ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetic

M AE0 G N EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetic-, *magnetic*
English-Thai: Longdo Dictionary
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnetic(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก, See also: เกี่ยวกับเเม่เหล็ก, Syn. magnetized, attractive, Ant. antimagnetic, repulsive
magnetic(adj) ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด, Syn. attractive, charismatic, captivating
magnetic disk(n) จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์), See also: แผ่นแม่เหล็ก, Syn. computer disk
magnetic mine(n) ทุ่นระเบิด
magnetic pole(n) ขั้วแม่เหล็ก
magnetic tape(n) เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก, Syn. magnetic flux
magnetic north(n) การชี้ทิศเหนือของเข็มทิศ, See also: ทิศเหนือของเข็มทิศ
magnetic South(n) ทิศใต้ของเข็มทิศ
magnetic storm(n) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetic(แมกเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแม่เหล็ก,เป็นแม่เหล็ก
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
magnetic storageหน่วยเก็บแม่เหล็กหน่วยเก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่เหล็ก ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม เช่น แกนแม่เหล็ก (magnetic core) หรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็นแม่เหล็ก เช่นแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) จานแม่เหล็ก (magnetic disk) ฯลฯ
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
magnetics(แม็กเนท'ทิคซฺ) n. แม่เหล็กศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic basementหินฐานแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic bubbleฟองแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic cardบัตรแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic cardบัตรแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic core memory; core memoryหน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core storage; magnetic core storage] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic core storage; core storageหน่วยเก็บวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core memory; magnetic core memory] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetic diskจานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Magnetic disksจานบันทึกแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic Fieldสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]
Magnetic Field, Oscillatingสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าความเข้มต่างกัน [การแพทย์]
magnetic fluxฟลักซ์แม่เหล็ก, เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดที่ผ่านตั้งฉากไปบนพื้นที่หนึ่งในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นเวเบอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic flux densityความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก, ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วย พื้นที่ที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านตั้งได้ฉาก ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง  มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร หรือเทสลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic Ink Character Recognitionการรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
magnetic lines of forceเส้นแรงแม่เหล็ก, เส้นสมมติในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กซึ่งแสดงทิศการเคลื่อนที่ของขั้วเหนืออิสระในสนามแม่เหล็กนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
magnetic permeability(n) ความสามารถในการเป็นแม่เหล็ก หรือดึงดูดด้วยแรงแม่เหล็ก
Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP)เป็นเทคนิคการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ใช้การถ่ายภาพสะท้อนแบบแม่เหล็กเพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำดีและท่อตับอ่อนในลักษณะที่ไม่รุกราน ขั้นตอนนี้สามารถใช้ในการตรวจสอบว่านิ่วในท่อที่อยู่รอบถุงน้ำดีหรือไม่
magnetically(adv) ส่ิงที่เป็นแม่เหล็ก, มีแรงดึงดูด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magneticMagnetic force drives the mechanism.
magneticShe has a magnetic personality.
magneticShe has something of a magnetic force.
magneticSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
magneticSo the pigeon can feel the magnetic field on its head, but it can't feel the Earth's magnetic field.
magneticSo there is a magnetic field around earth.
magneticThe lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.
magneticThe magnetite is attracted to the earth's magnetic field.
magneticThe magnets, of course, have a magnetic field around them.
magneticThis may be because they could not use the earth's magnetic field.
magneticTo learn the answer you must know a little about the magnetic field around the world.
magneticWhile the magnetic field of the world is far way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็ก(n) magnetic field, Syn. สนามไฟฟ้า, Example: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ, Thai Definition: ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้
ขั้วแม่เหล็ก(n) magnetic pole, Example: ถ้าขั้วแม่เหล็กชี้ไปทางทิศเหนือ เรียกว่า ขั้วเหนือ ถ้าชี้ไปทางทิศใต้ เรียกว่า ขั้วใต้, Count Unit: ขั้ว, Thai Definition: บริเวณที่ตัวแท่งแม่เหล็กซึ่งมีแรงแม่เหล็กมากที่สุด โดยปกติบริเวณดังกล่าวจะอยู่ใกล้ปลายทั้ง 2 ของแท่งแม่เหล็ก
