ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lien

L IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lien-, *lien*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lien(n) สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
alienor(เอ' เลียนเนอะ, แอล' เยินเนอะ) n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
client(n) ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ลูกความ,คนไข้
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
resilience(n) ความยืดหยุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lienสิทธิยึดหน่วง [ดู right of retention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lienสิทธิยึดหน่วง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienการยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien on sharesสิทธิริบหุ้นออกขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien, taxสิทธิยึดหน่วงทางภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lien; spleenม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienal; splenic-ม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienectomy; splenectomyการตัดม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienitis; splenitisม้ามอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienopathy; splenopathyโรคม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lienม้าม [การแพทย์]
Liensบุริมสิทธิ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lienสิทธิยึดหน่วง
lienสิทธิ์ยึดหน่วง
lien(n) สิทธิยึดหน่วง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [f]
บริการลูกค้า[børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [m]
ชายชาวอิตาลี[chāichāo Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[Chāo Itālī] (n, prop) EN: Italian  FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
เชื่อมโยง[cheūamyōng] (v) EN: link ; affect  FR: lien [m]
ดอง[døng] (v) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to  FR: avoir un lien familial
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[dønlā Østrelīa] (n, exp) EN: Australian dollar  FR: dollar australien [m]
เหินห่าง[hoēnhāng] (v) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance  FR: se distancier ; aliéner
เจ้าจำนำ[jaojamnam] (n) EN: regular customer ; client ; clientele  FR: client [m] ; clientèle [f]
การบริการลูกค้า[kān børikān lūkkhā] (n, exp) EN: customer service  FR: service à la clientèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEN L IY1 N
LIENS L IY1 N Z
LIENAU L AH0 N OW1
LIENER L IY1 N ER0
LIENHARD L IY1 N HH AA2 R D
LIENHART L IY1 N HH AA2 R T
LIENEMANN L IY1 N AH0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lien (n) lˈɪəʳn (l i@1 n)
liens (n) lˈɪəʳnz (l i@1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, / ] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Klient(n) |der, pl. Klienten| ลูกความ, See also: Klientin
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch
Klient(n) |der, pl. Klienten| ลูกความ เช่น Der Klient wechselt z.B. plötzlich das Thema, wird unruhig oder zieht sich in Schweigen., See also: die Klientin, Syn. Mandant pl. Mandanten

French-Thai: Longdo Dictionary
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
エイリアン(P);エーリアン[eirian (P); e-rian] (n) alien; (P) [Add to Longdo]
エモリアント[emorianto] (n) emollient [Add to Longdo]
オープンクライアント[o-punkuraianto] (n) {comp} OpenClient [Add to Longdo]
クライアント[kuraianto] (n) client; (P) [Add to Longdo]
クライアント・サーバーモデル;クライアントサーバーモデル[kuraianto . sa-ba-moderu ; kuraiantosa-ba-moderu] (n) {comp} client-server model [Add to Longdo]
クライアントアクセスポイント[kuraiantoakusesupointo] (n) {comp} client access point [Add to Longdo]
クライアントアクセスライセンス[kuraiantoakusesuraisensu] (n) {comp} client access license [Add to Longdo]
クライアントサーバ[kuraiantosa-ba] (n) {comp} client-server [Add to Longdo]
クライアントサーバー[kuraiantosa-ba-] (n) {comp} client-server [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
軽量端末[けいりょうたんまつ, keiryoutanmatsu] thin client [Add to Longdo]
非クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]
クライアントサーバ[くらいあんとさーば, kuraiantosa-ba] client-server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lien
   n 1: the right to take another's property if an obligation is
      not discharged
   2: a large dark-red oval organ on the left side of the body
     between the stomach and the diaphragm; produces cells
     involved in immune responses [syn: {spleen}, {lien}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top