ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instructors

IH2 N S T R AH1 K T ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instructors-, *instructors*, instructor
CMU English Pronouncing Dictionary
INSTRUCTORS IH2 N S T R AH1 K T ER0 Z
INSTRUCTOR IH2 N S T R AH1 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instructors (n) ˈɪnstrˈʌktəz (i1 n s t r uh1 k t @ z)
instructor (n) ˈɪnstrˈʌktər (i1 n s t r uh1 k t @ r)

English-Thai: Longdo Dictionary
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, Syn. nursing instructor

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instructor(n) ครูผู้สอน, See also: อาจารย์, ครู, ผู้สอน, Syn. teacher, trainer, educator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator

English-Thai: Nontri Dictionary
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instructorMy driving instructor says I should be more patient.
instructorRoy practiced very hard to get his ski instructor's license.
instructorShe worked as an aerobics instructor in her twenties.
instructorThe instructor advised me to get exercise every day.
instructorThe piano instructor was hard on her.
instructorYou may as well know that I am a strict instructor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, Count Unit: คน
อาจารย์ผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
อาจารย์พิเศษ(n) special instructor, Example: คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
ศาสดา(n) prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count Unit: ท่าน, องค์, Thai Definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่พิมพ์(n) teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เกจิอาจารย์(n) instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count Unit: ท่าน, คน, Thai Definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. คุณครู, Ant. นักเรียน, ลูกศิษย์, Example: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คุณครู(n) teacher, See also: instructor, professor, Syn. อาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูใหญ่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานวันนี้, Count Unit: คน
ผู้ฝึก(n) coach, See also: instructor, trainer, teacher, tutor, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึกสอน, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้นำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญ
ผู้ฝึกสอน(n) trainer, See also: instructor, teacher, lecturer, Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก, Ant. ผู้เรียน, Example: ดวงตาเป็นผู้ฝึกสอนในวิชาภาษาไทย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ฝึกหัดการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรวิชาการศึกษา
ผู้สอน(n) teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว
ผู้สั่ง(n) orderer, See also: instructor, requirer, demander, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: พนักงานเสิร์ฟจะเปิดจุกขวดเหล้าให้ผู้สั่งดมก่อนตามธรรมเนียม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่บอกไว้เพื่อให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
ศาสก(n) teacher, See also: instructor, tutor, Syn. ผู้สอน, ผู้ชี้แจง, ผู้ชี้แนะ, ผู้สั่งสอน, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
อาจารย์ผู้บรรยาย(n) lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count Unit: คน
ทิศาปาโมกข์(n) famous instructor, See also: great teacher, Thai Definition: อาจารย์ผู้มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดัง
ซินแส(n) teacher, See also: instructor, profession, Syn. จีนแส, ครู, ซินแซ, Example: ซินแสชาวจีนที่คุณแม่นับถือ เป็นผู้ตั้งชื่อให้จริงให้ฉัน, Count Unit: คน, Notes: (จีน)
ครู(n) teacher, See also: instructor, school teacher, Syn. คุณครู, อาจารย์, ครูบาอาจารย์, Ant. นักเรียน, Example: เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีครูเป็นเครื่องถ่ายทอดค่านิยมของสังคมให้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
ครูบาอาจารย์(n) teacher, See also: instructor, school master, school teacher, Syn. ครู, อาจารย์, คุณครู, Ant. นักเรียน, Example: เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ซึมซับเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
ครูประจำชั้น(n) class teacher, See also: class instructor, Example: ครูประจำชั้นคนใหม่เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจเด็ก, Count Unit: คน, Thai Definition: ครูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนห้องนั้น
ครูผู้สอน(n) teacher, See also: instructor, master, school master, school teacher, Syn. อาจารย์, ครู, คุณครู, Ant. นักเรียน, Example: ครูผู้สอนไม่เคยอธิบายวิธีการใช้คำสั่งนี้, Count Unit: คน
นักการศึกษา(n) educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
อาจารย์(n) teacher, See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer, Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์, Example: อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย, Thai Definition: ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์พิเศษ[ājān phisēt] (n, exp) EN: special instructor
อาจารย์ผู้บรรยาย[ājān phūbānyāi] (n, exp) EN: lecturer ; instructor
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
ครู[khrū] (n) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher  FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[khrū bā ājān] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher
ครูผู้สอน[khrū phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher
ครูประจำชั้น[khrū prajam chan] (n, exp) EN: class teacher ; class instructor  FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
คุณครู[khunkhrū] (n) EN: teacher ; instructor ; professor  FR: instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseigannte [f]
คุรุ[khuru] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; guru
แม่พิมพ์[maēphim] (n) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master/mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator
ผู้สอน[phūsøn] (n) EN: teacher ; instructor  FR: enseignant [m] ; enseignante [f] ; instructeur [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] instructor; sports coach; trainer, #2,294 [Add to Longdo]
指导员[zhǐ dǎo yuán, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] intructor; coach; political instructor (in the PLA), #18,158 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor, #18,822 [Add to Longdo]
讲师[jiǎng shī, ㄐㄧㄤˇ ㄕ, / ] instructor; lecturer, #20,184 [Add to Longdo]
指导者[zhǐ dǎo zhě, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] coach; mentor; counselor; instructor; director; guide; conductor, #65,231 [Add to Longdo]
带路人[dài lù rén, ㄉㄞˋ ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] a guide; fig. instructor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbilder {m}; Ausbilderin {f}instructor [Add to Longdo]
Fahrlehrer {m} | Fahrlehrer {pl}driving instructor | driving instructors [Add to Longdo]
Fluglehrer {m}pilot instructor [Add to Longdo]
Kursleiter {m}course instructor; teacher [Add to Longdo]
Lehrer {m}instructor [Add to Longdo]
Schwimmlehrer {m} | Schwimmlehrer {pl}swimming instructor | swimming instructors [Add to Longdo]
Skilehrer {m}; Skilehrerin {f}skiing instructor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インストラクター[insutorakuta-] (n) instructor; (P) [Add to Longdo]
教官[きょうかん, kyoukan] (n) teacher; instructor; professor; (P) [Add to Longdo]
師範[しはん, shihan] (adj-na,n) instructor; (fencing) teacher; model; (P) [Add to Longdo]
師範代[しはんだい, shihandai] (n) assistant instructor [Add to Longdo]
指導員[しどういん, shidouin] (n) instructor; advisor; adviser [Add to Longdo]
指南番[しなんばん, shinanban] (n) instructor [Add to Longdo]
指南役[しなんやく, shinanyaku] (n) instructor [Add to Longdo]
習うより慣れよ[ならうよりなれよ, narauyorinareyo] (exp) practice makes perfect (implying that it is better to learn from personal experience than from an instructor) [Add to Longdo]
専任講師[せんにんこうし, senninkoushi] (n) full-time lecturer; instructor [Add to Longdo]
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor [Add to Longdo]
舞踏教師[ぶとうきょうし, butoukyoushi] (n) dance instructor [Add to Longdo]
無手勝流[むてかつりゅう, mutekatsuryuu] (n) (1) winning without fighting; method used to win without fighting; (2) one's own way of doing things (i.e. as different from that of one's instructor); (3) (col) (See 新当流) Shinto-ryu (school of kenjutsu) [Add to Longdo]
[めのと;ふ, menoto ; fu] (n) (arch) instructor; tutor (to a prince) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top