ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laden

L EY1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laden-, *laden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laden(adj) มีภาระหนัก, Syn. burdened, afflicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laden(เลด'เดิน) adj. มีภาระหนัก,บรรจุของไว้มาก vt. บรรทุก,แบกภาระ
heavy-laden(เฮฟ'วีเลเดิน) adj. บรรทุกหนัก,เพียบ,เหนื่อยมาก,มีภาระมาก,ทุกข์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
laden(vt pp ของ) lade

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ladenThe bedroom was laden with beautiful ornaments.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมรเบิกฟ้า[amøn boēk fā] (n, exp) EN: Rose dipladenia
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
อุซามะห์ บิน ลาดิน[Usāma Bin Lādin] (n, prop) EN: Osama Bin Laden
แยกศาลาแดง[yaēk Sālā Daēng] (n, exp) EN: Sala Daeng Intersection ; Saladeng Intersection

CMU English Pronouncing Dictionary
LADEN L EY1 D AH0 N
LADENBURG L EY1 D AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laden (v) lˈɛɪdn (l ei1 d n)

German-Thai: Longdo Dictionary
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laden {m}; Bude {f}joint [Add to Longdo]
Laden {n}; Herunterladen {n}; Download {m} [comp.]downloading [Add to Longdo]
Laden {n} | Laden {n} der Anfangsgrößenloading | preloading [Add to Longdo]
Laden {m}; Vorrat {m}; Lager {n}; Warenhaus {n}store [Add to Longdo]
Ladendieb {m} | Ladendiebe {pl}shoplifter | shoplifters [Add to Longdo]
Ladendiebstahl {m}shoplifting [Add to Longdo]
Ladenfassade {f}shop front [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Ladenkette {f}chain of shops; chain of stores [Add to Longdo]
Ladenpreis {m}retail price [Add to Longdo]
Ladenpreis {m}selling price [Add to Longdo]
Ladenschild {n} | Ladenschilder {pl}shop sign | shop signs [Add to Longdo]
Ladentisch {m}; Verkaufstisch {m} | unterm Ladentischcounter; store counter | under the counter [Add to Longdo]
Ladenverkäufer {m}salesclerk [Add to Longdo]
Ladenverkäuferin {f}saleslady [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージェントオレンジ[e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ベンジルアデニン[benjiruadenin] (n) benzyladenine [Add to Longdo]
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
債務国[さいむこく, saimukoku] (n) debtor nation; debt-laden country; debtor country [Add to Longdo]
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect [Add to Longdo]
雪雲[ゆきぐも, yukigumo] (n) snow-laden clouds [Add to Longdo]
雪空[ゆきぞら, yukizora] (n) snow-laden sky [Add to Longdo]
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
店先[みせさき, misesaki] Ladenfront [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laden
   adj 1: filled with a great quantity; "a tray loaded with
       dishes"; "table laden with food"; "`ladened' is not
       current usage" [syn: {laden}, {loaded}, {ladened}]
   2: burdened psychologically or mentally; "laden with grief";
     "oppressed by a sense of failure" [syn: {laden}, {oppressed}]
   v 1: remove with or as if with a ladle; "ladle the water out of
      the bowl" [syn: {ladle}, {lade}, {laden}]
   2: fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with
     hay" [syn: {load}, {lade}, {laden}, {load up}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 labdanum , ladanum
 
 1. laden, (bot.) Cistus
 2. laden zamkı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rockrose
 
 1. laden
 2. keçisakalı, (bot.) Cistus creticus.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top