ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lab

L AE1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lab-, *lab*
English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore[เล'เบล ฮอร์] (n, slang) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, See also: brand whore, Syn. tag hag
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
collabsย่อมาจากคำว่า collaboration แปลว่า ความร่วมมือกัน การร่วมมือกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lab(n) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory), See also: ห้องปฏิบัติการ
label(vt) ติดป้าย, See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ, Syn. tag
label(vt) ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark
label(vt) แบ่งเป็นประเภท, See also: จัดเป็นประเภท, Syn. classify
label(n) ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label(n) ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name
labia(n) ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
labor(vi) กระทำด้วยความยากลำบาก, See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร, Syn. grind
labor(n) กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ), Syn. parturition
labor(vi) โคลง (เรือ), See also: โคลงเคลง, โต้คลื่น, Syn. roll, pitch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก
labia(เล'เบีย) n. พหูพจน์ของ labium
labia majoraแคมใหญ่
labia minoraแคมเล็ก
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
labile(เล'เบิล,-ไบลฺ) adj. มักเปลี่ยนแปลง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่., See also: lability n. ดูlabile, Syn. changeable
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labor unionn. สหภาพแรงงาน
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labor(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก
labour(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน
labour(vi) ตรากตรำทำงาน,ใช้แรงงาน
labourer(n) กรรมกร,คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,จับกัง,กุลี
labyrinth(n) เขาวงกต,ทางซับซ้อน,ความยุ่งยาก,หูชั้นใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
label clauseข้อกำหนดฉลากสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
label diagramแผนภาพสัญลักษณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
labellum; lipกลีบปาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial embrasureช่องระหว่างฟันด้านริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial frenumเนื้อยึดริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial glandต่อมน้ำลายริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Lab Symptomsการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Labelป้าย [คอมพิวเตอร์]
Label industryอุตสาหกรรมฉลาก [TU Subject Heading]
Labeledที่ติดฉลาก, ผนึกแน่น, ติดฉลาก [การแพทย์]
Labelingการติดฉลาก [TU Subject Heading]
Labelingการปิดฉลาก, การจารึกข้อความ [การแพทย์]
Labeling, Radioactiveการติดฉลากกัมมันตรังสี [การแพทย์]
Labellaลาเบลล่า [การแพทย์]
Labelled compoundสารประกอบติดฉลาก(รังสี), สารประกอบเข้ากัมมันตรังสี ,สารประกอบทำรอย, สารสังเคราะห์ที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีประกอบอยู่ในโมเลกุล มี 2 ประเภทหลัก คือ การแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งเป็นการแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุต่างชนิดกัน, Example: [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Labanotation[ลาบานโนเทชั่น] (n) ระบบการจดบันทึกการเคลื่อนไหวของร่างด้วยสัญลักษณ์ รู้จักในนาม "โน้ตนาฏศิลป์ระบบลาบาน" โดยเป็นระบบที่รู้จักและแพร่หลายทั่วโลกว่ามีคุณสมบัติในการบันทึกท่าเต้นรำได้ละเอียดลออที่สุด เป็นระบบที่คิดค้นโดย Rudolf Laban ชาวฮังกาเรียน
label['เลเบิล] (vt) บรรยาย lebel sth/sb

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
labAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
labArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
labAs economy develops, labor-intensive industries give way to capital-intensive industries.
labA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
labAttach labels to all the bags.
labAttach this label to your package.
labAvoid heavy labor It will be better in two weeks.
labCapital, land and labor are the three key factors of production.
labDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
labEfficient machinery replaced manual labor.
labExperiments are carried out in a laboratory.
labFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดนัดแรงงาน(n) labour market, Example: มหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแรงงานโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทมารับสมัครงานมากมาย, Thai Definition: แหล่งพบปะเพื่อการจัดหา สมัครหรือว่าจ้างแรงงาน
เครื่องทุ่นแรง(n) laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องมือวิทยาศาสตร์(n) laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
แรงงาน(n) labor
สหภาพแรงงาน(n) labor union
สลาก(n) label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ห้องปฏิบัติการวิจัย(n) laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
แรงงาน(n) labour, See also: labor, worker, workforce, hand, Syn. กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน, Example: คนไทยจำนวนไม่น้อยไปเป็นแรงงานไทยในต่างแดน, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน
แรงงาน(n) work, See also: labour, Syn. กำลัง, Example: การพัฒนาโปรแกรมเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก, Thai Definition: ความสามารถในการทำงาน
ห้องทดลอง(n) laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเนกอนันต์[anēkanan] (adv) EN: incalculably
บรรจง[banjong] (v) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate  FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ฉบัง[chabang] (n) EN: verse (with 16 syllables per line)  FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉลาก[chalāk] (n) EN: label ; tag ; sticker  FR: étiquette [f]
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
เช่นเดียวกับ[chen dīokap] (conj) EN: like ; as  FR: semblable à
ชมพู่[chomphū] (n) EN: rose apple  FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ชนชั้นกรรมาชีพ[chonchan kammāchīp] (n, exp) EN: working class ; proletariat  FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ชุมเห็ดเทศ[chumhet thēt] (n, exp) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra

