ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inn

IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inn-, *inn*
Possible hiragana form: いんん
English-Thai: Longdo Dictionary
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response., See also: huffy, Syn. touchy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inn(vi) พักที่โรงแรม, Syn. lodge
inn(vt) พักที่โรงแรม, Syn. lodge
inn(n) โรงแรมเล็กๆ, See also: ห้องพักนักเรียน ในอังกฤษ, ร้านเหล้าเล็กๆ, Syn. hotel, hostel, lodging
inner(adj) ข้างใน, See also: ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน, Syn. inside, middle, interior, secret, Ant. outer
innate(adj) โดยกำเนิด, Syn. inborn, natural, inherent, Ant. learned
inning(n) ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล, Syn. at bat, turn
innards(n) กลไกภายในเครื่องยนต์, See also: อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
innards(n) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวัยวะภายใน, Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels
innerve(vt) ส่งพลังประสาทไปถึง, See also: หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
innately(adv) โดยกำเนิด, See also: แต่กำเนิด, Syn. naturally, inherently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inn(อิน) n. โรงแรมเล็ก ๆ ,โรงแรม,ห้องพักนักเรียน (ในอังกฤษ) ,ร้านเหล้าเล็ก ๆ vi. พักที่โรงแรม
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
innermost(อิน'เนอโมสทฺ) adj. ในสุด,เข้าไปในสุด. n. ส่วนในสุด,ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
innervate(อินเนอ'เวท) vt. มีเส้นประสาทไปถึง,ครอบคลุมด้วยเส้นประสาท
innervation(อินเนอเว'เชิน) n. การมีเส้นประสาทไปถึง,การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท.
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
inning(อิน'นิง) n. สมัยมีอำนาจ,ตาทำแต้มในการแข่งขัน,โอกาส., See also: innings ตาลีลูกคริดเก๊ต, การเรียกคืนที่ดินที่เป็นหนองหรือน้ำท่วม
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
innocence(อิน'นะเซินซฺ) n. ความไร้เดียงสา,ความบริสุทธิ์,ความไร้มลทิน,ความซื่อ,ความไม่รู้ตัว,ความไม่เป็นภัย,บุคคลที่ไร้เดียงสา,สิ่งที่ไร้เดียงสา, Syn. innocuousness, Ant. guilt

English-Thai: Nontri Dictionary
inn(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,ร้านเหล้าเล็กๆ
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
inner(adj) ข้างใน,ภายใน,ลับเฉพาะ,ส่วนตัว,ซ่อนเร้น
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
inning(n) โอกาส,ช่วงที่มีวาสนา,คราว,สมัยที่มีอำนาจ
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
innocence(n) ความบริสุทธิ์ใจ,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
innocuous(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่มีโทษ,ไม่มีพิษ,ไม่น่ากลัว
innovate(vt) เปลี่ยนแปลงใหม่,ปรับปรุงใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
innate๑. ติดที่ปลาย [ก้านชูอับเรณู]๒. ฝัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
innateสชาติกะ, แต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate ideaสชาติกมโนภาพ, มโนภาพแต่กำเนิด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
innate immunity; immunity, inheritedภูมิคุ้มกันสืบทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner canthus; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner coreแก่นโลกชั้นใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inner ear; ear, internalหูชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inner measure; interior measureเมเชอร์ภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
inner productผลคูณภายใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นใน, Example: กลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในบลาสโตซิสต์ กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และทารกในครรภ์ (Fetus) ในท้ายที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inner Halfซีกครึ่งใน [การแพทย์]
inner planetดาวเคราะห์วงใน, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inner Tableกะโหลกศีรษะด้านใน, ขอบในของกะโหลกศีรษะ, แผ่นใน [การแพทย์]
Inner Zoneบริเวณชั้นใน [การแพทย์]
Innervateเลี้ยง [การแพทย์]
Innervationเส้นประสาทที่เลี้ยงท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Innervation of the Gastrointestinal Tractเส้นประสาทควบคุมการทำงานของการเดินอาหาร [การแพทย์]
Innervation, Anomalousความผิดปกติของประสาทที่เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mohammed, Moses, you the man who said there was no room in the inn was my son.โมฮัมหมัด โมเสส คุณ ผู้ชายที่บอกว่า ไม่มีห้องสุดท้ายเขาเป็นบุตรผม Oh, God! (1977)
Otherwise I gotta call Mr Ronzini at the Holiday Inn to get our old gig back.หรือผมต้องโทรหา คุณโรซีนี ที โฮลีแดยอิน เพื่อจะได้การแสดงเก่าแก่ของเราอีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
