ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kg

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kg-, *kg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kg(abbr) กิโลกรัม (คำย่อของ kilogram)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kgabbr.kilogram (me) (s)
kg.abbr.keg (s) ,kilogram (s)
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past, environment
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
blackguard(vt) ด่าว่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I use two grams of milk and 5,000 kg of chocolate.ถ้ารู้ว่าฉันใส่นม 10 กรัมแต่ใส่ช็อกโกแลตตั้ง 5 พันกิโล Show Me Love (1998)
Said you gotta do both. A National is only two weeks away and you're 3 kg over.พูดว่าทำได้ทั้งสองอย่าง การแข่งระดับชาติอีกเพียงแค่สองอาทิตย์ Almost Love (2006)
You weigh in 71.8 kg today. Body fat at 32% .วันนี้ น้ำหนัก 71.8 กก ไขมันในร่างกาย 32% Fly, Daddy, Fly (2006)
68 kg 18% body fat.68 กิโล ร่างกายอ้วยขึ้น 18% Fly, Daddy, Fly (2006)
Yes? - 1.90, 136 kg and deadly.ได้ เขาสูงหกฟุตเจ็ดหนัก300ปอนด์และเป็นอันตราย The Mechanic (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kgHe overweighs me by 10 kg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กก.(clas) kilogramme, See also: kg, Syn. กิโลกรัม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
ฉากหลัง[chāk lang] (n, exp) EN: background ; backdrop
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ดวด[dūat] (n) EN: backgammon  FR: backgammon [m]
หัวนอนปลายตีน[hūanønplāitīn] (n) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground
กำเนิดในตระกูลดี[kamnoēt nai trakūn dī] (v, exp) EN: be of good class origin ; have a good family background  FR: être de bonne famille
ความหลัง[khwāmlang] (n) EN: past ; background
ความเป็นมา[khwām penmā] (n) EN: background ; history ; story ; development  FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
เหล่ากอ[laokø] (n) EN: family background  FR: souche [f] ; famille [f]
พื้น[pheūn] (n) EN: basis ; foundation ; background

CMU English Pronouncing Dictionary
KGB K EY2 JH IY2 B IY1
KGORI K AH0 G AO1 R IY0
KGANAKGA K AH0 G AH0 N AE1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kg (n) kˈɪləgræmz (k i1 l @ g r a m z)
KGB (n) kˌɛɪʤˌiːbˈiː (k ei2 jh ii2 b ii1)
Kgase (n) kəgˈæsiː (k @ g a1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克格勃[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, ] KGB (Soviet secret police), #41,833 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kgawhie[เคโชคี่] ข้าวจี่, See also: A. ---------, ---------, Syn. ---------

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
KG : Kommanditgesellschaftlimited partnership [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
イチョウ科[イチョウか, ichou ka] (n) Ginkgoaceae (plant family); ginkgo [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
ガヤ[gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
バックギャモン[bakkugyamon] (n) backgammon [Add to Longdo]
バックグラウンド[bakkuguraundo] (n) background; (P) [Add to Longdo]
バックグラウンドサウンド[bakkuguraundosaundo] (n) {comp} background sound [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[bakkuguraundojobu] (n) {comp} background job [Add to Longdo]
バックグラウンドミュージック[bakkuguraundomyu-jikku] (n) background music [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
ワークグループ[わーくぐるーぷ, wa-kuguru-pu] workgroup [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景画像[はいけいがぞう, haikeigazou] background image, static image [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
裏プロセス[うらプロセス, ura purosesu] background process [Add to Longdo]
裏プロセスグループ[うらプロセスグループ, ura purosesuguru-pu] background process group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kg
   n 1: one thousand grams; the basic unit of mass adopted under
      the Systeme International d'Unites; "a kilogram is
      approximately 2.2 pounds" [syn: {kilogram}, {kg}, {kilo}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top