ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumbles

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumbles-, *jumbles*, jumble
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jumbles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jumbles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble[N] ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง, See also: ของที่กองปนเปกัน, Syn. muddle, mess, mixture
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
jumble up[PHRV] สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle

English-Thai: Nontri Dictionary
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
jumble(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ปนเป,ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speech, jumbledอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumblThose who send in jumble will, without exception, receive a present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
เกะกะ[ADV] jumblingly, See also: disorderly, untidily, obstructedly, roughly, Syn. กีดขวาง, ขวาง, Example: ในโรงแกะสลักมีท่อนไม้วางกองเกะกะ ปะปนอยู่กับรูปแกะสลักไม้
สับสน[V] jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
นุง[V] disorder, See also: jumble, confuse, Syn. ยุ่ง, นุงนัง
กระจุกกระจุย[ADV] messily, See also: jumblingly, muddlingly, Syn. กระจุยกระจาย, Example: เขารื้อตู้เสื้อผ้ากระจุกกระจุย, Thai definition: กระจายจากกันอย่างสับสนไม่เป็นระเบียบ
ความรก[N] clutter, See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble, Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: ความรกของห้องทำให้หาของไม่เจอ
ความวุ่นวาย[N] disorder, See also: confusion, jumble, Syn. ความอลหม่าน, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, Ant. ความเรียบร้อย, ความสงบ, Example: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความไม่มีระเบียบ[N] disorder, See also: confusion, riot, turmoil, chaos, jumble, Syn. ความยุ่งเหยิง, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความสงบ, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse   
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMBLE    JH AH1 M B AH0 L
JUMBLED    JH AH1 M B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumble    (v) ʤˈʌmbl (jh uh1 m b l)
jumbled    (v) ʤˈʌmbld (jh uh1 m b l d)
jumbles    (v) ʤˈʌmblz (jh uh1 m b l z)
jumbling    (v) ʤˈʌmblɪŋ (jh uh1 m b l i ng)
jumble-sale    (n) ʤˈʌmbl-sɛɪl (jh uh1 m b l - s ei l)
jumble-sales    (n) ʤˈʌmbl-sɛɪlz (jh uh1 m b l - s ei l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]
蒙茸[méng róng, ㄇㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] jumbled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durcheinander {n}jumble [Add to Longdo]
Mischmasch {m}jumble [Add to Longdo]
Trödel {m} (auf einem Markt)jumble [Add to Longdo]
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair [Add to Longdo]
durcheinanderjumble [Add to Longdo]
durcheinander geworfen; durcheinandergeworfen [alt]jumbled [Add to Longdo]
durcheinander werfend; durcheinanderwerfend [alt]jumbling [Add to Longdo]
durcheinander würfelnd; durcheinanderwürfelnd [alt]jumbling [Add to Longdo]
wirft durcheinanderjumbles [Add to Longdo]
würfelt durcheinenderjumbles [Add to Longdo]
würfelte durcheinanderjumbled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
混交;混淆;渾淆[こんこう, konkou] (n,vs) (1) mixture; intermixture; mixing up; jumbling together; (2) contamination (creation of unorthodox words or phrases by combining terms of similar form or meaning) [Add to Longdo]
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]
入り乱れる[いりみだれる, irimidareru] (v1,vi) to be jumbled together [Add to Longdo]
杯盤狼藉[はいばんろうぜき(uK), haibanrouzeki (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) glasses and plates being scattered about after a party or banquet; articles lying about in a jumble [Add to Longdo]
味噌糞;ミソ糞;味噌クソ[みそくそ(味噌糞);ミソくそ(ミソ糞);みそクソ(味噌クソ);ミソクソ, misokuso ( miso fun ); miso kuso ( miso fun ); miso kuso ( miso kuso ); misokuso] (adj-na) (1) (See 糞味噌) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) jumble; mess [Add to Longdo]
無茶苦茶[むちゃくちゃ, muchakucha] (adj-na,n) (uk) confused; jumbled; mixed up; unreasonable; (P) [Add to Longdo]
繽紛[ひんぷん, hinpun] (adj-t,adv-to) (1) jumbled; in disarray; (2) scattered randomly about (small items) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top