ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

locker

L AA1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -locker-, *locker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
locker(n) ตู้, See also: ลิ้นชัก, Syn. cupboard, cabinet
locker room(n) ห้องที่มีตู้เก็บและเปลี่ยนเสื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet

English-Thai: Nontri Dictionary
locker(n) หีบ,ตู้ใส่ของ,ล็อกเกอร์,ลิ้นชัก
clocker(n) คนจับเวลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lockersตู้เก็บของเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lockerA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
lockerEach of the students has his own locker.
lockerEach student has a locker.
lockerIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
lockerThe wreckage of the ship was salvaged after it had gone to Davy Jones's locker.
lockerWhile swimming in the pool, she lost her locker key.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOCKER L AA1 K ER0
LOCKERS L AA1 K ER0 Z
LOCKERT L AA1 K ER0 T
LOCKERBY L AA1 K ER0 B IY0
LOCKERBIE L AA1 K ER0 B IY0
LOCKERMAN L AA1 K ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
locker (n) lˈɒkər (l o1 k @ r)
lockers (n) lˈɒkəz (l o1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] locker; lockable compartment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations [Add to Longdo]
Schrank {m} | Schränke {pl}locker | lockers [Add to Longdo]
Umkleideraum {m}locker room [Add to Longdo]
locker {adv}fluffily [Add to Longdo]
locker; lax {adj}lax [Add to Longdo]
locker; lax {adv}laxly [Add to Longdo]
locker {adj}slack [Add to Longdo]
lockerlimber [Add to Longdo]
locker {adj} | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest [Add to Longdo]
locker {adv}loosely [Add to Longdo]
locker {adv}relaxedly [Add to Longdo]
lockerunconstrained [Add to Longdo]
lockerunformal [Add to Longdo]
lockerungirt [Add to Longdo]
lockerndlimbering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コインロッカー[koinrokka-] (n) coin locker; (P) [Add to Longdo]
ブロッカー[burokka-] (n) blocker; (P) [Add to Longdo]
ロッカー[rokka-] (n) (1) locker; (2) (See ロックスター) rocker; (P) [Add to Longdo]
ロッカールーム[rokka-ru-mu] (n) locker room; (P) [Add to Longdo]
ロッカー室[ロッカーしつ, rokka-shitsu] (n) locker room [Add to Longdo]
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P) [Add to Longdo]
更衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P) [Add to Longdo]
脱衣室[だついしつ, datsuishitsu] (n) changing room; dressing room; locker room [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緩める[ゆるめる, yurumeru] lockern, mildern, lindern, vermindern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 locker
   n 1: a storage compartment for clothes and valuables; usually it
      has a lock [syn: {cabinet}, {locker}, {storage locker}]
   2: a fastener that locks or closes
   3: a trunk for storing personal possessions; usually kept at the
     foot of a bed (as in a barracks) [syn: {footlocker},
     {locker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top