ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intern

IH1 N T ER0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intern-, *intern*
English-Thai: Longdo Dictionary
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
internal medicine(n) อายุรกรรม
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intern(vt) กักตัว, Syn. confine, detain
intern(n) คนฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee
intern(n) แพทย์ฝึกหัด
interne(n) คนฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee
interne(n) แพทย์ฝึกหัด
internal(adj) ภายใน, See also: ซึ่งมีอยู่ภายใน, Syn. inner, inside, interior
internee(n) ผู้ถูกกักขัง, See also: ผู้ต้องขัง
Internet(n) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ, See also: อินเทอร์เนต
intern in(phrv) กักขังใน, See also: กักขังไว้ใน, คุมขังใน, Syn. inter in
internist(n) อายุรแพทย์, Syn. doctor, physician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intern(อิน'เทิร์น) n. แพทย์ฝึกหัด,ครูฝึกหัด. vi. ทำหน้าที่เป็นแพทย์ฝึกหัด,ทำหน้าที่เป็นครูฝึกหัด., See also: internship n., Syn. interne, resident
internal(อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน., See also: internality, internalness n., Syn. inward, interior
international(อินเทอแนช'เชินเนิล) adj. ระหว่างประเทศ, See also: internationality n.
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
international organizatioISO <คำย่อ>องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog
interne(อิน'เทิร์น) n. ดูintern, See also: interneship n.
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา

English-Thai: Nontri Dictionary
intern(n) แพทย์ฝึกหัด,ครูฝึกหัด
intern(vt) คุมขัง,กักตัว,กักกัน
internal(adj) ภายใน,ข้างใน,ส่วนใน
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intern๑. แพทย์ฝึกหัด๒. กักตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal-ภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internalภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
internal acoustic meatus; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditingการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditory canalช่องหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditory meatus; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal cast; steinkernรูปพิมพ์หิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์ไอซี, เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
internal combustion engine; IC engineเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน, เครื่องยนต์ไอซี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Internalภายใน [การแพทย์]
Internal Architectureการกำหนดรูปร่างและโครงสร้างภายใน [การแพทย์]
Internal auditการตรวจสอบบัญชีภายใน [การบัญชี]
Internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
internal combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายใน, เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอยู่ภายในเครื่อง เช่น เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internal combustion enginesเครื่องยนต์สันดาปภายใน [TU Subject Heading]
Internal combustion engines, Spark ignitionเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ [TU Subject Heading]
Internal controlการควบคุมภายใน [การบัญชี]
Internal Controlการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Internal control systemระบบการควบคุมภายใน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
internal affairs(n) จเรตำรวจ (ของสหรัฐ)
international atomic energy agency(name, org) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
International Civil Aviation Organization(name, org) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ, Syn. ICAO
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination(n, jargon) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)(n, jargon, abbrev, uniq) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Investment Business(n) นิติบุคคลต่างประเทศ
International Marketing CoE Organizational AnnouncementInternational Marketing CoE Organizational Announcement
interneuron(n) เซลล์ประสาทประสานงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, this is the new intern Park Sangmin.ท่านคะ นี่ครูฝึกสอนคนใหม่ ปาร์ค ซัง-มินค่ะ My Little Bride (2004)
We have a new intern here.วันนี้เรามีครูฝึกสอนคนใหม่ My Little Bride (2004)
It's really hard to be an intern you know.รู้ม้ยการเป็นครูฝึกสอนนี่งานหนักนะ My Little Bride (2004)
I submitted an application for the intern programme about a month ago and I would just love to sit with you briefly...ผมสมัครฝึกอบรมมาเดือนนึงแล้ว ผมอยากคุยกับคุณสักครู่... The Pursuit of Happyness (2006)
One intern was hired at the end of the programme from a pool of 20.ใน 20 คน จะมีคนเดียวที่ถูกจ้างให้ทำงาน The Pursuit of Happyness (2006)
- Your board exam. Last year, we had an intern score a 96.4 percent on the written exam.แล้วนี่เป็นแบบทดสอบ รุ่นที่แล้วมีคนสอบได้ 96.4% The Pursuit of Happyness (2006)
I've failed my intern test.ผมไม่ผ่านการทดสอบอินเทินร์ A Change Is Gonna Come (2007)
your interns are back from holiday today.อินเทิร์นของเธอ กลับมาจากวันหยุด วันนี้นี่ A Change Is Gonna Come (2007)
I have these interns and nothing to do.พอจะมีอะไรให้อินเทิร์นทำบ้างไหม๊ A Change Is Gonna Come (2007)
More awkward.Your intern is my half sister.แย่ยิ่งกว่า ที่อินเทิร์นของเธอเป็นน้องสาวของฉัน A Change Is Gonna Come (2007)
My interns think I'm a loser.อินเทิร์นของฉันคิดว่าฉันเป็นพวกขี้แพ A Change Is Gonna Come (2007)
Those new chick interns are hot.เด็กใหม่นี่ดูไฟแรงกันจังนะ A Change Is Gonna Come (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
internA firewall will guarantee Internet security.
internAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
internAll in all, the international conference was a success.
internAlthough we may want to be international, we all have our limits.
internAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
internAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
internAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
internA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
internApparently "the iPhone sounds the death knell for the Internet."
internAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
internA small border dispute ballooned into a major international incident.
internBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่างชาติ(adj) international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ(adj) international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai Definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
มาตรฐานสากล(n) universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไอเอ็มเอฟ(n) International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ไอเอสบีเอ็น(n) International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น(n) International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ไอเอสโอ(n) International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
พนักงานฝึกหัด(n) intern, Example: บริษัทถือว่าพนักงานใหม่เป็นพนักงานฝึกหัดก่อนทุกคน แล้วค่อยพิสูจน์กันด้วยผลงานภายหลัง, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานที่อยู่ในช่วงฝึกทดลองทำงานให้ชำนาญก่อน
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
โรงเรียนนานาชาติ(n) international school, Count Unit: โรง, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อาการเลือดตกใน[ākān leūat toknai] (n, exp) EN: internal bleeding
อวัยวะภายใน[awaiyawa phāinai] (n, exp) EN: internal organs  FR: organe interne [mpl]
ชั้นใน[channai] (adj) EN: inner ; interior ; internal ; inside  FR: intérieur ; interne
เหตุการณ์ของโลก[hētkān khøng lōk] (n, exp) EN: the international situation  FR: la situation internationale [f]
อินเทอร์เน็ต[Inthoēnēt] (n) EN: Internet  FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์[intoē] (adj) EN: international  FR: international
อินเตอร์เนชั่นแนล[intoēnēchannaēn] (adj) EN: international  FR: international
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[intoēnet] (n) EN: Internet  FR: Internet [m]
แก่นโลกชั้นใน[kaen lōk channai] (n, exp) EN: inner core  FR: noyau interne (soloide) [m] ; graine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERN IH1 N T ER0 N
INTERNS IH1 N T ER0 N Z
INTERNEE IH2 N T ER0 N IY1
INTERNET IH1 N T ER0 N EH2 T
INTERNAL IH2 N T ER1 N AH0 L
INTERNED IH1 N T ER2 N D
INTERNEES IH2 N T ER0 N IY1 Z
INTERNIST IH2 N T ER1 N IH0 S T
INTERNALLY IH2 N T ER1 N AH0 L IY0
INTERNET'S IH1 N T ER0 N EH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intern (n) ˈɪntɜːʳn (i1 n t @@ n)
intern (v) ˈɪntˈɜːʳn (i1 n t @@1 n)
interne (n) ˈɪntɜːʳn (i1 n t @@ n)
interns (n) ˈɪntɜːʳnz (i1 n t @@ n z)
interns (v) ˈɪntˈɜːʳnz (i1 n t @@1 n z)
internal (j) ˈɪntˈɜːʳnl (i1 n t @@1 n l)
interned (v) ˈɪntˈɜːʳnd (i1 n t @@1 n d)
internee (n) ˌɪntɜːʳnˈiː (i2 n t @@ n ii1)
internes (n) ˈɪntɜːʳnz (i1 n t @@ n z)
internees (n) ˌɪntɜːʳnˈiːz (i2 n t @@ n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际[guó jì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] international, #217 [Add to Longdo]
实习生[shí xí sheng, ㄕˊ ㄒㄧˊ ㄕㄥ˙, / ] intern (student), #3,806 [Add to Longdo]
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
国际贸易[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
内政[nèi zhèng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] internal affairs (of a country), #13,749 [Add to Longdo]
内脏[nèi zàng, ㄋㄟˋ ㄗㄤˋ, / ] internal organs; viscera, #14,568 [Add to Longdo]
脏器[zàng qì, ㄗㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] internal organs, #14,587 [Add to Longdo]
国际性[guó jì xìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] international; internationalism, #15,198 [Add to Longdo]
对内[duì nèi, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄟˋ, / ] internal; national; domestic (policy), #15,774 [Add to Longdo]
因特网[yīn tè wǎng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ, / ] Internet, #18,708 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
intern(adj) ภายใน ข้างใน เช่น Gegen dem Kanzler gibt es interne Kritik.
Internat(n) |das, pl. Internate| โรงเรียนประจำ, โรงเรียนกินนอน
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internationaler Frauentag; Weltfrauenstag {m}International Women's Day [Add to Longdo]
Internat {n}boarding school; residential school [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Internationalisierung {f}internationalization [Add to Longdo]
Internationalismus {m}internationalism [Add to Longdo]
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet [Add to Longdo]
Internetanschluss {m}; Internetverbindung {f} [comp.]Internet connection [Add to Longdo]
Internet-Domain {f}; Internet-Domäne {f} [comp.]Internet domain [Add to Longdo]
Internetrecht {n} [jur.]Internet law [Add to Longdo]
Internierung {f} | Internierungen {pl}internment | internments [Add to Longdo]
Internist {m}internist [Add to Longdo]
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental [Add to Longdo]
Internationale Kommission zum Schutze des Rheins (IKSR)International Commission for the Protection of the Rhine against Pollution [Add to Longdo]
internationales Währungssysteminternational monetary system [Add to Longdo]
Internationale Walfangkommission {f}International Whaling Commission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP [Add to Longdo]
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP) [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公海[こうかい, koukai] internationale_Gewaesser [Add to Longdo]
国際[こくさい, kokusai] international, Welt- [Add to Longdo]
抑留[よくりゅう, yokuryuu] Internierung, Gefangenschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intern
   n 1: an advanced student or graduate in medicine gaining
      supervised practical experience (`houseman' is a British
      term) [syn: {intern}, {interne}, {houseman}, {medical
      intern}]
   v 1: deprive of freedom; "During WW II, Japanese were interned
      in camps in the West"
   2: work as an intern; "The young doctor is interning at the
     Medical Center this year"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top