CMU English Pronouncing Dictionary
LAB L AE1 B
LABO L AA1 B OW0
LABE L EY1 B
LABS L AE1 B Z
LABA L AA1 B AH0
LABAN L EY1 B AH0 N
LABAR L AH0 B AA1 R
LABAT L AA1 B AA0 T
LABAY L AE1 B EY0
LABEL L EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lab (n) lˈæb (l a1 b)
lab (n) lˈæb (l a1 b)
labs (n) lˈæbz (l a1 b z)
label (v) lˈɛɪbl (l ei1 b l)
labors (n) lˈɛɪbəz (l ei1 b @ z)
labels (v) lˈɛɪblz (l ei1 b l z)
labial (j) lˈɛɪbɪəʳl (l ei1 b i@ l)
labour (v) lˈɛɪbər (l ei1 b @ r)
labored (n) lˈɛɪbɜːʳd (l ei1 b @@ d)
laborer (n) lˈɛɪbərər (l ei1 b @ r @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动力[láo dòng lì, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] labor force; manpower, #4,006 [Add to Longdo]
工会[gōng huì, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] labor union; trade union, #4,240 [Add to Longdo]
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory, #4,566 [Add to Longdo]
标签[biāo qiān, ㄅㄧㄠ ㄑㄧㄢ, / ] label; tag, #7,207 [Add to Longdo]
分娩[fēn miǎn, ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, ] labor; parturition; delivery, #11,672 [Add to Longdo]
劳工[láo gōng, ㄌㄠˊ ㄍㄨㄥ, / ] labor, #12,031 [Add to Longdo]
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, / ] labor and capital; labor and management, #12,249 [Add to Longdo]
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test, #13,410 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ, #14,563 [Add to Longdo]
把头[bǎ tóu, ㄅㄚˇ ㄊㄡˊ, / ] labor contractor; gangmaster, #15,325 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lab {m} (zur Käseherstellung)rennet [Add to Longdo]
Lab {m} (Enzym)rennin [Add to Longdo]
Labilität {f}instability; lability [Add to Longdo]
Labkraut {n} [bot.]cleaver; cleaver's herb [Add to Longdo]
Labmagen {m} [anat.]maw [Add to Longdo]
Labor {n}; Laboratorium {n} | Labors {pl}; Laboratorien {pl} | kriminaltechnisches Laborlab; laboratory | labs; laboratories | forensic science laboratory [Add to Longdo]
Laborabfüllanlage {f}laborartory-scale filling system [Add to Longdo]
Laborant {m}; Laborantin {f}laboratory assistant [Add to Longdo]
Laborbefund {m}; Laborwert {m}test result [Add to Longdo]
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus [Add to Longdo]
Laboringenieur {m}laboratory engineer [Add to Longdo]
Laborschale {f}; Petrischale {f}petri dish [Add to Longdo]
Labortechnik {f}laboratories [Add to Longdo]
Labor- und Prüftechnik {f}lab and test engineering [Add to Longdo]
Labortisch {m}laboratory bench [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
syllabe(n) |f, pl. -s| พยางค์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
唇音[しんおん, shin'on] Labiallaut [Add to Longdo]
迷宮[めいきゅう, meikyuu] Labyrinth [Add to Longdo]
迷路[めいろ, meiro] Labyrinth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lab
   n 1: a workplace for the conduct of scientific research [syn:
      {lab}, {laboratory}, {research lab}, {research laboratory},
      {science lab}, {science laboratory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top