And the inns in North Wales, yechh!และโรงแรมที่เวลส์เหนือ เร็วเข้าสิ เปิดประตู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-I'll be waiting for you at the inn of the Prancing Pony.- แล้วท่านล่ะ\ - ข้าจะไปรอเจ้า ที่โรงเตี๊ยมม้าตื่น The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Let me just look and see if we have anyone here by that name at the inn or not.ขอเช็คดูก่อนนะคะ ว่าเรามีแขกชื่อนี้ เช็คอินน์ที่นี่รึเปล่า Hope Springs (2003)
But today the Inn National Lawyer's Guild and 29 other groups and individuals are fighting back.แต่วันนี้ สมาคมทนายความแห่งชาติ รวมทั้งกลุ่มอีก 29 กลุ่มและบุคคลอีกจำนวนมาก กำลังรวมตัวกันตอบโต้ The Corporation (2003)
Why don't you go two blocks over at the Mission Inn motel?ไปอยู่ที่มิชชั่น อินน์สิ ใกล้แค่นี้เอง The Pursuit of Happyness (2006)
Last night, I went to the Holiday Inn and had a drink.เมื่อคืนก่อน ผมไปดื่มที่ฮอลิเดย์ อินน์ The Last King of Scotland (2006)
Mrs. Clark, the proprietor, says she hasn't slept a night since acquiring the inn and I believe her.ไมค์ : 1408 (2007)
On a Shiver Scale, I award the Weeping Beach Inn six skulls.และใน ระดับความสยอง ผมให้คะแนนโรงแรม Weeping Beach 6 คะแนน 1408 (2007)
Come on. There's an inn over there. Victoria's birthday's not till tomorrow.ไม่เอาน่า ตรงโน้นมีพี่พัก วันเกิดวิคตอเรียยังมาไม่ถึงจนกว่าพรุ่งนี้ Stardust (2007)
I went to an inn in the country and the woman next door was screaming like crazy.ผมไปม่านรูดในเมืองมา กระหรี่ข้างห้องร้องหยั่งกะควายคลอดลูกแหนะ A Good Day to Have an Affair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
innA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
innA fire broke out at the inn that they were staying.
innAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
innA new piece of evidence to prove his innocence.
innAn inner defect never fails to express itself outwardly.
innAn innocent man was arrested by mistake.
innA pinch hitter was brought into action in the last inning.
innAs far as I know, he is innocent.
innAs it was late at night and I was very tired I put up at an inn.
innAs it was late at night and I was very tired, I put up at an inn.
innAt a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.
innAt first everybody was convinced of his innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาดำๆ(adj) innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai Definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
หน่อมแน้ม(adj) childish, See also: innocent, naive, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: เธออย่าทำท่าทางหน่อมแน้มไปหน่อยเลยนะ ไม่น่ารักหรอก, Thai Definition: แบบเด็กๆ ไม่รู้เรื่องเรื่องราว ไร้เดียงสา
สุดคณนา(adv) incalculably, See also: innumerably, Syn. อเนกอนันต์, สุดคณานับ, Example: อาจารย์ผู้นี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงวิชาการด้านภาษาอย่างสุดคณนา, Thai Definition: ที่มากมายสุดที่จะนับได้
ตกเขียว(adj) virginal, See also: innocent, pure, Example: ที่ซ่องนี้มีแต่เด็กตกเขียวหน้าตาดีๆ ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่ยังเด็ก, ที่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านโลกีย์
ยางใน(n) inner tube, Example: ยางชนิดไม่มียางในต้องดูให้แน่ว่ากงล้อไม่รั่ว, Thai Definition: ยางรถที่หล่อกลวงใน มีจุ๊บสำหรับสูบลมเข้า เป็นยางรถอย่างอ่อน
ไร้เดียงสา(adj) innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
สิ่งใหม่(n) innovation, See also: newness, introduction, new thing, Syn. ของใหม่, Ant. สิ่งเก่า, ของเก่า, Example: เครือข่ายไมโครยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการนี้
เครื่องใน(n) entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น
ผู้บริสุทธิ์(n) innocent, See also: guiltless person, Example: ศาลให้ความยุติธรรมกับผู้บริสุทธิ์เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปราศจากความผิด, Notes: (บาลี)
ผู้บุกเบิก(n) pioneer, See also: innovator, founder, developer, leader, Syn. ผู้ริเริ่ม, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, Example: สมเกียรติ อ่อนวิมลเป็นผู้บุกเบิกการอ่านข่าวแบบใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ริเริ่มทำเป็นคนแรกหรือพวกแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
บานชื่นหนู[bāncheūn nū] (n, exp) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
เบื้องต้น[beūangton] (adv) EN: at the beginning  FR: au début
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere  FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[børisutjai] (adj) FR: chaste ; innocent

CMU English Pronouncing Dictionary
INN IH1 N
INNS IH1 N Z
INNO IH1 N OW0
