ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invalid

IH1 N V AH0 L AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invalid-, *invalid*, invali
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invalid(n) คนไข้, See also: ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย, Syn. patient, valetudinarian
invalid(vt) ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid(adj) ที่ทุพพลภาพ, See also: ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง, Syn. disabled, infirm, sick, Ant. robust, healthy, valid
invalid(adj) ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid(adj) เป็นโมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้, Syn. null and void, void, inoperative, Ant. valid
invalidate(vt) ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
invalidate(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง, See also: หักล้าง, Syn. disprove, refute
invalid out(phrv) อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid home(phrv) ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค, ทำให้ทุพพลภาพ, ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel, annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ

English-Thai: Nontri Dictionary
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalidไม่สมบูรณ์, ทุพพลภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidไม่สมเหตุสมผล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
invalidityความไม่สมเหตุสมผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
invalidityความไม่สมประกอบ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are something like this. Mikio 68%, Makio 16%, Kiichi 6% (Current Boss), Kitaro 2% (deceased: First Boss), Invalid 8%."ความขาวของดอกไม้ คือสีของความรัก" My Boss, My Hero (2006)
Invalid codec.ใส่รหัสไม่ถูกต้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Eun Sung's email account is invalid and my email to her was rejected.เบอร์อีเมลของอึนซองติดต่อไม่ได้ แล้วอีเมลที่ผมส่งไปหาเธอก็ถูกปฏิเสธ. Shining Inheritance (2009)
That I used to be a catatonic invalid with burns covering half my face?ว่าฉันเคยเคลื่อนไหวไม่ได้ เพราะไฟไหม้ ไหม้หน้าฉันไปครึ่งหน้า? Co-Captain (2011)
Yeah, I've been trying to find my phone for the last three days, and now I'm getting a recorded message-- something about an invalid territory.ครับ คือผมพยายามจะตามหาโทรศัพท์ของผม มาสามวันแล้วตอนนี้ ผมได้ข้อความ เกี่ยวกับขอบข่ายที่ไม่สามารถ ใช้งานได้อะไรซักอย่าง Pilot (2012)
I forgo, I abandon and renounce claim to the timber rights on your land and I apologize for being hasty and putting forth an invalid claim.ผมขอสละ ไม่รับ ปฏิเสธสิทธิ์ ในป่าไม้บนที่ดินของคุณ และผมขออภัยที่รีบร้อนและ ประกาศสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้อง Episode #1.1 (2012)
Aunt Charlotte had Parkinson's. She was an invalid by then.ป้าชาร์ลอตป่วยเป็นโรคพาร์คินสัน เธอไม่น่ามาได้นี่ Destiny (2012)
"and, therefore, invalid and hereby annulled. Teddy, can they do this to us?"และดังนั้น จึงเป็นโมฆะ และสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้" Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invalidFrom tomorrow this email address will be invalid.
invalidHer father became an invalid as a result of a heart attack.
invalidThe contract is, if you were forced to sign, invalid.
invalidThe invalid cannot hold out through the summer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะ(adj) invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai Definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
คนอ่อนแอ(n) weakling, See also: invalid, Ant. คนเข้มแข็ง, Example: ในการแข่งขัน คนอ่อนแอกว่ามักเป็นผู้แพ้เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่มีจิตใจไม่เข้มแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[bat sīa] (n, exp) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot  FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
ใช้ไม่ได้[chai mai dāi] (adj) EN: invalid ; no use ; kaput (inf.)  FR: inutilisable ; hors d'usage ; foutu (inf.)
เลิกใช้[loēk chai] (v, exp) FR: invalider
ไม่มีผลบังคับใช้[mai mī phon bangkhap chai] (adj) EN: invalid
โมฆะ[mōkha] (adj) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective  FR: caduc ; nul et non avenu
ทำให้เป็นโมฆะ[thamhai pen mōkha] (v) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo  FR: invalider

