ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insignia

IH2 N S IH1 G N IY2 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insignia-, *insignia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insignia(n) เครื่องยศ, See also: เครื่องประดับแสดงยศ, Syn. badge, emblem
insignia of rank(n) เครื่องยศ, See also: แถบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insignia(อินซิก'เนีย) n. ตราประจำตำแหน่ง,ตราเกียรติยศ,เครื่องราชอิสริยาภรณ์, Syn. insigne

English-Thai: Nontri Dictionary
insignia(n) เหรียญตรา,เครื่องหมาย,เครื่องราชอิสริยาภรณ์,ตราประจำตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insigniaเครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องยศ(n) insignia of rank, See also: rank decoration, Example: เขาไม่ชอบสวมเครื่องยศเหรียญตราที่เขาได้, Count Unit: ชิ้น, ชุด, สำรับ, อย่าง, Thai Definition: เครื่องประดับหรือแต่งกายตามบรรดาศักดิ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
ทรงประพาส(n) insignia's cap, Syn. หมวกทรงประพาส, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ชื่อหมวกเครื่องยศรูปเป็นกลีบๆ มีชายปกข้างและหลัง
กกุธภัณฑ์(n) regalia, See also: insignia of kingship, emblems, paraphernalia, Example: ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์, Thai Definition: เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[kakutthaphan] (n) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship
เข็ม[khem] (n) EN: badge ; insignia  FR: badge [m]
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[khreūangrātcha-itsariyāphøn] (n) EN: insignia ; decoration given by the king
เครื่องยศ[khreūang yot] (n) EN: insignia of rank ; rank decoration  FR: insigne [m] ; décoration [f]
หมวกทรงประพาส[mūak songpraphāt] (n, exp) EN: insignias cap
แหนบ[naēp] (n) EN: clasp ; badge ; insignia  FR: badge [m]
สัญลักษณ์[sanyalak] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp  FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ทรงประพาส[songpraphāt] (n) EN: insignia' s cap
ติดยศ[tit yot] (v, exp) EN: wear insignia of rang ; pin decorations ; pin medals

CMU English Pronouncing Dictionary
INSIGNIA IH2 N S IH1 G N IY2 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insignia (n) ˈɪnsˈɪgnɪəʳ (i1 n s i1 g n i@)

Japanese-English: EDICT Dictionary
階級章[かいきゅうしょう, kaikyuushou] (n) rank insignia [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]
山形袖章[やまがたそでしょう, yamagatasodeshou] (n) (See 山形紋) chevron (military rank insignia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  insignia
      n 1: a badge worn to show official position

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top