ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

integral

IH1 N T AH0 G R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -integral-, *integral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
integral(adj) ครบถ้วน, See also: สมบูรณ์, ไม่ขาด
integral(adj) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นส่วนจำเป็น, Syn. critical, crucial, vital, Ant. dispensible, disposable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
integral(อิน'ทะเกริล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,ถ้วนทั่ว,เกี่ยวกับจำนวนเต็ม,เกี่ยวกับตัวเลขเต็ม. n. จำนวนเต็ม., See also: integrality n., Syn. entire
integral calculusแคลลิวลัสที่เกี่ยวกับจำนวนเต็ม

English-Thai: Nontri Dictionary
integral(adj) สำคัญ,เป็นกลุ่มก้อน,สมบูรณ์,ครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
integralปริพันธ์, อินทิกรัล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral actionการกระทำแบบอินทิกรัล มีความหมายเหมือนกับ integral control [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral calculusแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral controlการควบคุมแบบอินทิกรัล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
integral curveเส้นโค้งเชิงปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral domainอินทิกรัลโดเมน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral number; integerจำนวนเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral part; integer partภาคจำนวนเต็ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
integral testการทดสอบด้วยปริพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integralsอินทิกรัล [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานข้อมูลร่วม(n) integral database, Example: โปรแกรม MapInfo มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลร่วมอยู่ด้วยมีชื่อว่า Mbase

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลคูลัสเชิงปริพันธ์[khaēnkhūlat choēng pariphan] (n, exp) EN: Integral Calculus  FR: calcul intégral [m]
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
ทั้งหมด[neūareūang thangmot] (n, exp) FR: texet intégral [m] ; contenu intégral [m]
ปริพันธ์[pariphan] (n) EN: integral  FR: intégrale [f]
ปริพันธ์จำกัดเขต[pariphan jamkat khēt] (n, exp) EN: definite integral  FR: intégrale définie [f]
ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต[pariphan mai jamkat khēt] (n, exp) EN: indefinite integral   FR: intégrale indéfinie [f]
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé
ส่วนควบ[suan khūap] (n, exp) EN: integral part ; inseparable part
เต็ม[tem] (adv) FR: intégralement
ทั้งหมด[thangmot] (adv) EN: absolutely ; completely ; wholly ; entirely  FR: ensemble ; au total ; en entier ; totalement ; entièrement ; intégralement ; tout le

CMU English Pronouncing Dictionary
INTEGRAL IH1 N T AH0 G R AH0 L
INTEGRAL IH1 N AH0 G R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
integral (j) ˈɪntɪgrəl (i1 n t i g r @ l)
integrally (a) ˈɪntɪgrəliː (i1 n t i g r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] integral (in calculus); total credits earned by student, #4,045 [Add to Longdo]
积分方程[jī fēn fāng chéng, ㄐㄧ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] integral equation (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil {m}integral part; essential part [Add to Longdo]
einheitliches Ganzesintegral whole [Add to Longdo]
Integral {n} [math.] | bestimmtes Integral [math.] | mehrfaches Integral [math.] | unbestimmtes Integral [math.]integral | definite integral | multiple integral | antiderivative [Add to Longdo]
Integralrechnung {f} [math.] | Integralrechnungen {pl}integral calculus | integral calculuses [Add to Longdo]
Integralverfahren {n}integral test method [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテグラル[integuraru] (n) integral [Add to Longdo]
経路積分[けいろせきぶん, keirosekibun] (n) path integral (physics) [Add to Longdo]
作用積分[さようせきぶん, sayousekibun] (n) action integral (physics) [Add to Longdo]
整域[せいいき, seiiki] (n) {math} integral domain; ring with no divisors of zero [Add to Longdo]
整式[せいしき, seishiki] (n) {math} integral expression [Add to Longdo]
積分[せきぶん, sekibun] (n) integral [Add to Longdo]
積分学[せきぶんがく, sekibungaku] (n) integral calculus [Add to Longdo]
積分方程式[せきぶんほうていしき, sekibunhouteishiki] (n) integral equation [Add to Longdo]
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble [Add to Longdo]
線積分[せんせきぶん, sensekibun] (n) {math} line integral; path integral; contour integral; curve integral [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
積分[せきぶん, sekibun] integral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 integral
   adj 1: existing as an essential constituent or characteristic;
       "the Ptolemaic system with its built-in concept of
       periodicity"; "a constitutional inability to tell the
       truth" [syn: {built-in}, {constitutional}, {inbuilt},
       {inherent}, {integral}]
   2: constituting the undiminished entirety; lacking nothing
     essential especially not damaged; "a local motion keepeth
     bodies integral"- Bacon; "was able to keep the collection
     entire during his lifetime"; "fought to keep the union
     intact" [syn: {integral}, {entire}, {intact}]
   3: of or denoted by an integer
   n 1: the result of a mathematical integration; F(x) is the
      integral of f(x) if dF/dx = f(x)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top