ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrusion

IH2 N T R UW1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrusion-, *intrusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intrusion(n) การบุกรุก, See also: การล่วงล้ำ, Syn. invasion, encroachment, trespass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrusionการแทรกซอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
intrusionการบุกรุก [ดู trespass ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intrusion๑. การแทรกซอน๒. หินอัคนีแทรกซอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรุกล้ำ(n) trespass, See also: intrusion, encroachment, invasion, Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน, Example: การรุกล้ำอธิปไตยของประเทศเป็นจุดเริ่มของการทำสงคราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[buk] (v) EN: trespass ; intrude ; penetrate  FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[bukruk] (v) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach  FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
การบุกรุก[kān bukruk] (n) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass  FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
แปลกปลอม[plaēkpløm] (v) EN: sneak ; worm into ; disguised  FR: s'ingérer ; faire intrusion

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRUSION IH2 N T R UW1 ZH AH0 N
INTRUSIONS IH2 N T R UW1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intrusion (n) ˈɪntrˈuːʒn (i1 n t r uu1 zh n)
intrusions (n) ˈɪntrˈuːʒnz (i1 n t r uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(gewaltsames) Eindringen {n} (in)intrusion (into) [Add to Longdo]
Einmarsch {m} (in) [mil.]intrusion (into) [Add to Longdo]
Einmischung {f} (in)intrusion (upon) [Add to Longdo]
Intrusion {f} [geol.]intrusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System [Add to Longdo]
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass [Add to Longdo]
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters [Add to Longdo]
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory [Add to Longdo]
闖入;ちん入[ちんにゅう, chinnyuu] (n,vs) intrusion; forced entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intrusion
   n 1: any entry into an area not previously occupied; "an
      invasion of tourists"; "an invasion of locusts" [syn:
      {invasion}, {encroachment}, {intrusion}]
   2: entrance by force or without permission or welcome
   3: the forcing of molten rock into fissures or between strata of
     an earlier rock formation
   4: rock produced by an intrusive process
   5: entry to another's property without right or permission [syn:
     {trespass}, {encroachment}, {violation}, {intrusion},
     {usurpation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top