt) มีความหมายต่อ, See also: มีความสำคัญต่อ
mean(adj) ใจร้าย, See also: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม, Syn. base, ignoble, small-minded
mean(adj) ทรุดโทรม, See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม, Syn. shabby
mean(n) ค่าเฉลี่ย, See also: ตัวกลาง, มัชฌิม, Syn. average, middle, median, midpoint
means(n) วิธี, See also: วิธีการ, ช่องทาง, หนทาง, Syn. channel, medium, factor
means(n) เงินทอง, See also: ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, ความมั่งคั่ง, Syn. resources, property
meant(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meander(มีแอน'เดอะ) vi. วกเวียน,ร่อนเร่,พูดวกเวียน. n. ทางวกเวียน,ทางเขาวงกต,การวกเวียน,การเคลื่อนที่วกเวียนไปมา., See also: meanderer n. meanderingly adv. meanderous adj., Syn. twist, turn
meaning(มีน'นิง) n. ความหมาย,จุดประสงค์,ความสำคัญ. adj. มีความหมาย,มุ่งหมายไว้,ตั้งใจไว้., See also: meaningly adv.
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย,สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
means(มีนซฺ) วิธีการ,เครื่องมือ,ทรัพย์สินจำนวนมากมาย,จำนวนมากมาย
meant(เมนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ mean
meantime(มีน'ไทมฺ) n. เวลาแทรก,เวลาในระหว่างนั้น. adv. ในเวลาระหว่างนั้น
meanwhile(มีน'ไวล์) n.,adv. เวลาในระหว่างนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
meaning(adj) มีความหมาย,ตั้งใจ,มุ่งหมาย,มีเจตนา
meaning(n) ความหมาย,นัย,คำแปล,เป้าหมาย,ความสำคัญ
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
meanness(n) ความสกปรก,ความเลว,ความตระหนี่,ความต่ำต้อย
means(n) วิธี,เครื่องมือ,ทรัพย์สิน,พาหะ,รายได้
meant(vt pt และ pp ของ) mean
meantime(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน
meanwhile(adv) ในระหว่างนั้น,บัดนั้น,ในเวลาเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ค่าเฉลี่ย [มีความหมายเหมือนกับ average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mean ageอายุเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at accession to the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อเข้าสู่กำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at first marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at marriageอายุเฉลี่ยเมื่อสมรส [ดู average age at marriage] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age at seperation from the labour forceอายุเฉลี่ยเมื่อออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age of fathersอายุเฉลี่ยของบิดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean age of fertilityอายุเฉลี่ยของภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meanค่าเฉลี่ย, ค่าของตัวกลาง, คะแนนเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชณิมเลขคณิต, ค่ามัชฌิม [การแพทย์]
mean annual rainfallmean annual rainfall, ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mean annual runoffmean annual runoff, น้ำท่ารายปีเฉลี่ย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mean daily maximum temperatrueอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุด เฉลี่ยรายวัน [อุตุนิยมวิทยา]
Mean daily temperatureอุณหภูมิเฉลี่ยราย วัน [อุตุนิยมวิทยา]
mean deviationค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย, ดู  average deviation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mean GPAค่าเฉลี่ยของแต้มเฉลี่ย [การแพทย์]
Mean monthly maximum temperatureอุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยประจำเดือน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mean thermal expansion coefficient(n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You mean now?- ตอนนี้อะนะ? Sin of Omission (2011)
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-You mean he can't talk?คุณหมายความว่าเขาไม่ สามารถพูดคุย? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
No, I mean he can't talk.ไม่ครับ ไข้หวัดลงคอ ครับ The Great Dictator (1940)
By means of psychology.โดย จิตวิทยา ครับ The Great Dictator (1940)
You mean I will!คุณจะให้ผมทำเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
- Well, we'll see. - You mean maybe I will?ก็ เราจะเห็น คุณหมายถึงฉัน อาจจะ? Pinocchio (1940)
- Ya mean I'm good?ยา หมายความว่าฉันดีหรือไม่? Pinocchio (1940)
Does that mean I'm an actor? Sure.หมายความว่าฉันเป็นนักแสดง? Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meanA big title does not necessarily mean a high position.
meanA breakdown in the negotiations will mean war.
meanA cicada means to cry every summer.
mean"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
meanAfter I asked him a question, what he meant was clarified.
meanA gentleman is a man of independent means.
meanA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
meanAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
meanA job is not merely a means to earn a living.
meanAll of them have independent means.
meanAll possible means have been tried.
meanAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ตึ๋งหนืด(adj) stingy, See also: mean, miserly, Syn. ขี้เหนียว, งก, เค็ม, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย, Example: ฉายายายเป็นคนตึ๋งหนืดของเธอใครๆ ก็รู้กันไปทั่ว, Notes: (ปาก)
มีความหมาย(v) meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai Definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
เงื่อนความ(n) conditional meaning, See also: meaning under a condition, Count Unit: ความ, Thai Definition: ความที่มีความหมายเป็นเงื่อนไข
ระหว่าง(adv) during, See also: meanwhile, meantime, in the meantime, Example: ระหว่างการเดินทาง เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากมาย, Thai Definition: เวลาที่กำลังเป็นไปอยู่
ลู่ทาง(n) way, See also: means, method, avenue, path, Syn. ลาดเลา, ทาง, แนวทาง, Example: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ, Thai Definition: ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้
วิถีทาง(n) way, See also: means, method, process, mode, Syn. แนวทาง, วิธี, วิธีการ, ทาง, Example: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด, Thai Definition: วิธีปฏิบัติที่วางไว้
วิธี(n) means, See also: way, method, process, mode, Syn. แบบ, ทาง, แนว, Example: การหาเงินทำนุบำรุงโบราณสถานในช่วงดังกล่าวใช้วิธีลงโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เป็นจำนวนมาก, Count Unit: วิธี, Thai Definition: ทางหรือหนทางที่จะทำ
เหนียว(adj) stingy, See also: mean, miserly, niggardly, parsimonious, penny-pinching, ungenerous, Syn. ตระหนี่, ขี้เหนียว, เหนียวหนืด, ขี้ตืด, ขี้งก, Example: เพื่อนฝูงรู้กันทั่วว่าเขาเป็นคนขี้เหนียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]  FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
เฉลี่ย[chalīa] (adj) EN: average ; mean  FR: moyen
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชั่ว[chūa] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean  FR: méchant ; mauvais ; malade
โดย[dōi] (prep) EN: by ; via ; with ; by means of ; through  FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAN M IY1 N
MEANY M IY1 N IY0
MEANT M EH1 N T
MEANS M IY1 N Z
MEANS' M IY1 N Z
MEANEY M IY1 N IY0
MEANOR M IY1 N ER0
MEANER M IY1 N ER0
MEANDER M IY0 AE1 N D ER0
MEANEST M IY1 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mean (v) mˈiːn (m ii1 n)
means (v) mˈiːnz (m ii1 n z)
meant (v) mˈɛnt (m e1 n t)
meany (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meaner (j) mˈiːnər (m ii1 n @ r)
meanie (n) mˈiːniː (m ii1 n ii)
meanly (a) mˈiːnliː (m ii1 n l ii)
meander (v) mˈɪˈændər (m i1 a1 n d @ r)
meanest (j) mˈiːnɪst (m ii1 n i s t)
meanies (n) mˈiːnɪz (m ii1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] means; method; way (of doing sth), #654 [Add to Longdo]
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance, #745 [Add to Longdo]
内涵[nèi hán, ㄋㄟˋ ㄏㄢˊ, / ] meaning; content; essential properties implied or reflected by a notion; intention; connotation; self-possessed, #4,109 [Add to Longdo]
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, / ] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation, #6,769 [Add to Longdo]
生产资料[shēng chǎn zī liào, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] means of production, #11,226 [Add to Longdo]
语义[yǔ yì, ㄩˇ ㄧˋ, / ] meaning of words; semantic, #17,140 [Add to Longdo]
狰狞[zhēng níng, ㄓㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] mean and ferocious, #23,197 [Add to Longdo]
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes, #28,141 [Add to Longdo]
平均数[píng jūn shù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, / ] mean (statistics), #30,075 [Add to Longdo]
词义[cí yì, ㄘˊ ㄧˋ, / ] meaning of a word, #32,032 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meeresspiegel {m}Mean Sea Level (MSL) [Add to Longdo]
Mittelwasserabfluss {m}mean discharge [Add to Longdo]
Mittelwert {m} | Mittelwerte {pl}mean value | mean values [Add to Longdo]
Mittelwertsatz {m} [math.]mean value theorem [Add to Longdo]
gemein; hinterhältig; böse; niederträchtig {adj} | gemeiner; hinterhältiger; böser; niederträchtiger | am gemeinsten; am hinterhältigsten; am bösesten; am niederträchtigstenmean | meaner | meanest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
うだうだ[udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
うねうね[uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
うんたら[untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] arithmetic mean [Add to Longdo]
仕様[しよう, shiyou] means, specification [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
正常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mean
   adj 1: approximating the statistical norm or average or expected
       value; "the average income in New England is below that
       of the nation"; "of average height for his age"; "the
       mean annual rainfall" [syn: {average}, {mean(a)}]
   2: characterized by malice; "a hateful thing to do"; "in a mean
     mood" [syn: {hateful}, {mean}]
   3: having or showing an ignoble lack of honor or morality; "that
     liberal obedience without which your army would be a base
     rabble"- Edmund Burke; "taking a mean advantage"; "chok'd
     with ambition of the meaner sort"- Shakespeare; "something
     essentially vulgar and meanspirited in politics" [syn:
     {base}, {mean}, {meanspirited}]
   4: excellent; "famous for a mean backhand"
   5: marked by poverty befitting a beggar; "a beggarly existence
     in the slums"; "a mean hut" [syn: {beggarly}, {mean}]
   6: (used of persons or behavior) characterized by or indicative
     of lack of generosity; "a mean person"; "he left a miserly
     tip" [syn: {mean}, {mingy}, {miserly}, {tight}]
   7: (used of sums of money) so small in amount as to deserve
     contempt [syn: {beggarly}, {mean}]
   8: of no value or worth; "I was caught in the bastardly traffic"
     [syn: {bastardly}, {mean}]
   n 1: an average of n numbers computed by adding some function of
      the numbers and dividing by some function of n [syn:
      {mean}, {mean value}]
   v 1: mean or intend to express or convey; "You never understand
      what I mean!"; "what do his words intend?" [syn: {mean},
      {intend}]
   2: have as a logical consequence; "The water shortage means that
     we have to stop taking long showers" [syn: {entail}, {imply},
     {mean}]
   3: denote or connote; "`maison' means `house' in French"; "An
     example sentence would show what this word means" [syn:
     {mean}, {intend}, {signify}, {stand for}]
   4: have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to
     help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to
     return early that night" [syn: {intend}, {mean}, {think}]
   5: have a specified degree of importance; "My ex-husband means
     nothing to me"; "Happiness means everything"
   6: intend to refer to; "I'm thinking of good food when I talk
     about France"; "Yes, I meant you when I complained about
     people who gossip!" [syn: {think of}, {have in mind}, {mean}]
   7: destine or designate for a certain purpose; "These flowers
     were meant for you"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top