ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meager

M IY1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meager-, *meager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meager(adj) ขาดแคลน, See also: ยากจน, ไม่พอเพียง, มีน้อยมาก, Syn. few, scant, scarce, Ant. many, numerous
meager(adj) ผอม, See also: บาง, แห้ง, Syn. skinny, bony
meagerly(adv) อย่างขาดแคลน, Syn. scantly, skimpily
meagerness(n) ความขาดแคลน, Syn. scarcity, need, poverty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor, scanty

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And what on earth does that meager sword mean to him, to cause all this?และอะไรบนผืนแผ่นดินนี้ที่ขาดอยู่ ดาบมีความหมายต่อเขา, นี่คือเหตุผล The Kingdom of the Winds (2008)
Who has such great power, yet such meager authority as a man.ซึ่งทรงมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ แต่กลับมีอำนาจที่น้อยนิดในฐานะบุรุษ The Other Boleyn Girl (2008)
Beyond the meager recompense you offered when last we spoke.Beyond the meager recompense you offered when last we spoke. Whore (2010)
Words can be meager things.หาคำดีๆบางทีก็ยาก Tell It to the Frogs (2010)
You fight with the strength of men beyond your meager years.เจ้าสู้ด้วยพลังที่เกินกว่า เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญ A Place in This World (2012)
Now a girl like Odette, she could never be happy living off a meager 6-figure salary like yours.ทีนี้หญิงสาวอย่างโอเด็ต เธอคงทนไม่ได้กับการอยู่อย่างคนจน ที่มีเงินเดือนน้อยอย่างคุณ A Dance with Death (2012)
And when we heard, we knew we had to return to help in whatever meager way we could.และเมื่อเราได้ยิน, เรารู้ว่าเราต้องกลับมา เพื่อช่วยเติมในสิ่งที่ขาด Born in the U.S.A. (2013)
To attack a force of over 1000 ships... with our meager force is suicide.ที่จะโจมตีแรงกว่า 1,000 เรือ ... ... ด้วยความแรงของเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราคือการฆ่าตัวตาย 300: Rise of an Empire (2014)
The meager number of damaged ships and dead slaves means nothing to me no... my disappointment... is in these men.จำนวนน้อยของเรือที่เสียหาย และทาสตายไม่มีความหมายอะไรกับผม ไม่มีผิดหวังของฉัน ... ... อยู่กับคนเหล่านี้ 300: Rise of an Empire (2014)
To retain the meager wealth and rank that men desire.เพื่อรักษาความมั่งคั่งน้อย และอันดับที่ผู้ชายต้องการ Last Knights (2015)
- No, I'm afraid I I've got to stay here and count up the meager takings, I'm afraid, Susan.- ไม่หรอก ผมเกรงว่า.. ผมต้องอยู่นับของที่ขาดหน่อย ซูซาน The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
I seek a thief of meager intellect.ข้าตามจับตัวนางโจรน้อยด้อยปัญญาคนหนึ่ง Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meagerIt was difficult to live on his meager earnings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini

CMU English Pronouncing Dictionary
MEAGER M IY1 G ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo, #2,971 [Add to Longdo]
清瘦[qīng shòu, ㄑㄧㄥ ㄕㄡˋ, ] meager, #42,385 [Add to Longdo]
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, ] meager skill; humility word: my poor talents, #244,788 [Add to Longdo]
浅鲜[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] meager; slight, #294,138 [Add to Longdo]
薄产[bó chǎn, ㄅㄛˊ ㄔㄢˇ, / ] meager estate; small means, #311,708 [Add to Longdo]
微薄的[wēi bó de, ㄨㄟ ㄅㄛˊ ㄉㄜ˙, ] meager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P) [Add to Longdo]
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean [Add to Longdo]
染め上げる[そめあげる, someageru] (v1,vt) to finish dyeing [Add to Longdo]
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income [Add to Longdo]
締め上げる;絞め上げる[しめあげる, shimeageru] (v1,vt) (1) to screw up; to put the screws on (a person); (2) to constrict (someone, something) [Add to Longdo]
纏め上げる[まとめあげる, matomeageru] (v1) to compile; to bring together; to weave; to put together [Add to Longdo]
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary [Add to Longdo]
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meager
      adj 1: deficient in amount or quality or extent; "meager
             resources"; "meager fare" [syn: {meager}, {meagre},
             {meagerly}, {stingy}, {scrimpy}] [ant: {ample}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top