ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jewel

JH UW1 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jewel-, *jewel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jewel(n) เพชรพลอย, See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา, Syn. gemstone, rock
jeweler(n) คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweler(n) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย
jewelry(n) เครื่องเพชรพลอย, Syn. jewellery
jeweller(n) คนขายเพชรพลอย, See also: พ่อค้าเพชรพลอย
jeweller(n) ร้านขายเครื่องเพชรพลอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler, jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem, trea
bejewel(บิจู'เอิล) {bejeweled,bejeweling,bejewels} vt. ประดับด้วย,ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: bejeweled adj., Syn. adorn

English-Thai: Nontri Dictionary
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี
bejewel(vt) ประดับด้วยเพชรพลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jeweller's block policyกรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jewelryเครื่องเพชรพลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jewelersช่างทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelleriesเครื่องประดับ [การแพทย์]
Jewelryเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry makingการทำเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry theftโจรกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]
Jewelry tradeอุตสาหกรรมเครื่องประดับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelAir one's new jewels at a party.
jewelA thief broken in and made off with all my jewelry.
jewelCompare this genuine jewel with that imitation.
jewelHe deceived her into buying a precious jewel.
jewelHe has a sharp eye for jewels.
jewelHe is alleged to have stolen the jewelry.
jewelHe locked up his jewels in the safe.
jewelHe was accused of stealing the jewels.
jewelHe wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.
jewelI sold the best jewel that I had.
jewelI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
jewelOn examination the jewel proved to be an imitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญมณี(n) jewel, See also: gem, Syn. เพชรนิลจินดา, Example: สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มสูงมากในปีนี้ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี รองเท้าและเฟอร์นิเจอร์, Thai Definition: รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอย
เพชรนิลจินดา(n) precious stone, See also: jewels, Syn. อัญมณี, เพชรพลอย, Example: แพรผ้าอาภรณ์ที่เธอสวมใส่อยู่นั้น หรูหราราวกับประโคมแต่งด้วยเพชรนิลจินดา, Thai Definition: เครื่องเพชรพลอย
เพชรพลอย(n) precious stone, See also: jewels, jewelry, gems, Syn. อัญมณี, Example: เธอไม่ต้องการเพชรพลอยพวกนี้จากเขา แต่ต้องการความรักมากกว่า, Thai Definition: เครื่องเพชรพลอย
ไพรำ(n) gem, See also: jewel, precious stone, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: มณีอันมีค่า
ถนิม(n) jewelry, See also: decorative ornaments, Syn. เครื่องประดับ, สนิม, Count Unit: ชิ้น
มณีรัตน์(n) gem, See also: jewel, diamond, precious stone, Syn. แก้วมณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มณีศิลา(n) quartz, See also: jeweled stone, Syn. หินแก้ว, ศิลามณี, Notes: (ถิ่นเหนือ)
ธรรมรัตน์(n) jewel of law, Thai Definition: แก้วคือธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
มณี(n) jewels, See also: precious stones, gems, Example: เขาถนอมเธอราวกับเธอเป็นมณีอันหาค่ามิได้, Thai Definition: แก้วหินสีแดง ในจำพวกนพรัตน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ช่างเพชร[chang phet] (n) EN: lapidary ; jeweller  FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [f] ; ornement [m]
กล่องเกรื่องเพชร[klǿng khreūang phēt] (n, exp) EN: jewelry box  FR: boîte à bijoux [f]
มณี[manī] (n) EN: precious stone ; jewel ; gem  FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
ผีเสื้อฟ้าขอบประกาย[phīseūa fā khøp prakāi] (n, exp) EN: Grass Jewel
ผีเสื้อฟ้าขอบประกายเล็ก[phīseūa fā khøp prakāi lek] (n, exp) EN: Small Grass Jewel
ผีเสื้อเหลืองหนามประดับเพชร[phīseūa leūang nām pradap phet] (n, exp) EN: Jewelled Nawab
พลอย[phløi] (n) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel  FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]
พลอยหุง[phløi hung] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWEL JH UW1 AH0 L
JEWEL JH UW1 L
JEWELL JH UW1 IH0 L
JEWELS JH UW1 L Z
JEWELS JH UW1 AH0 L Z
JEWELRY JH UW1 AH0 L R IY0
JEWELER JH UW1 L ER0
JEWELER JH UW1 AH0 L ER0
JEWELRY JH UW1 L R IY0
JEWELCOR JH UW1 AH0 L K AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewel (v) ʤˈuːəl (jh uu1 @ l)
jewels (v) ʤˈuːəlz (jh uu1 @ l z)
jewelry (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)
jewelled (v) ʤˈuːəld (jh uu1 @ l d)
jeweller (n) ʤˈuːələr (jh uu1 @ l @ r)
jewellers (n) ʤˈuːələz (jh uu1 @ l @ z)
jewellery (n) ʤˈuːəlriː (jh uu1 @ l r ii)
jewelling (v) ʤˈuːəlɪŋ (jh uu1 @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首饰[shǒu shì, ㄕㄡˇ ㄕˋ, / ] jewelry; head ornament, #10,461 [Add to Longdo]
仙山琼阁[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] jewelled palace in the fairy mountain, #153,591 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juwel {n} | Juwelen {pl} | mit Juwelen geschmückt | mit Juwelen schmückendjewel | jewels; jewellery | jeweled | jeweling [Add to Longdo]
Schmuckkästchen {n}jewel case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
インディアンジュエリー[indeianjueri-] (n) Indian jewellery (jewelry) [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
コスチュームジュエリー[kosuchu-mujueri-] (n) costume jewelry [Add to Longdo]
ジュエリー(P);ジューリー;ジュウリー[jueri-(P); ju-ri-; juuri-] (n) jewelry; jewellery; (P) [Add to Longdo]
ジュエル[jueru] (n) jewel [Add to Longdo]
ファセット[fasetto] (n) (1) facet (jewel); (2) facet (aspect) [Add to Longdo]
ルース[ru-su] (n) (See 裸石) loose stone; unset jewel [Add to Longdo]
王偏[おうへん, ouhen] (n) (See 玉偏) kanji "jewel" radical at left (looks like "king") (radical 96) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewel
   n 1: a precious or semiprecious stone incorporated into a piece
      of jewelry [syn: {jewel}, {gem}, {precious stone}]
   2: a person who is as brilliant and precious as a piece of
     jewelry [syn: {jewel}, {gem}]
   v 1: adorn or decorate with precious stones; "jeweled dresses"
      [syn: {bejewel}, {jewel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top