ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leaden

L EH1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaden-, *leaden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leaden(adj) ที่ทำจากตะกั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede

English-Thai: Nontri Dictionary
leaden(adj) ทำด้วยตะกั่ว,เป็นสีตะกั่ว,ประกอบด้วยตะกั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leadenHis backache left him lurching along with leaden legs.
leadenMy legs were leaden from fatigue.

CMU English Pronouncing Dictionary
LEADEN L EH1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaden (j) lˈɛdn (l e1 d n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pelzlnameisenschlüpfer {m} [ornith.]Leaden Antwren [Add to Longdo]
Silbermonarch {m} [ornith.]Leaden Flycatcher [Add to Longdo]
Bleikehl-Honigfresser {m} [ornith.]Leaden Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんより[donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]
鉛製[えんせい, ensei] (n,adj-no) leaden; made of lead [Add to Longdo]
重苦しい[おもくるしい, omokurushii] (adj-i) heavy; gloomy; awkward; cumbrous; oppressive; leaden; (P) [Add to Longdo]
蒼竜;蒼龍[そうりょう;そうりゅう, souryou ; souryuu] (n) (1) blue dragon; (2) (See 青竜) Azure Dragon (god said to rule over the eastern heavens); (3) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the eastern heavens; (4) large horse with a bluish-leaden coat; (5) shape of an old pine tree [Add to Longdo]
足が重い[あしがおもい, ashigaomoi] (exp) one's legs being leaden (through tiredness, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leaden
   adj 1: darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "the
       sky was leaden and thick" [syn: {dull}, {leaden}]
   2: made heavy or weighted down with weariness; "his leaden
     arms"; "weighted eyelids" [syn: {leaden}, {weighted}]
   3: made of lead; "a leaden weight"
   4: (of movement) slow and laborious; "leaden steps" [syn:
     {leaden}, {plodding}]
   5: lacking lightness or liveliness; "heavy humor"; "a leaden
     conversation" [syn: {heavy}, {leaden}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top