มุมเท(n) angle of dip, See also: magnetic dip, slope, Count Unit: มุม, Thai Definition: มุมระหว่างแนวทิศของสนามแท้ของแม่เหล็กโลกกับแนวระดับ
แถบบันทึกภาพ(n) magnetic picture-recording tape, Example: เดี๋ยวนี้เราใช้แถบบันทึกภาพกันอย่างแพร่หลาย, Thai Definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณภาพ
แถบบันทึกเสียง(n) magnetic sound-recording tape, Thai Definition: แถบเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้บันทึกสัญญาณเสียง
แถบแม่เหล็ก(n) magnetic stripe
คลื่นแม่เหล็ก(n) magnetic wave, Example: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้
จานแม่เหล็ก(n) magnetic disk, Syn. แผ่นดิสก์, ดิสก์, Example: เราสามารถเขียนแฟ้มข้อมูลได้หลายแฟ้มบนจานแม่เหล็ก, Count Unit: แผ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[khleūn maēlek faifā] (n, exp) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave  FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
มุมเท[mum thē] (n, exp) EN: angle of dip ; magnetic dip ; slope  FR: angle d'inclinaison [m]
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า[raēng maē lek fai fā] (n, exp) EN: electromagnetic force  FR: force électromagnétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNETIC M AE0 G N EH1 T IH0 K
MAGNETICS M AE0 G N EH1 T IH0 K S
MAGNETICALLY M AE0 G N EH1 T IH0 K AH0 L IY0
MAGNETICALLY M AE0 G N EH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnetic (j) mˈægnˈɛtɪk (m a1 g n e1 t i k)
magnetically (a) mˈægnˈɛtɪkliː (m a1 g n e1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, ] magnetic; magnetism; porcelain, #10,033 [Add to Longdo]
磁场[cí chǎng, ㄘˊ ㄔㄤˇ, / ] magnetic field, #16,219 [Add to Longdo]
磁性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, ] magnetic; magnetism, #20,282 [Add to Longdo]
磁带[cí dài, ㄘˊ ㄉㄞˋ, / ] magnetic tape, #20,544 [Add to Longdo]
磁悬浮[cí xuán fú, ㄘˊ ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] magnetic levitation (train); maglev, #25,242 [Add to Longdo]
磁卡[cí kǎ, ㄘˊ ㄎㄚˇ, ] magnetic card; IC Card (telephone), #34,941 [Add to Longdo]
磁共振[cí gòng zhèn, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, ] magnetic resonance, #35,463 [Add to Longdo]
磁极[cí jí, ㄘˊ ㄐㄧˊ, / ] magnetic pole, #71,755 [Add to Longdo]
磁感应[cí gǎn yìng, ㄘˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] magnetic induction, #89,966 [Add to Longdo]
磁片[cí piàn, ㄘˊ ㄆㄧㄢˋ, ] magnetic disk, #114,478 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dünnschichtspeicher {m}magnetic film memory [Add to Longdo]
Haftmagnet {m}magnetic clamp [Add to Longdo]
Kernspin-Tomografie {f}magnetic resonance imaging [Add to Longdo]
Kernspinresonanz {f}magnetic resonance [Add to Longdo]
Magnetband {n}magnetic tape [Add to Longdo]
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk [Add to Longdo]
Magnetblase {f}magnetic bubble [Add to Longdo]
Magnetdraht {m}; Magnetdrahtspeicher {m}magnetic wire [Add to Longdo]
Magnetfeld {n} | Magnetfelder {pl}magnetic field | magnetic fields [Add to Longdo]
Magnetkarte {f}magnetic card [Add to Longdo]
Magnetkern {m}magnetic core [Add to Longdo]
Magnetkontokarte {f}magnetic ledger-card [Add to Longdo]
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head [Add to Longdo]
Magnetmutter {f}magnetic nut [Add to Longdo]
Magnetometer {n}magnetic field meter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
アンチマグネチック[anchimagunechikku] (n) antimagnetic [Add to Longdo]
ウェーバー;ウエーバー[ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux) [Add to Longdo]
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P) [Add to Longdo]
エミフィル[emifiru] (n) (abbr) EMI (electro-magnetic interference) filter [Add to Longdo]
コイルガン[koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils) [Add to Longdo]
ヒステリシス[hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.) [Add to Longdo]
フェリ磁性体[フェリじせいたい, feri jiseitai] (n) ferrimagnetic substance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁界[じかい, jikai] magnetic field [Add to Longdo]
磁気インク[じきいんく, jikiinku] magnetic ink [Add to Longdo]
磁気インク文字[じきいんくもじ, jikiinkumoji] magnetic ink character [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字読取り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気カード[じきカード, jiki ka-do] magnetic card [Add to Longdo]
磁気カード記憶装置[じきカードきおくそうち, jiki ka-do kiokusouchi] magnetic card storage [Add to Longdo]
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] magnetic tape [Add to Longdo]
磁気テープ記憶装置[じきテープきおくそうち, jiki te-pu kiokusouchi] magnetic tape storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetic
   adj 1: of or relating to or caused by magnetism; "magnetic
       forces"
   2: having the properties of a magnet; i.e. of attracting iron or
     steel; "the hard disk is covered with a thin coat of magnetic
     material" [syn: {magnetic}, {magnetized}, {magnetised}] [ant:
     {antimagnetic}]
   3: capable of being magnetized [ant: {nonmagnetic}]
   4: determined by earth's magnetic fields; "magnetic north"; "the
     needle of a magnetic compass points to the magnetic north
     pole" [ant: {geographic}, {geographical}]
   5: possessing an extraordinary ability to attract; "a
     charismatic leader"; "a magnetic personality" [syn:
     {charismatic}, {magnetic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top