ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinetic

K AH0 N EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinetic-, *kinetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetics(n) จลนศาสตร์, See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย, Syn. dynamics
kinetic energy(n) พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinetic(คิเนท'ทิค,ไคเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว,ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว, See also: kinetically adv.
kinetic energyพลังงานจลน์,พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ
kinetics(คิเนท'ทิคซฺ,ไค'เนททิคซฺ) n. จลนศาสตร์,กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวล

English-Thai: Nontri Dictionary
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinetic artจลนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic strabismusตาเหล่เหตุกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic tremor; tremor, action; tremor, intention; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinetic Activityการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Kinetic artจลนศิลป์ [TU Subject Heading]
Kinetic Dataข้อมูลทางจลนพลศาสตร์ [การแพทย์]
Kinetic energyพลังงานจลน์, Example: พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุอันเนื่องมาจากอัตราเร็วของวัตถุมีขนาดเท่ากับ งานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจนอยู่นิ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
kinetic energyพลังงานจลน์, พลังงานของวัตถุหรืออนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับมวล และความเร็วของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinetic Energyพลังงานจลน์ [การแพทย์]
Kinetic energy released in matterเคอร์มา, ผลรวมของพลังงานจลน์เริ่มต้นของอนุภาคที่มีประจุซึ่งเกิดจากรังสีชนิดก่อไอออนที่ไม่มีประจุทำปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ มีหน่วยเป็นเกรย์ [นิวเคลียร์]
kinetic frictional forceแรงเสียดทานจลน์, แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง (ดู frictional force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinetic Methodวิธีการทางจลนพลศาสตร์ [การแพทย์]
Kinetic Propertiesคุณสมบัติทางจลนะ, คุณสมบัติทางจลน์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไคเนติกส์[khainētik] (n) EN: kinetics  FR: cinétique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINETIC K AH0 N EH1 T IH0 K
KINETIC K IH0 N EH1 T IH0 K
KINETICS K AH0 N EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinetic (j) kˈɪnˈɛtɪk (k i1 n e1 t i k)
kinetics (n) kˈɪnˈɛtɪks (k i1 n e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动能[dòng néng, ㄉㄨㄥˋ ㄋㄥˊ, / ] kinetic energy, #16,480 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotationsenergie {f} [phys.]kinetic energy of rotation [Add to Longdo]
Translationsenergie {f}kinetic energy of translation [Add to Longdo]
kinetisch {adj} | kinetische Energie {f}kinetic | kinetic energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソキネティックス[aisokineteikkusu] (n) isokinetics [Add to Longdo]
キネティックアート[kineteikkua-to] (n) kinetic art [Add to Longdo]
運動エネルギー[うんどうエネルギー, undou enerugi-] (n) kinetic energy [Add to Longdo]
運動摩擦[うんどうまさつ, undoumasatsu] (n) kinetic friction [Add to Longdo]
動体視力[どうたいしりょく, doutaishiryoku] (n) dynamic vision; kinetic vision [Add to Longdo]
動的[どうてき, douteki] (adj-na,adj-no) dynamic; kinetic [Add to Longdo]
動摩擦[どうまさつ, doumasatsu] (n) kinetic friction [Add to Longdo]
薬物動態[やくぶつどうたい, yakubutsudoutai] (n) pharmacokinetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kinetic
   adj 1: relating to the motion of material bodies and the forces
       associated therewith; "kinetic energy"
   2: characterized by motion; "modern dance has been called
     kinetic pantomime"
   3: supplying motive force; "the complex civilization of which
     Rome was the kinetic center"- H.O.Taylor [syn: {energizing},
     {energising}, {kinetic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top