ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lark

L AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lark-, *lark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lark(n) การเล่นสนุก, See also: ความสนุกสนาน, การกระโดดโลดเต้น, Syn. amusement, leisure, play
lark(vi) สนุกสนาน, See also: เล่นซน
lark about(phrv) เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark around
lark around(phrv) เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark about, horse about, ramp about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
skylark(สคาย'ลาร์ค) n. นกจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
larkEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
larkIf the sky fall, we shall catch larks. [Proverb]
larkMrs. Lark played the piano and the children sang.
larkMrs. Lark said 'goodbye' and locked up the piano for another week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบฝน[nok jāp fon] (n) EN: lark  FR: alouette [f]
นกจาบฝนปีกแดง[nok jāp fon pīk daēng] (n, exp) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark  FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจาบฝนเสียงใส[nok jāp fon sīeng sai] (n, exp) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark  FR: Alouette de Java [f]
นกจาบฝนสวรรค์[nok jāp fon sīeng sawan] (n, exp) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark  FR: Alouette gulgule [f] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LARK L AA1 R K
LARKE L AA1 R K
LARKS L AA1 R K S
LARKEY L AA1 R K IY0
LARKIN L AA1 R K IH0 N
LARKINS L AA1 R K IH0 N Z
LARKSPUR L AA1 R K S P ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lark (v) lˈaːk (l aa1 k)
larks (v) lˈaːks (l aa1 k s)
larked (v) lˈaːkt (l aa1 k t)
larking (v) lˈaːkɪŋ (l aa1 k i ng)
Larkhall (n) lˈaːkhɔːl (l aa1 k h oo l)
larkspur (n) lˈaːkspɜːʳr (l aa1 k s p @@ r)
larkspurs (n) lˈaːkspɜːʳz (l aa1 k s p @@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云雀[yún què, ㄩㄣˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] lark; skylark, #37,518 [Add to Longdo]
百灵[bǎi líng, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] lark, #40,881 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prärieammer {f} [ornith.]Lark Bunting [Add to Longdo]
Rainammer {f} [ornith.]Lark Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
スカイラーク[sukaira-ku] (n) skylark [Add to Longdo]
ラーク[ra-ku] (n) (1) {comp} lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
灰色星烏;灰色星鴉[はいいろほしがらす;ハイイロホシガラス, haiirohoshigarasu ; haiirohoshigarasu] (n) (uk) Clark's nutcracker (Nucifraga columbiana) [Add to Longdo]
熊の実;熊之実;隈魚[くまのみ;クマノミ, kumanomi ; kumanomi] (n) (uk) clownfish (Amphiprioninae spp., esp. the yellowtail clownfish, Amphiprion clarkii); anemone fish [Add to Longdo]
森雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lark
   n 1: North American songbirds having a yellow breast [syn:
      {meadowlark}, {lark}]
   2: a songbird that lives mainly on the ground in open country;
     has streaky brown plumage [syn: {pipit}, {titlark}, {lark}]
   3: any of numerous predominantly Old World birds noted for their
     singing
   4: any carefree episode [syn: {escapade}, {lark}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top