ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junket

JH AH1 NG K IH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junket-, *junket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junket(n) การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: Nontri Dictionary
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKET JH AH1 NG K IH0 T
JUNKETS JH AH1 NG K IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junket (v) ʤˈʌŋkɪt (jh uh1 ng k i t)
junkets (v) ʤˈʌŋkɪts (jh uh1 ng k i t s)
junketed (v) ʤˈʌŋkɪtɪd (jh uh1 ng k i t i d)
junketing (v) ʤˈʌŋkɪtɪŋ (jh uh1 ng k i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンケット[janketto] (n) junket [Add to Longdo]
純潔[じゅんけつ, junketsu] (adj-na,n,adj-no) purity; chastity [Add to Longdo]
純潔教育[じゅんけつきょういく, junketsukyouiku] (n) education in sexual morality [Add to Longdo]
純血[じゅんけつ, junketsu] (n,adj-no) pure-bred (usu. animal); pure-blooded; thoroughbred [Add to Longdo]
大名旅行[だいみょうりょこう, daimyouryokou] (n) traveling in luxury; travelling in luxury; a junket [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
純潔[じゅんけつ, junketsu] -rein, keusch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junket
   n 1: dessert made of sweetened milk coagulated with rennet
   2: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to the
     shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after cautious
     sashays into the field" [syn: {excursion}, {jaunt}, {outing},
     {junket}, {pleasure trip}, {expedition}, {sashay}]
   3: a trip taken by an official at public expense
   v 1: go on a pleasure trip [syn: {junketeer}, {junket}]
   2: provide a feast or banquet for [syn: {feast}, {banquet},
     {junket}]
   3: partake in a feast or banquet [syn: {feast}, {banquet},
     {junket}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top