ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mansion

M AE1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mansion-, *mansion*
Possible hiragana form: まんしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mansion(n) คฤหาสน์, See also: บ้านหลังใหญ่มาก, Syn. edifice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
lunar mansionsดาวทั้ง28ดวง

English-Thai: Nontri Dictionary
mansion(n) คฤหาสน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mansion-houseเคหสถาน [ดู dwelling] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mansion above us is an emergency entrance to the Hive.บ้านข้างบนเป็นทางเข้าฉุกเฉินไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
The mansion where we found you... and through which we gained access to the train... which, in turn, brought us to the Hive.เป็นตึกที่พวกเราพบคุณ จากนี้เราต้องเข้าไปทางรถไฟ ซึ้งจะนำเราเข้าไปยังรังผึ้ง Resident Evil (2002)
You go against my orders and spend the night away from the mansion with a human?เธอขัดคำสั่งฉันและใช้เวลาทั้งคืนออกจากบ้านนี้ ไปกับมนุษย์คนนี้? Underworld (2003)
The mansion is specially to hold the guests and nobody can communicate, you think it's right?ที่นี่ไม่มีใครสื่อสารกับแขกได้เลยหรือ.หา My Girl (2005)
He said the mansion is beautiful.เขาบอกว่าที่นี่สวยมาก My Girl (2005)
To have a mansion and an orchard.มีทั้งคฤหาสน์ แล้วก็สวนผลไม้ My Girl (2005)
Oh right, before you come back, just go back to the mansion to pluck a few cartons of tangerines back.ก่อนกลับเธอช่วยไปเก็มส้มที่สวนมาด้วยนะ My Girl (2005)
He took care of the mansion all by himself.เขาดูแลแมนชั่นทั้งหมดด้วยตัวเขาเอง Confession of Pain (2006)
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส Hot Fuzz (2007)
Nice big mansion in Marin.มีแมนชั่นใหญ่โต หรูหรา ใน มาริน War (2007)
CHANG mansion MARlN COUNTY, CAแมนชั่น ชาง มาริน เค้าน์ตี้ แคลิฟอเนียร์ War (2007)
Let the tour begin. Mansions with their own mental wards.ทัวร์เริ่มต้นแล้ว ตอนนี้พวกเราอยู่ตรงไหนของแมนชั่น Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mansionA government official's stately mansion was looted.
mansionHe lives in that stately mansion.
mansionHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
mansionIf my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.
mansionIn addition to a mansion, he owns a Bentley.
mansionIt is not real mansion.
mansionKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?
mansionShe lives in quite a big mansion.
mansionThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
mansionThere are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คฤหาสน์(n) mansion, See also: residence, villa, home, fine house, Syn. บ้าน, ที่อยู่, นิวาสสถาน, เรือน, Example: คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[Rōngrīen Suan Kulāp Witthayālai] (org) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School

CMU English Pronouncing Dictionary
MANSION M AE1 N SH AH0 N
MANSIONS M AE1 N CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mansion (n) mˈænʃən (m a1 n sh @ n)
mansions (n) mˈænʃənz (m a1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, ] mansion house; official residence, #53,540 [Add to Longdo]
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mansion
   n 1: (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is
      divided [syn: {sign of the zodiac}, {star sign}, {sign},
      {mansion}, {house}, {planetary house}]
   2: a large and imposing house [syn: {mansion}, {mansion house},
     {manse}, {hall}, {residence}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top