ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involuntary

IH2 N V AA1 L AH0 N T EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involuntary-, *involuntary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ, See also: ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด, Syn. unintentional, instinctive, Ant. voluntary, intentional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
involuntary(อินวอล'ลันเทอรี) adj. ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,ไม่ได้บังคับ,โดยอัตโนมัติ., See also: involuntarily adv. involuntariness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
involuntary(adj) ไม่ได้ตั้งใจ,ไม่รู้ตัว,อัตโนมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
involuntaryนอกอำนาจใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
involuntaryโดยไม่เจตนา, โดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary paymentการชำระเงินโดยไม่สมัครใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
involuntary servitudeการจำยอมรับภาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involuntaryไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
involuntary action(n) การทำงานนอกอำนาจจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[phū sūp burī meūsøng] (n, exp) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker  FR: fumeur passif [m]
เยี่ยวแตก[yīo taēk] (x) EN: involuntary passing of urine

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLUNTARY IH2 N V AA1 L AH0 N T EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involuntary (j) ˈɪnvˈɒləntriː (i1 n v o1 l @ n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] involuntary; automatically, #15,402 [Add to Longdo]
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, / ] involuntary muscle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfreiwillig {adj} | unfreiwilliger | am unfreiwilligsteninvoluntary | more involuntary | most involuntary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide [Add to Longdo]
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
眼振[がんしん, ganshin] (n,adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements) [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding [Add to Longdo]
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation [Add to Longdo]
精を漏らす[せいをもらす, seiwomorasu] (exp,v5s) to have an involuntary emission of semen [Add to Longdo]
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital) [Add to Longdo]
非自発的失業[ひじはつてきしつぎょう, hijihatsutekishitsugyou] (n) involuntary unemployment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involuntary
   adj 1: not subject to the control of the will; "involuntary
       manslaughter"; "involuntary servitude"; "an involuntary
       shudder"; "It (becoming a hero) was involuntary. They
       sank my boat"- John F.Kennedy [syn: {involuntary},
       {nonvoluntary}, {unvoluntary}] [ant: {voluntary}]
   2: controlled by the autonomic nervous system; without conscious
     control; "involuntary muscles"; "gave an involuntary start"
     [ant: {voluntary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top