CMU English Pronouncing Dictionary
INVALID IH1 N V AH0 L AH0 D
INVALID IH1 N V AH0 L IH0 D
INVALIDS IH1 N V AH0 L AH0 D Z
INVALID(2) IH2 N V AE1 L AH0 D
INVALIDATE IH2 N V AE1 L IH0 D EY2 T
INVALIDATED IH2 N V AE1 L AH0 D EY2 T AH0 D
INVALIDATED IH2 N V AE1 L IH0 D EY2 T IH0 D
INVALIDATING IH2 N V AE1 L AH0 D EY2 T IH0 NG
INVALIDATION IH2 N V AE2 L AH0 D EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invalid (v) ˈɪnvəlɪd (i1 n v @ l i d)
invalid (j) ˈɪnvˈælɪd (i1 n v a1 l i d)
invalids (v) ˈɪnvəlɪdz (i1 n v @ l i d z)
invalided (v) ˈɪnvəlɪdɪd (i1 n v @ l i d i d)
invalidate (v) ˈɪnvˈælɪdɛɪt (i1 n v a1 l i d ei t)
invaliding (v) ˈɪnvəlɪdɪŋ (i1 n v @ l i d i ng)
invalidism (n) ˈɪnvəlɪdɪzəm (i1 n v @ l i d i z @ m)
invalidity (n) ˌɪnvəlˈɪdɪtiː (i2 n v @ l i1 d i t ii)
invalidated (v) ˈɪnvˈælɪdɛɪtɪd (i1 n v a1 l i d ei t i d)
invalidates (v) ˈɪnvˈælɪdɛɪts (i1 n v a1 l i d ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Invalide {m,f} | Invaliden {pl}disabled person | disabled people [Add to Longdo]
Invalide {m,f}; Kranke {m,f}; Kranker; Gebrechliche {m,f}; Gebrechlicher; Pflegefall {m} | zum Invaliden macheninvalid | to invalid [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension [Add to Longdo]
Invalidenrente {f}disablement benefit [Add to Longdo]
Invalidenversicherung {f}disability insurance [Add to Longdo]
Invalidität {f}; Arbeitsunfähigkeit {f}disablement [Add to Longdo]
Laufwerksnummer unzulässig [comp.]invalid drive number [Add to Longdo]
Stringlänge zu groß [comp.]invalid string length [Add to Longdo]
ungültiger Compilerbefehl [comp.]invalid compiler directive [Add to Longdo]
ungültiger Dateimodus [comp.]invalid file access mode [Add to Longdo]
ungültiger Dateiname [comp.]invalid file name [Add to Longdo]
ungültiger Variablenbezug [comp.]invalid variable reference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インバリッド[inbariddo] (n) invalid [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
欠缺利札[けんけつりさつ, kenketsurisatsu] (n) invalid coupon [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation [Add to Longdo]
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension [Add to Longdo]
廃人;癈人[はいじん, haijin] (n) cripple; disabled person; invalid [Add to Longdo]
半病人[はんびょうにん, hanbyounin] (n) semi-invalid [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうピーピーディーユー, mukou pi-pi-dei-yu-] (n) {comp} invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうエスピーディーユー, mukou esupi-dei-yu-] (n) {comp} invalid SPDU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]
無効PPDU[むこうPPDU, mukou PPDU] invalid PPDU [Add to Longdo]
無効SPDU[むこうSPDU, mukou SPDU] invalid SPDU [Add to Longdo]
無効TPDU[むこうTPDU, mukou TPDU] invalid TPDU [Add to Longdo]
無効キー条件[むこうキーじょうけん, mukou ki-jouken] invalid key condition [Add to Longdo]
無効ビット[むこうビット, mukou bitto] invalid bit [Add to Longdo]
無効フレーム[むこうフレーム, mukou fure-mu] invalid frame [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invalid
   adj 1: having no cogency or legal force; "invalid reasoning";
       "an invalid driver's license" [ant: {valid}]
   2: no longer valid; "the license is invalid"
   n 1: someone who is incapacitated by a chronic illness or injury
      [syn: {invalid}, {shut-in}]
   v 1: force to retire, remove from active duty, as of firemen
   2: injure permanently; "He was disabled in a car accident" [syn:
     {disable}, {invalid}, {incapacitate}, {handicap}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top