ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ix

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ix-, *ix*
English-Thai: Longdo Dictionary
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, Syn. sociable
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
admix(แอดมิคซฺ') vt.,vi. คลุกเคล้ากับ, ผสมกับ, เติม, Syn. mix, mingle with
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach, Ant. split
affixture(อะฟิคซฺ' เชอะ) n. การใส่,การเพิ่มใส่, ภาวะที่ถูกติดพันหรือเพิ่ม, Syn. attachment
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
antihelix(แอนทิฮี' ลิคซ) สันโค้งข้างในของใบหู
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
aviatrix(เอวีเอ'ทริคซฺ) n., (pl. -atrices) นักขับเครื่องบินหญิง, นักบินหญิง (female pilot)

English-Thai: Nontri Dictionary
admix(vt) ผสม,คลุกเคล้า,เติม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
betwixt(adv) อยู่ระหว่าง
betwixt(pre) ในระหว่าง
calix(n) ขั้วดอกไม้,กระเปาะ
crucifix(n) ไม้กางเขน
crucifixion(n) การตรึงไม้กางเขน,การขึงพืด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ixodidเห็บแข็ง [การแพทย์]
Ixodidaeเห็บแข็ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ixora(n) ดอกเข็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเค่น[Ākhēn] (tm) EN: Aachen  FR: Aix-la-Chapelle
อัญ-[an-] (x) EN: other, different (prefix)  FR: autre, différent (préfixe)
อ่านออกเสียง[ān øksīeng] (v, exp) EN: read aloud  FR: lire à voix haute
เอาเสียงธรรมดา[ao sīeng thammadā] (v, exp) FR: parler d'une voix normale
อายัดราคา[āyat rākhā] (v, exp) EN: freeze prices  FR: geler les prix
บรรพ-[ban- = banpha-] (pref) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]  FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บันไดลิง[bandai ling] (n, exp) EN: fixed ladder  FR: passerelle [f]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บันทึกเสียง[bantheuk sīeng] (v, exp) EN: record voices  FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
เบญจพรรณ[benjaphan] (adj) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous

CMU English Pronouncing Dictionary
IXION IH0 K S AY1 AH0 N

French-Thai: Longdo Dictionary
six(numéro) หก, 6
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
dix(numéro) สิบ, 10
dix-neuf(numéro) สิบเก้า, 19
dix-huit(numéro) สิบแปด, 18
soixante(numéro) หกสิบ, 60
dix mille(numéro) หนึ่งหมื่น, 10000, สิบพัน
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
prix(n) |m| ราคา เช่น augmentation des prix การขึ้นราคา, prix d'achat ราคาพิเศษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix) [Add to Longdo]
MOX燃料[モックスねんりょう, mokkusu nenryou] (n) mixed oxide fuel; MOX fuel [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix [Add to Longdo]
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix [Add to Longdo]
ゼロ行列[ゼロぎょうれつ, zero gyouretsu] zero matrix [Add to Longdo]
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment [Add to Longdo]
ドットプリンタ[どっとぷりんた, dottopurinta] dot (matrix) printer, matrix printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ix
   adj 1: denoting a quantity consisting of one more than eight and
       one less than ten [syn: {nine}, {9}, {ix}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of eight and one [syn:
      {nine}, {9}, {IX}, {niner}, {Nina from Carolina}, {ennead}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nine
 
 1. dokuz
 2. dokuz sayısı, dokuz rakamı, 9, IX
 3. (iskambil) dokuzlusu
 4. dokuz kişilik (beysbol) oyuncu takımı. ninefold  dokuz kat, dokuz misli.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top