ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intakes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intakes-, *intakes*, intake
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intakes (n) ˈɪntɛɪks (i1 n t ei k s)
intake (n) ˈɪntɛɪk (i1 n t ei k)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intake(n) ปริมาณที่บริโภค, See also: ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป, Syn. consumption, input

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intake(อิน'เทค) n. ทางเข้า,ปากท่อทางน้ำ,เข้า,ปริมาณที่นำเข้า,การหดตัว,การนำเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
intake(n) การนำเข้า,ปากปล่อง,ท่อไอเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
suction stroke; inlet stroke; intake strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
air intakeช่องลมเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inlet manifold; induction manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlet stroke; intake stroke; suction strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inlet stroke; intake stroke; suction strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
induction manifold; inlet manifold; intake manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlet valve; intake valveลิ้นไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inlet valve; intake valveลิ้นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake valve; inlet valveลิ้นไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake valve; inlet valveลิ้นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intakerผู้รับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake stroke; inlet stroke; suction strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake stroke; inlet stroke; suction strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuned intake systemระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acute intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเฉียบพลัน, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายภายในระยะเวลาสั้น ซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียว [นิวเคลียร์]
Annual Limit on Intakeเอแอลไอ, ขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี, ปริมาณสูงสุดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิด ที่ร่างกายได้รับโดยการหายใจ การกิน หรือ ผ่านทางผิวหนังในเวลา 1 ปี ได้จากการคำนวณปริมาณรังสีผูกพันโดยใช้แบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) จะเท่ากับขีดจำกัดปริมาณรังสี [นิวเคลียร์]
Chronic intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อเนื่อง, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานาน ดังนั้น ปริมาณรังสีผูกพันจึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียวของแต่ละช่วง [นิวเคลียร์]
Intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสี, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล [นิวเคลียร์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวัน, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Acceptable Daily Intakeเอดีไอ, Example: ปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง(carcinogenic) การกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูป (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity) [สิ่งแวดล้อม]
Caloric Intakeปริมาณคาลอรี่ในอาหาร [การแพทย์]
Fluid Intakeน้ำที่เข้าไปในร่างกาย [การแพทย์]
Food Intakeการกินอาหาร [การแพทย์]
Food Intake, Influencingผลกระทบต่อการบริโภคอาหาร [การแพทย์]
farm intakefarm intake, ท่อส่งน้ำเข้านา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake towerintake tower, ทางน้ำเข้าชนิดหอคอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake channelintake channel, ร่องชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake opportunity timeintake opportunity time, ระยะเวลาดูดซึมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake rateintake rate, อัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
basic intake ratebasic intake rate, อัตราการดูดซึมพื้นฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intakeintake, อาคารรับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
submerged intakesubmerged intake, อาคารรับน้ำแบบจมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intake and Outputได้รับและขับถ่าย [การแพทย์]
Iron Intakeเหล็กที่ได้รับเข้าไป [การแพทย์]
Low Intakeรับประทานไม่เพียงพอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nutrient intake[bhhhh] (n, vi, adj) Nutrient intake

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intakAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมท้อง(v) control one's appetite, See also: control one's intake of food, Thai Definition: คุมกระเพาะอาหารหรือมดลูก

CMU English Pronouncing Dictionary
INTAKE IH1 N T EY2 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄入量[shè rù liàng, ㄕㄜˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] intake (quantity), #27,191 [Add to Longdo]
入风口[rù fēng kǒu, ㄖㄨˋ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, / ] air intake vent [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
個人タクシー[こじんたくしー, kojintakushi-] TH: แทกซี่ส่วนบุคคล  EN: privately owned taxi

