ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kitten

K IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kitten-, *kitten*
Possible hiragana form: きってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitten(vi) คลอดลูกแมว
kitten(n) ลูกแมว, Syn. kitty, cat
kittenish(adj) ขี้เล่น, Syn. amusing, frisky, playful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitten(คิท'เทิน) n. ลูกแมว. vt.,vi. คลอดลูกแมว
kittenish(คิท'เทินนิช) adj. ขี้เล่นเหมือนลูกแมว

English-Thai: Nontri Dictionary
kitten(n) ลูกแมว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kitten heel(n) รองเท้าส้นแหลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chandra would have kittens if he found out.จันทราจะมีลูกแมวถ้าเขาพบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will see you cats and kittens outside.แล้วเจอกันข้างนอกนะ เเม่สาวน้อยพ่อหนุ่มน้อย Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Hey, make sure when they give you those checkbooks you don't get the kind with kittens or seashells on them.อย่าเอาพวกลายเปลือกหอยหรือคิตตี้มานะเว้ย Lonesome Jim (2005)
Besides, he's so doped up on meds, he's like a kitten these days.เราก็ให้มันกินยาทุกวัน จนตอนนี้มันกลายเป็นลูกแมวเชื่องไปแล้ว Cute Poison (2005)
A kitten who murdered both his parents.ลูกแมวที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองน่ะนะ Cute Poison (2005)
Your pup was chasing my kitten again.ลูกคุณมาวิ่งไล่ ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว Snow Buddies (2008)
You pup was chasing my kitten again.ลูกคุณวิ่งไล่ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว Snow Buddies (2008)
Kitten calendars.ปฏิทินน้องเหมียว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Kitten calendar, kitten calendar,ปฎิทินแมว, ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- kitten calendar, kitten calendar,- ปฎิทินแมว,ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- kitten calendar, kitten calendar,- ปฎิทินแมว,ปฎิทินแมว, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All the other kids drew kittens and rainbows.เด็กคนอื่นวาดลูกแมวบ้าง รุ้งกินน้ำบ้าง A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kittenDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
kittenFinally, she chose another kitten.
kittenHer cat had another four kittens.
kittenHe took delight in teasing the kitten.
kittenI'll give these kittens to whoever likes cats.
kittenI named the kitten Tama.
kittenIt is very naughty of you to pull the kitten's tail.
kittenIt was naughty of Mary to pull the kitten's tail.
kittenI will care for your kitten during your absence.
kittenNewspapers and television stations around the world told the story of Koko and her kitten.
kittenReporter: Did you buy her a kitten?
kittenShe called the kitten "jaguar".

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกแมว[lūk maēo] (n) EN: kitten  FR: chaton [m]
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary
KITTEN K IH1 T AH0 N
KITTENS K IH1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kitten (n) kˈɪtn (k i1 t n)
kittens (n) kˈɪtnz (k i1 t n z)
kittenish (j) kˈɪtnɪʃ (k i1 t n i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小猫[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten, #10,842 [Add to Longdo]
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, / ] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin, #88,861 [Add to Longdo]
猫儿[māo ér, ㄇㄠ ㄦˊ, / ] kitten [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kätzchen {n}; junge Katze {f} | Kätzchen {pl}kitten | kittens [Add to Longdo]
kitten | kittend | gekittet | kittet | kitteteto putty | puttying | puttied | putties | puttied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぎゃあ[ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten) [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
子猫;小猫;仔猫[こねこ, koneko] (n) kitten [Add to Longdo]
切っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kitten
      n 1: young domestic cat [syn: {kitten}, {kitty}]
      v 1: have kittens; "our cat kittened again this year"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top