ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intake

IH1 N T EY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intake-, *intake*
Possible hiragana form: いんたけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intake(n) ปริมาณที่บริโภค, See also: ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป, Syn. consumption, input

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intake(อิน'เทค) n. ทางเข้า,ปากท่อทางน้ำ,เข้า,ปริมาณที่นำเข้า,การหดตัว,การนำเข้า

English-Thai: Nontri Dictionary
intake(n) การนำเข้า,ปากปล่อง,ท่อไอเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake manifold; induction manifold; inlet manifoldท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake stroke; inlet stroke; suction strokeจังหวะดูด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake stroke; inlet stroke; suction strokeจังหวะดูด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intake valve; inlet valveลิ้นไอดี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intake valve; inlet valveลิ้นไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
intakerผู้รับของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสี, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล [นิวเคลียร์]
intakeintake, อาคารรับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intake and Outputได้รับและขับถ่าย [การแพทย์]
intake channelintake channel, ร่องชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake opportunity timeintake opportunity time, ระยะเวลาดูดซึมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake rateintake rate, อัตราการซึมของน้ำผ่านผิวดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
intake towerintake tower, ทางน้ำเข้าชนิดหอคอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intakeAfter his heart attack, Jim had to cut down on his sugar intake.

CMU English Pronouncing Dictionary
INTAKE IH1 N T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intake (n) ˈɪntɛɪk (i1 n t ei k)
intakes (n) ˈɪntɛɪks (i1 n t ei k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄入量[shè rù liàng, ㄕㄜˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] intake (quantity), #27,191 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold [Add to Longdo]
Ansaugluft {f}intake air; induction air; inlet air; suction air [Add to Longdo]
Ansaugsystem {n} [auto]intake system [Add to Longdo]
Auftragseingang {m} (als Vorgang)intake of orders [Add to Longdo]
Durchlassgitter {n}intake ducts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテーク[inte-ku] (n) intake [Add to Longdo]
プリンタケーブル[purintake-buru] (n) {comp} printer cable [Add to Longdo]
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake [Add to Longdo]
吸い込み;吸込み[すいこみ, suikomi] (n) drawing; suction; intake [Add to Longdo]
取り入れ口;取入れ口;取入口[とりいれぐち, toriireguchi] (n) an intake [Add to Longdo]
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]
耐容1日摂取量;耐容一日摂取量[たいよういちにちせっしゅりょう, taiyouichinichisesshuryou] (n) tolerable daily intake; TDI [Add to Longdo]
風口[かざぐち, kazaguchi] (n) air intake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリンタケーブル[ぷりんたけーぶる, purintake-buru] printer cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intake
   n 1: the process of taking food into the body through the mouth
      (as by eating) [syn: {consumption}, {ingestion}, {intake},
      {uptake}]
   2: an opening through which fluid is admitted to a tube or
     container [syn: {intake}, {inlet}]
   3: the act of inhaling; the drawing in of air (or other gases)
     as in breathing [syn: {inhalation}, {inspiration},
     {aspiration}, {intake}, {breathing in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top