ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

madam

M AE1 D AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -madam-, *madam*
Possible hiragana form: まだん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
madam(n) คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย), Syn. Mrs, madam, dame, mam
madam(n) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง, Syn. matron, housemaster
madam(n) แม่เล้า, See also: คนคุมซ่องหญิง, Syn. bawd, whore
madame(n) คุณนาย, See also: มาดาม
Madame Bovary(n) ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly(n) ตัวละครของ Puccini
Madame Tussaud's(n) ผู้ก่อตั้ง Madame Tussaud’s Exibition ในลอนดอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
Madam Napaloni at the station.ภรรยา คุณที่สถานีรถไฟ The Great Dictator (1940)
It might be advisable for you to dance with Madam Napaloni.ผมแนะนำให้ท่าน ไปเต้นรำกับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
- Madam Napaloni...- ท่านผู้หญิง เนโพโลนี... The Great Dictator (1940)
One day Madam sent me to another libertineหนึ่งมาดามวันที่ส่ง to another ให้ฉัน libertine Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Signora Evola, the Madam I worked for sent me to a client after feeding me a large laxative-spiced mealมาดามEvola, ประกอบแล้วบางส่วน madam I สำหรับ... ...ส่งฉันให้ feed me หลังจากไคลเอ็นท์ ยาถ่ายมากมาย-มื้ออาหารที่เครื่องเทศ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
One day Madam presented me to the libertine in questionหนึ่งมาดามวันที่แสดงฉัน to the libertine ในคำถาม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Madam Chairperson, ladies and gentlemen... we respectfully request the Board's approval... to carry on into an invasive human protocol.ท่านประธาน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เราคาดหวังให้คณะกรรมการบอร์ดอนุมัติ ให้ทำการทดลองกับมนุษย์ Junior (1994)
- Madam Serena can't see you right now.-ดูให้ใครได้ตอนนี้ไม่ได้หรอก Jumanji (1995)
Madam Leonowens,Madam Leonowens, Anna and the King (1999)
As you can see, Madam Chairman, I am no longer immortal.ตามที่ท่านเห็น ท่านประธานหญิง... ผมไม่ได้เป็นอมตะ Bicentennial Man (1999)
Madam Yu, someone's put up posters.คุณนายยู มีคนมาปิดป้ายโปสเตอร์ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madamCould you tell me the way to Madame Tussaud's?
madamMay I take your size, madam?
madamShe is another Madame Curie.
madamWe must find the money, Madam Chairman, for the sake of the children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณนาย(n) madam, See also: madame, lady, Syn. คุณผู้หญิง, Ant. คุณผู้ชาย, Example: เธอถูกคุณนายหักเงินเดือนเพราะทำจานแตกไปหลายใบ, Count Unit: คน, Thai Definition: เป็นคำที่ใช้เรียกนายที่เป็นผู้หญิง
คุณนาย(n) madam, See also: madame, Mrs., Example: งานเลี้ยงในวันนี้พวกคุณหญิงคุณนายใส่เครื่องประดับสวยๆ ทั้งนั้น, Thai Definition: คำยกย่อง ใช้เรียกภรรยาข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่ยังมิได้เป็นคุณหญิง, ในปัจจุบันใช้เรียกยกย่องสตรีทั่วๆ ไปที่ผู้เรียกนับถือ
คุณผู้หญิง(n) madam, See also: madame, lady, mistress, Ant. คุณผู้ชาย, Example: คุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้เป็นคนที่ใจดีกับเด็กในบ้านมาก, Thai Definition: สรรพนามบุรษที่ 2 -3 ที่คนรับใช้เรียกนายจ้างผู้หญิงผู้เป็นภรรยา หรือเจ้าของบ้าน
ท่านผู้หญิง(n) lady, See also: madam, first lady, Example: คุณหญิงบุญเรือนได้รับแต่งตั้งให้เป็นท่านผู้หญิงบุญเรือนเมื่อวันฉัตรมงคล, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับผม[khaphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[khraphom] (x) EN: yes  FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[khunnāi] (n) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs  FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[khun phūying] (pr) EN: madam  FR: madame
คุณหญิง[khunying] (pr) EN: she ; lady  FR: elle ; madame
แม่เล้า[maē lao] (n) EN: madam (of a house of prostitution – vulg)   FR: maquerelle (vulg) [f]
แหม่ม[maem] (n) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.  FR: femme occidentale [f] ; madame
นาง[nāng] (n) EN: Mrs ; woman ; lady  FR: madame [f] ; Mme
เรียนคุณนาย[rīen khunnāi] (n, exp) EN: Dear Madam  FR: Chère Madame
สุภาพสตรี[suphāpsatrī] (n) EN: lady ; gentlewoman (old)  FR: dame [m] ; madame [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MADAM M AE1 D AH0 M
MADAME M AE1 D AH0 M
MADAME M AH0 D AE1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
madam (n) mˈædəm (m a1 d @ m)
Madame (n) mˈədˈaːm (m @1 d aa1 m)
madams (n) mˈædəmz (m a1 d @ m z)
Madames (n) mˈədˈaːmz (m @1 d aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜莎夫人[dù suō fū ren, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄛ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, ] Madame Tusseaud's (waxworks) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Madames {m}madames [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
マダム[madamu] (n) (1) madame (fre [Add to Longdo]
マダムキラー[madamukira-] (n) madam killer [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] (n) (hon) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
奥様[おくさま, okusama] (n) (pol) wife; your wife; his wife; married lady; madam; (P) [Add to Longdo]
急啓[きゅうけい, kyuukei] (n) (opening formula of an urgent letter) Dear Sir or Madam [Add to Longdo]
謹啓[きんけい, kinkei] (int,n) (hon) (letters that open with this usu. end with 敬白, 謹言, or 敬具) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
謹白[きんぱく, kinpaku] (n) (hon) Dear Sir or Madam; Dear Sirs; Gentlemen [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 madam
   n 1: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
      limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam},
      {ma'am}, {lady}, {gentlewoman}]
   2: a woman who runs a house of prostitution [syn: {madam},
     {brothel keeper}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 frau
 
 1. (çoğ.) -en) evli veya dul Alman kadını
 2. Bayan (evli), Madam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ma'am
 
 1. madam, efendim, hanımefendi (bir cevap veya cümle sonunda kullanılır)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 madam , madame
 
 1. (çoğ.) mesdames) bayan (evli), sayın bayan (mektup başında), madam.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top