ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keeping

K IY1 P IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keeping-, *keeping*, keep
English-Thai: Longdo Dictionary
keeping up with the joneses(phrase) การมีอะไร (เงิน วัตถุ ชื่อเสียง) ทัดเทียมคนอื่น, ไม่น้อยหน้าชาวบ้าน เช่น Keeping up with the Joneses isn't necessary, especially if you need payday loans because you can't afford it.
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keeping(n) การรักษา, See also: การปกป้อง, Syn. charge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keeping(คี'พิง) n. ความสอดคล้อง,ความเข้ากับ,การดูแล,การผดุงไว้,การเก็บรักษา,การเฝ้า,การสงวนไว้, Syn. custody
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
housekeepingn. การดูแลบ้าน,การเรือน,เคหกรรม
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
shop keepingn. การดูแลร้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
keeping(n) การเฝ้า,การดูแล,การอารักขา,การคุ้มครอง,การเก็บรักษา
bookkeeping(n) การทำบัญชี
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping houseการหลบหนี้ล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping the peaceการทำทัณฑ์บนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
Her shadow has been between us all the time, keeping us from one another.เงาของหล่อนเข้ามาคั่นกลางระหว่างเราตลอด คอยกั้นเราให้ห่างจากกัน Rebecca (1940)
He's the one keeping us in here. Let's hear what he's got to say.เขาเป็นหนึ่งในการรักษาเราในที่นี่ ให้ฟังในสิ่งที่เขาได้ที่จะบอกว่า 12 Angry Men (1957)
War record? You're the only one keeping that alive.ประวัติสมัยสงครามเหรอ คุณเป็นคนเดียวที่ทำให้มันคงอยู่ Airplane! (1980)
They would if they were interested in keeping the place.พวกเขาควรจะจ่ายถ้าพวกเขาต้องการเก็บรักษาสถานที่นี้ไว้ The Blues Brothers (1980)
You said you were keeping in touch with them.คุณพูดว่าคุณกำลังติดต่อพวกเขา The Blues Brothers (1980)
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว 2010: The Year We Make Contact (1984)
It means keeping them from wanting to eat us, for one thing.ทำให้มันไม่อยากกินเราไงล่ะ Day of the Dead (1985)
It means keeping them in check, controlling them.เราต้องคอยเช็คมัน ควบคุมมัน Day of the Dead (1985)
Steph, Steph, As happy as I am to hear that the public schools are keeping that song aliveไม่อร่อยเลยซักนิด แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ? แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ? Full House (1987)
I'll be keeping my eye on you.ผมจะคอยจับตาดูคุณไว้นะ Mannequin (1987)
indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keepingA-hahaha, you really are bad at keeping secrets.
keepingBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
keepingBy the way, how many of you are keeping a diary?
keepingDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
keepingGrandmother makes a practice of keeping early hours.
keepingHe avoids keeping company with those ladies.
keepingHe fell into the habit of keeping late hours.
keepingHe has a habit of keeping the door open.
keepingHe has been keeping company with Ann for three months.
keepingHe has been keeping company with Mary for three years.
keepingHe is capable of keeping a secret when he wants to.
keepingHe is in the habit of keeping early hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผดุง(n) keeping, See also: maintenance, holding, reserving, retaining, upholding, Syn. การรักษา, การธำรงไว้, Example: หลักกฎหมายที่ปรับให้เข้ากับระเบียบโลกใหม่ คือ การผดุงไว้ซึ่งหลักการสิทธิเสรีภาพมนุษยชน และประชาธิปไตย
การแก้หน้า(n) saving one's face, See also: keeping one's face, Example: การแก้หน้าหรือกู้หน้าเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นนั้น ไม่ทำให้ครอบครัวของเขามีสภาพจิตที่ดีขึ้นมาเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[fāchī] (n) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl  FR: couvre-plat [m]
หอไตร[høtrai] (n) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall
การบัญชี[kān banchī] (n) EN: bookkeeping ; accounting  FR: comptabilité [f]
การแก้หน้า[kān kaē nā] (n, exp) EN: saving one's face ; keeping one's face
การเก็บรักษาสินค้า[kān kepraksā sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การเก็บสินค้า[kān kep sinkhā] (n) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation
การลงบัญชี[kān long banchī] (n, exp) EN: bookkeeping
การเรือน[kān reūoen] (n) EN: housework ; housekeeping  FR: ménage [m]
การถือธุดงค์[kān theū thudong] (n, exp) EN: pilgrimage keeping
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt] (org) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEPING K IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keeping (v) kˈiːpɪŋ (k ii1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrung {f} einer Frist; Fristwahrung {f}keeping of a term [Add to Longdo]
zuhabendkeeping closed [Add to Longdo]
zuhaltendkeeping shut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PKF[ピーケーエフ, pi-ke-efu] (n) peacekeeping forces; PKF [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
ハイブツール[haibutsu-ru] (n) hive tool (beekeeping, apiculture) [Add to Longdo]
ハウスキーピング[hausuki-pingu] (n) housekeeping [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
ブックキーピング[bukkuki-pingu] (n) bookkeeping [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
夏越し[なつごし, natsugoshi] (n) keeping over the summer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハウスキーピング[はうすきーぴんぐ, hausuki-pingu] housekeeping [Add to Longdo]
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keeping
   n 1: conformity or harmony; "his behavior was not in keeping
      with the occasion"
   2: the responsibility of a guardian or keeper; "he left his car
     in my keeping" [syn: {guardianship}, {keeping},
     {safekeeping}]
   3: the act of retaining something [syn: {retention}, {keeping},
     {holding}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top