ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquiry

IH2 N K W AY1 R IY0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquiry-, *inquiry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inquiry[N] การไต่สวน, Syn. investigation, query

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

English-Thai: Nontri Dictionary
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
inquiryการสอบสวน [ดู enquiry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry official; inquisitorพนักงานสอบสวน [ป. วิ. อาญา] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inquiry, commission ofคณะกรรมการสืบสวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Inquiry Methodsวิธีการตอบคำถาม [การแพทย์]
Inquiry Teachingการสอนแบบสืบสวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน Akira (1988)
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่... Akira (1988)
You are to be put before an inquiry committee.คุณได้ถูกเริ่มก่อนคณะ กรรมการจะถามหา Akira (1988)
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา Basic Instinct (1992)
Denise, did you tell T owers that I lied at the Cheslav inquiry?เดนนิส คุณได้บอกทาวเวอร์ว่า ผมให้ความเท็จในการพิจารณาคดีเชสลาฟรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ Basic Instinct (1992)
Barring further authorised inquiry, this case - file #DF101364 - is closed.รูปลักษณ์ หรือแบบ ของมัน ยังไม่สามารถบอกได้ ยกเว้นแต่ว่า อนาคตมีการสืบสาว คดีนี้ #DF101364 - ปิดแล้ว Squeeze (1993)
Amid a flurry of accusations and counter-accusations by the nations representing the Machine Consortium the President has ordered a special inquiry.ท่ามกลางความวุ่นวายของข้อกล่าว หาและข้อกล่าวหาเคาน์เตอร์ โดยประเทศที่เป็นตัว แทนของเครื่อง สมาคม ประธานได้มีคำสั่งพิเศษสอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติม Contact (1997)
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ Contact (1997)
And before his departure, he was questioned in judicial inquiry.หมดไปหนึ่ง ก่อนจากไปเขาต้องมาให้การกับศาล Malèna (2000)
- Area of inquiry?ต้องการทราบอะไรครับ กายภาพ The Time Machine (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inquiryHe wrote a letter of inquiry to his business contact.
inquiryOn inquiry learned that she was out.
inquiryThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
inquiryThis subject is outside the scope of our inquiry.
inquiryWe have just received an inquiry from Kansas concerning your brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานสอบสวน[N] inquiry official, Syn. เจ้าหน้าที่สอบสวน, Example: การตั้งข้อกล่าวหาในคดีต่างๆ เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ที่สามารถกระทำได้ตามพยานหลักฐานของตำรวจ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่ทำการสอบสวน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
เจ้าหน้าที่สอบสวน[n. exp.] (jaonāthī søpsūan) EN: inquiry official   
จดหมายสอบถาม[n. exp.] (jotmāi søpthām) EN: inquiry ; enquiry   
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject   FR: question [f] ; interrogation [f]
แผนกสอบสวน[n. exp.] (phanaēk søpsūan) EN: inquiry section   
ซักถาม[v.] (sakthām) EN: question ; interrogate ; inquire ; ask ; make an inquiry   FR: questionner ; interroger
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry   

CMU English Pronouncing Dictionary
INQUIRY    IH2 N K W AY1 R IY0
INQUIRY    IH2 N K W ER0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquiry    (n) ˈɪnkwˈaɪəriː (i1 n k w ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
查调[chá diào, ㄔㄚˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] inquiry; inquire [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunftsbüro {n}inquiry office [Add to Longdo]
Untersuchungsbericht {m}inquiry report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
海難審判[かいなんしんぱん, kainanshinpan] (n) marine accident inquiry; marine accident enquiry [Add to Longdo]
海難審判庁[かいなんしんぱんちょう, kainanshinpanchou] (n) Marine Accidents Inquiry Agency [Add to Longdo]
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] (n) {comp} inquiry function [Add to Longdo]
糾問;糺問[きゅうもん, kyuumon] (n,vs) inquiry; enquiry [Add to Longdo]
軍人予備裁判所[ぐんじんよびさいばんしょ, gunjinyobisaibansho] (n) court of inquiry; court of enquiry [Add to Longdo]
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間合せ機能[まあわせきのう, maawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query [Add to Longdo]
照会用端末[しょうかいようたんまつ, shoukaiyoutanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquiry
   n 1: a search for knowledge; "their pottery deserves more
      research than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry},
      {research}]
   2: an instance of questioning; "there was a question about my
     training"; "we made inquiries of all those who were present"
     [syn: {question}, {inquiry}, {enquiry}, {query},
     {interrogation}] [ant: {answer}]
   3: a systematic investigation of a matter of public interest
     [syn: {inquiry}, {enquiry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top