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold [Add to Longdo]
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air [Add to Longdo]
Ansaugung {f}inlet; intake [Add to Longdo]
Ansaugsystem {n} [auto]intake system [Add to Longdo]
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders [Add to Longdo]
Durchlassgitter {n}intake ducts [Add to Longdo]
Eingabe {f}intake [Add to Longdo]
Lufteinlass {m} [techn.]air duct; air inlet; air intake [Add to Longdo]
Lufteintritt {m}air intake [Add to Longdo]
Zulauf {m}intake [Add to Longdo]
intakt {adj}intact [Add to Longdo]
intakt {adj} | intakter | am intaktestenin good order | in better order | in best order [Add to Longdo]
Mutismus {m}; Stummheit bei intaktem Sprechorgan [med.]mutism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテーク[inte-ku] (n) intake [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[komandoshintakkusu] (n) {comp} command syntax [Add to Longdo]
シンタクス;シンタックス[shintakusu ; shintakkusu] (n) syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[shintakkusuera-] (n) {comp} syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[shintakkusuchiekka] (n) {comp} syntax checker [Add to Longdo]
ピンタック[pintakku] (n) pin tuck [Add to Longdo]
プリンタケーブル[purintake-buru] (n) {comp} printer cable [Add to Longdo]
プリンタコネクタ[purintakonekuta] (n) {comp} printer connector [Add to Longdo]
メタシンタックス[metashintakkusu] (n) {comp} metasyntax [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]
ワンコインタクシー;ワンコイン・タクシー[wankointakushi-; wankoin . takushi-] (n) 500-yen taxi (wasei [Add to Longdo]
遺言信託[ゆいごんしんたく, yuigonshintaku] (n) testamentary trust [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake [Add to Longdo]
株式投資信託[かぶしきとうししんたく, kabushikitoushishintaku] (n) stock investment trust [Add to Longdo]
吸い込み;吸込み[すいこみ, suikomi] (n) drawing; suction; intake [Add to Longdo]
金銭信託[きんせんしんたく, kinsenshintaku] (n) cash or money trust [Add to Longdo]
肩代り信託証書[かたがわりしんたくしょうしょ, katagawarishintakushousho] (n) wrap-around deed of trust [Add to Longdo]
国連信託統治理事会[こくれんしんたくとうちりじかい, kokurenshintakutouchirijikai] (n) UN Trusteeship Council [Add to Longdo]
取り入れ口;取入れ口;取入口[とりいれぐち, toriireguchi] (n) an intake [Add to Longdo]
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate [Add to Longdo]
上場投資信託[じょうじょうとうししんたく, joujoutoushishintaku] (n) exchange-traded fund [Add to Longdo]
信託[しんたく, shintaku] (n,vs,adj-no) trust; entrusting; (P) [Add to Longdo]
信託会社[しんたくがいしゃ, shintakugaisha] (n) trust company [Add to Longdo]
信託基金[しんたくききん, shintakukikin] (n) trust fund [Add to Longdo]
信託業[しんたくぎょう, shintakugyou] (n) trust business [Add to Longdo]
信託業務[しんたくぎょうむ, shintakugyoumu] (n) trust business; trust operations; fiduciary work [Add to Longdo]
信託銀行[しんたくぎんこう, shintakuginkou] (n) trust bank [Add to Longdo]
信託契約[しんたくけいやく, shintakukeiyaku] (n) trust agreement [Add to Longdo]
信託資金[しんたくしきん, shintakushikin] (n) trust fund [Add to Longdo]
信託投資[しんたくとうし, shintakutoushi] (n) trust investment [Add to Longdo]
信託統治[しんたくとうち, shintakutouchi] (n) trusteeship [Add to Longdo]
信託統治理事会[しんたくとうちりじかい, shintakutouchirijikai] (n) Trusteeship Council [Add to Longdo]
信託報酬[しんたくほうしゅう, shintakuhoushuu] (n) trust fee [Add to Longdo]
新多角的貿易交渉[しんたかくてきぼうえきこうしょう, shintakakutekibouekikoushou] (n) (See ウルグアイラウンド,ドーハラウンド) new round of multilateral trade negotiations [Add to Longdo]
新宅[しんたく, shintaku] (n) a new house; a branch family [Add to Longdo]
神託[しんたく, shintaku] (n,adj-no) oracle [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI [Add to Longdo]
貸付信託[かしつけしんたく, kashitsukeshintaku] (n) loan trust [Add to Longdo]
投資信託[とうししんたく, toushishintaku] (n) (See 投信) investment trust; (P) [Add to Longdo]
特定金銭信託[とくていきんせんしんたく, tokuteikinsenshintaku] (n) corporate investment fund [Add to Longdo]
風口[かざぐち, kazaguchi] (n) air intake [Add to Longdo]
無償信託[むしょうしんたく, mushoushintaku] (n) naked trust [Add to Longdo]
友人宅[ゆうじんたく, yuujintaku] (n) friend's house; home of a friend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
プリンタケーブル[ぷりんたけーぶる, purintake-buru] printer cable [Add to Longdo]
プリンタコネクタ[ぷりんたこねくた, purintakonekuta] printer connector [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
信託[しんたく, shintaku] Treuhandwesen, Vertrauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top