INNES IH1 N AH0 S
INNER IH1 N ER0
INNIS IH1 N IH0 S
INNS' IH1 N Z
INN'S IH1 N Z
INNISS IH1 N IH0 S
INNESS IH1 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inn (n) ˈɪn (i1 n)
inns (n) ˈɪnz (i1 n z)
inner (j) ˈɪnər (i1 n @ r)
innate (j) ˈɪnˈɛɪt (i1 n ei1 t)
inning (n) ˈɪnɪŋ (i1 n i ng)
innards (n) ˈɪnəʤ (i1 n @ jh)
innings (n) ˈɪnɪŋz (i1 n i ng z)
innately (a) ˈɪnˈɛɪtliː (i1 n ei1 t l ii)
innocent (n) ˈɪnəsnt (i1 n @ s n t)
innovate (v) ˈɪnəvɛɪt (i1 n @ v ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] inn; shop; store, #733 [Add to Longdo]
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails, #748 [Add to Longdo]
素质[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
天生[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, ] innate; natural, #6,193 [Add to Longdo]
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, / ] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区, #6,419 [Add to Longdo]
革新[gé xīn, ㄍㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] innovation, #8,637 [Add to Longdo]
无罪[wú zuì, ㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] innocent; guileless; not guilty (of crime), #14,666 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] inner feelings, #16,836 [Add to Longdo]
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市, #20,031 [Add to Longdo]
内蒙[Nèi méng, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ, / ] Inner Mongolia, #21,925 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
innerhalb(präp) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
innerhalb(präp) |+ etw. (D)| ภายใน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น innerhalb des Systems ภายในระบบนี้, innerhalb des Landes ภายในประเทศ
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่มต้น mit etwas beginnen; เช่น Der VfB Stuttgart hat mit einem 3:0 (drei zu null) Sieg gegen die Bayern in dieser Saison begonnen. ทีมชตุตการ์ทเริ่มต้นฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะเหนือทีมบาเยิร์น 3 ต่อ 0, See also: starten, A. aufhören, abschliessen, beenden, Related: loslegen, Syn. anfangen
einnehmen(vi, vt) |nimmt ein, nahm ein, hat eingenommen, etw.(A)| ทาน(ยา), นำเข้าสู่ร่างกาย เช่น Hinweise: Nicht einnehmen oder trinken, von Kindern fernhalten. ข้อแนะนำ ไม่ควรกินหรือดื่ม ควรให้อยู่ห่างจากมือเด็ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gasthof {m}; Wirtshaus {n} | Gasthöfe {pl}; Wirtshäuser {pl}inn | inns [Add to Longdo]
Innen...interior; inner; inboard [Add to Longdo]
Innenansicht {f}interior view [Add to Longdo]
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.] [Add to Longdo]
Innenminister {m}Secretary of the Interior [Am.] [Add to Longdo]
Innenministerium {n}ministry of the interior [Add to Longdo]
Innenministerium {n}Home Office [Br.]; Department of the Interior [Am.] [Add to Longdo]
Innennaht {f}inseam [Add to Longdo]
Innenarchitekt {m}; Innenarchitektin {f}interior decorator [Add to Longdo]
Innenarchitektur {f}interior design [Add to Longdo]
Innenaufnahme {f} (Film)interior shot [Add to Longdo]
Innenausbau {m}interior construction completion; completion of the interior; interior work [Add to Longdo]
Innenausführung {f}internal finish [Add to Longdo]
Innenausstattung {f}interior decoration [Add to Longdo]
Innenbeleuchtung {f}interior lighting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
あどけない[adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
いじらしい[ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
しらばくれる;しらばっくれる[shirabakureru ; shirabakkureru] (v1,vi) to play dumb; to feign ignorance; to act as innocent [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system [Add to Longdo]
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.) [Add to Longdo]
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
[うち, uchi] Innenseite, drinnen [Add to Longdo]
内乱[ないらん, nairan] innere_Unruhen, Buergerkrieg [Add to Longdo]
内出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
内分泌[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
内堀[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
内外[ないがい, naigai] innen_und_aussen, In-und_Ausland [Add to Longdo]
内幕[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
内幕[ないまく, naimaku] innere_Verhaeltnisse, Geheimnis [Add to Longdo]
内心[ないしん, naishin] Innerstes, wahre_Meinung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inn
      n 1: a hotel providing overnight lodging for travelers [syn:
           {hostel}, {hostelry}, {inn}, {lodge}, {auberge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top