ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intrans

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intrans-, *intrans*, intran
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intransigent[N] คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransigent[ADJ] เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile
intransitive[ADJ] ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
intransitive verb[N] อกรรมกริยา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising,
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
intransitive(adj) อกรรมกริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intransigentไม่ยอมอ่อนข้อ [ดู irreconcilable ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intransitiveไม่ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intransA complete intransitive verb takes neither complement or object.
intransWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกรรมกริยา[N] intransitive verb, Syn. กริยาอกรรม, Thai definition: กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ, Notes: (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
กริยาอกรรม[N] intransitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpranøm) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent   FR: inflexible

CMU English Pronouncing Dictionary
INTRANSIGENT    IH2 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N T
INTRANSIGENT    IH2 N T R AE1 N Z AH0 JH AH0 N T
INTRANSIGENCE    IH2 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N S
INTRANSIGENCE    IH2 N T R AE1 N S IH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intransigent    (j) ˈɪntrˈænsɪʤənt (i1 n t r a1 n s i jh @ n t)
intransitive    (j) ˈɪntrˈænsətɪv (i1 n t r a1 n s @ t i v)
intransigence    (n) ˈɪntrˈænsɪʤəns (i1 n t r a1 n s i jh @ n s)
intransitively    (a) ˈɪntrˈænsətɪvliː (i1 n t r a1 n s @ t i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intransitiv {adj}intransitive [Add to Longdo]
intransitiv {adv}intransitively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全自動詞[かんぜんじどうし, kanzenjidoushi] (n) {ling} (See 不完全自動詞) complete intransitive verb [Add to Longdo]
自他[じた, jita] (n) (1) oneself and others; (2) transitive and intransitive; (P) [Add to Longdo]
自動(P);自働(iK)[じどう, jidou] (adj-no,n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) {ling} (See 自動詞) intransitive verb; (P) [Add to Longdo]
自動詞[じどうし, jidoushi] (n) {ling} intransitive verb (no direct obj) [Add to Longdo]
不完全自動詞[ふかんぜんじどうし, fukanzenjidoushi] (n) {ling} (See 完全自動詞) incomplete intransitive verb [Add to Longdo]
飽かす;厭かす(iK)[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かして) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]
飽かせる[あかせる, akaseru] (v1,vt) (1) (See 飽かす) to bore; to tire; to weary; to stultify; (2) (often intransitively as 〜に飽かせて) to use lavishly (and without regret) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top