ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lamprey

L AE1 M P R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamprey-, *lamprey*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lampreysรูปร่างคล้ายปลาไหล [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAMPREY L AE1 M P R IY0
LAMPREYS L AE1 M P R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamprey (n) lˈæmpriː (l a1 m p r ii)
lampreys (n) lˈæmprɪz (l a1 m p r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
アメリカンブルックランプリ[amerikanburukkuranpuri] (n) American brook lamprey (Lampetra appendix) [Add to Longdo]
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
ウミヤツメ;シーランプリ[umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus) [Add to Longdo]
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カスピヤツメ属[カスピヤツメぞく, kasupiyatsume zoku] (n) Caspiomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
カワヤツメ属[カワヤツメぞく, kawayatsume zoku] (n) Lethenteron (genus of lamprey in the family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
クラマスヤツメ[kuramasuyatsume] (n) Klamath river lamprey (Lampetra similis) [Add to Longdo]
シベリアヤツメ[shiberiayatsume] (n) Siberian brook lamprey (Lethenteron kessleri, species found in Eastern Europe and Siberia) [Add to Longdo]
チョウセンヤツメ[chousenyatsume] (n) Korean lamprey (Lampetra morii) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lamprey
   n 1: primitive eellike freshwater or anadromous cyclostome
      having round sucking mouth with a rasping tongue [syn:
      {lamprey}, {lamprey eel}, {lamper eel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top