ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mandarin

M AE1 N D ER0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mandarin-, *mandarin*
Possible hiragana form: まんだりん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mandarin(n) ภาษาจีนกลาง (ใช้เป็นทางการในประเทศจีน), See also: ภาษาแมนดาริน, Syn. Mandarin Chinese, official language
mandarin(n) ขุนนางจีน (สมัยโบราณ), See also: เสนา
mandarin(n) ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง), Syn. bureaucrat
mandarin(n) ส้มจีน, Syn. mandarin orange
mandarinism(n) การเป็นข้าราชการระดับสูงของจีน
Mandarin duck(n) เป็ดเอเชียซึ่งมีสีสันสดใส
mandarin collar(n) (เสื้อ) คอจีน, Syn. Eton collar, Peter Pan collar
mandarin orange(n) ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย, Syn. mandarin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mandarin(แมน'ดะริน) n. ภาษาจีนกลาง,ส้มจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandarin dialectsภาษาจีนกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mandarinHe has made great progress in speaking Mandarin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอจีน(n) mandarin collar, Thai Definition: ลักษณะคอเสื้อที่ตั้งขึ้นตามแนวคอ แต่ด้านหน้าไม่ชิดกัน
จีนกลาง(n) Mandarin, See also: the standard Chinese language, Syn. ภาษาจีนกลาง, จีนแมนดาริน, Example: ภาษาสำคัญอีก 3 ภาษาที่ใช้ในมาเลเซียคือ อังกฤษ จีนกลาง และทมิฬ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอจีน[khø Jīn] (n, exp) EN: mandarin collar
นกอัญชันจีน[nok anchan Jīn] (n, exp) EN: Band-bellied Crake  FR: Marouette mandarin [f] ; Marouette à ventre bandé [f]
นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว[nok kingkhrōng klaēp pīk khāo] (n, exp) EN: White-shouldered starling  FR: Étourneau mandarin [m] ; Martin de Chine [m] ; Martin d’orient [m]
นกพญาไฟคอเทา[nok phayāfai khø thao] (n, exp) EN: Grey-chinned Minivet  FR: Minivet mandarin [m] ; Minivet montagnard [m] ; Minivet à gorge grise [m]
เป็ดแมนดาริน[pet maēndārin] (n) EN: Mandarin Duck  FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m]
ภาษาจีนกลาง[phāsā Jīn klāng] (n, exp) EN: Mandarin Chinese  FR: putonghua [m] ; chinois mandarin [m]
ภาษากลาง[phāsā klāng] (n, exp) EN: interlingua ; interlanguage ; common language ; Mandarin  FR: langue commune [f]
ส้มจีน[som Jīn] (n, exp) FR: mandarine [f]
ส้มแมนดาริน[som maēndārin] (n, exp) EN: mandarine  FR: mandarine [f]
ส้มแป้น[som paēn] (n) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange

CMU English Pronouncing Dictionary
MANDARIN M AE1 N D ER0 AH0 N
MANDARINE M AE0 N D ER0 IY1 N
MANDARINO M AA0 N D AA0 R IY1 N OW0
MANDARINS M AE1 N D ER0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mandarin (n) mˈændərɪn (m a1 n d @ r i n)
mandarins (n) mˈændərɪnz (m a1 n d @ r i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech, #8,288 [Add to Longdo]
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, / ] mandarin ducks; affectionate couple, #17,039 [Add to Longdo]
柑橘[gān jú, ㄍㄢ ㄐㄩˊ, ] Mandarin orange (Citrus reticulata); tangerine, #25,708 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, / ] mandarin duck, #56,127 [Add to Longdo]
鳜鱼[guì yú, ㄍㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] Mandarin fish, #64,675 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, / ] mandarin duck, #72,789 [Add to Longdo]
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900 [Add to Longdo]
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, / ] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandarin {m}; chinesischer Funktionär [hist.]mandarin [Add to Longdo]
Mandarine {f} [bot.]mandarin; mandarin orange [Add to Longdo]
Mandarine {f} [bot.] | Mandarinen {pl}tangerine | tangerines [Add to Longdo]
Mandarinente {f} [ornith.]Mandarin Duck (Aix galericulata) [Add to Longdo]
Mandarinsumpfhuhn {n} [ornith.]Band-bellied Crake [Add to Longdo]
Mandarinstar {m} [ornith.]Chinese Starling [Add to Longdo]
Mandarinfisch {m} (Synchiropus spp.) [zool.]mandarin (fish) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges [Add to Longdo]
チャイニーズカラー[chaini-zukara-] (n) Mandarin collar; Chinese collar [Add to Longdo]
マンダリン[mandarin] (n) mandarin [Add to Longdo]
マンダリンカラー[mandarinkara-] (n) mandarin collar [Add to Longdo]
鴛鴦[おしどり;えんおう;おし, oshidori ; en'ou ; oshi] (n) mandarin duck [Add to Longdo]
温州ミカン;温州蜜柑[うんしゅうみかん(温州蜜柑);うんしゅうミカン(温州ミカン);ウンシュウミカン, unshuumikan ( on shuu mikan ); unshuu mikan ( on shuu mikan ); unshuumikan] (n) satsuma mandarin (Citrus unshiu) [Add to Longdo]
夏蜜柑[なつみかん, natsumikan] (n) Chinese citron (Citrus natsudaidai); bitter summer orange (mandarin) [Add to Longdo]
官話[かんわ, kanwa] (n) Mandarin (language) [Add to Longdo]
紀州蜜柑[きしゅうみかん, kishuumikan] (n) Citrus kinokuni (species of mandarin orange) [Add to Longdo]
客家語;ハッカ語[ハッカご, hakka go] (n) (See 客家) Hakka (dialect of Mandarin Chinese) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mandarin
   n 1: shrub or small tree having flattened globose fruit with
      very sweet aromatic pulp and thin yellow-orange to flame-
      orange rind that is loose and easily removed; native to
      southeastern Asia [syn: {mandarin}, {mandarin orange},
      {mandarin orange tree}, {Citrus reticulata}]
   2: a member of an elite intellectual or cultural group
   3: any high government official or bureaucrat
   4: a high public official of imperial China
   5: a somewhat flat reddish-orange loose skinned citrus of China
     [syn: {mandarin}, {mandarin orange}]
   6: the dialect of Chinese spoken in Beijing and adopted as the
     official language for all of China [syn: {Mandarin},
     {Mandarin Chinese}, {Mandarin dialect}, {Beijing dialect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top