ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invokes

IH2 N V OW1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invokes-, *invokes*, invoke
CMU English Pronouncing Dictionary
INVOKES IH2 N V OW1 K S
INVOKE IH2 N V OW1 K
INVOKED IH2 N V OW1 K T
INVOKING IH2 N V OW1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invokes (v) ˈɪnvˈouks (i1 n v ou1 k s)
invoke (v) ˈɪnvˈouk (i1 n v ou1 k)
invoked (v) ˈɪnvˈoukt (i1 n v ou1 k t)
invoking (v) ˈɪnvˈoukɪŋ (i1 n v ou1 k i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invoke(vt) ก่อให้เกิด, Syn. evoke, call
invoke(vt) วิงวอน (เทพเจ้า), See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, Syn. call upon, appeal to, petition
invoke(vt) ีอ้าง (กฎหมาย)
invoke on(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on
invoke from(phrv) นำมาซึ่ง, See also: ทำให้เกิด
invoke upon(phrv) อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ, See also: ขอร้องให้เกิด บางสิ่ง กับ, Syn. call down on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invoke(อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง., See also: invocable adj. invoker n., Syn. call

English-Thai: Nontri Dictionary
invoke(vt) ภาวนา,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าผี(v) invoke, See also: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body, raise a spirit, Syn. เข้าทรง, Example: ชายร่างใหญ่เป็นร่างให้วิญญาณเข้าผีตามประเพณี, Thai Definition: ทำพิธีให้ผีเข้าสิงในตัวคน
ทรงเจ้าเข้าผี(v) sorcerer's dance to exorcise evil spirits, See also: invoke, raise the spirits of the dead, be possessed by a spirit, be incarcerated with spir, Syn. ลงผี, เข้าผี, Example: คนไทยเรายอมรับความเชื่อจากลัทธิอื่นๆ เพื่อนำตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น บูชาต้นไม้ นับถือผีสางนางไม้ ทรงเจ้าเข้าผี เป็นต้น, Thai Definition: ทำให้เทพารักษ์หรือผีเข้าทรง
คนทรง(n) medium, See also: invoker, conjuror, Syn. ร่างทรง, คนทรงเจ้า, Example: เขามีอาชีพเป็นคนทรงที่สามารถติดต่อกับวิญญาณผู้ตายได้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: invoke
ปลูกผี[pluk phī] (v, exp) EN: resurrect ; rouse a spirit ; invoke

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu, #1,642 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] to shout; to mourn; to invoke [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufruf {m}invoking [Add to Longdo]
anflehendinvoking [Add to Longdo]
anrufen; anflehen; flehen (zu; um); erflehento invoke [Add to Longdo]
anrufen; aufrufen | anrufend; aufrufend | angerufen; aufgerufento invoke | invoking | invoked [Add to Longdo]
aufrufento invoke [Add to Longdo]
zu Hilfe rufen; sich berufen auf; anführen; zitierento invoke [Add to Longdo]
beschwören (Geister)to invoke [Add to Longdo]
enthältinvoke [Add to Longdo]
ruftinvokes [Add to Longdo]
ruft; fleht aninvokes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy! [Add to Longdo]
起動者[きどうしゃ, kidousha] (n) {comp} invoker [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわシーエムアイエスイーサービスりようしゃ, kidougawa shi-emuaiesui-sa-bisu riyousha] (n) {comp} invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} invoking-application-entity [Add to Longdo]
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P) [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
伺いを立てる[うかがいをたてる, ukagaiwotateru] (exp,v1) to ask for someone's opinion; to inquire of; to invoke an oracle [Add to Longdo]
神降ろし[かみおろし, kamioroshi] (n,vs) (1) invoking a deity during a festival held in that deity's honor; (2) (See 巫女・みこ・2) medium's invocation of a deity to take possession of her (to receive his divine message or revelation) [Add to Longdo]
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave [Add to Longdo]
発動[はつどう, hatsudou] (n,vs) invoke (law); put into operation; (P) [Add to Longdo]
物憑き[ものつき, monotsuki] (n) (1) being possessed (by a spirit); possessed person; (2) (See 憑坐・よりまし) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko [Add to Longdo]
憑坐;寄坐;尸童;憑子[よりまし, yorimashi] (n) child or doll used as a vessel for a spirit invoked by a shaman or miko [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
起動者[きどうしゃ, kidousha] invoker [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top