ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injure

IH1 N JH ER0   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injure-, *injure*
Possible hiragana form: いんじゅれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injure[VT] ทำร้าย, See also: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ, Syn. hurt, damage, harm, wound, Ant. heal
injured[ADJ] ซึ่งได้รับบาดเจ็บ, See also: บาดเจ็บ, Syn. hurt, wounded, broken
injured[N] ผู้ได้รับบาดเจ็บ, See also: คนเจ็บ, Syn. sufferer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
injured(อิน'เจิร์ด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย, See also: injuredly adv injuredness n., Syn. wounded)

English-Thai: Nontri Dictionary
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injured personผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม The Great Dictator (1940)
Oh, I do hope you're not injured.โอ้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้รับ บาดเจ็บ Pinocchio (1940)
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
It's a terrible story. She was awfully injured.มันน่ากลัวมาก ดูเธอเจ็บปวดมานานเต็มที Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford In the Name of the Father (1993)
Help the injured.ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ Princess Mononoke (1997)
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ Bicentennial Man (1999)
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย Bicentennial Man (1999)
I'm assuming you've never been injured. Would I be wrong in that assumption?ถ้าผมสรุปว่าคุณไม่เคยบาดเจ็บ ผมสรุปผิดรึเปล่า Unbreakable (2000)
Dad's been injured.พ่อเคยบาดเจ็บ Unbreakable (2000)
Our car flipped on an icy road and we were both injured, and he couldn't play football any more.รถพลิกเพราะถนนลื่น เราทั้งคู่บาดเจ็บ เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีก ถ้าไม่เกิดเหตุ Unbreakable (2000)
What part of David's body was injured?เดวิดบาดเจ็บร่างกายส่วนไหน Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injureAfter the accident, the injured people were taken to the hospital.
injureA lot of passengers were injured in the accident.
injureA number of passengers were injured.
injureA number of passengers were injured in the accident.
injureA number of tourists were injured in the accident.
injureAside from fright she was not injured.
injureAside from fright, she was not injured.
injureBeing injured in an accident, he could not walk.
injureCarry the injured to the hospital.
injureChris injured his leg playing tennis and feels sharp pain.
injureCover up the injured man with this blanket.
injureDoctors should help the sick or injured person.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำร้ายร่างกาย[V] attack, See also: injure, molest, harm, abuse, hurt, Example: เขากับพวกนับสิบคนรุมทำร้ายร่างกายคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: ประทุษร้ายต่อร่างกาย
ผู้เสียหาย[N] injured person, See also: sufferer, the wounded, Example: ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของกิจการ, Count unit: ราย, คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายกําหนด, Notes: (กฎหมาย)
อาน[ADJ] injured, See also: damaged, Thai definition: บอบช้ำ
บอบช้ำ[V] wound, See also: injure, hurt, Syn. ระบม, Example: พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์, Thai definition: สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
ประทุษร้าย[V] injure, See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt, Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก, Example: เขาถูกประทุษร้ายจากน้ำมือของพวกผู้ร้าย
อ่วม[V] be worse, See also: injure, be terrible, be in a bad way, be downhearted, Syn. บอบช้ำ, น่วม, Example: พรุ่งนี้ผมต้องอ่วมกว่านี้แน่ๆ เพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งมาก, Thai definition: ได้รับบาดเจ็บมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured   
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāhat) EN: seriously injured   FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt   FR: blesser
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāirap bātjep) EN: be injured   FR: se blesser
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
ผู้เสียหาย[n. exp.] (phū sīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim   FR: victime [f]
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarāi) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm   FR: blesser ; faire du mal à
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack   FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer

CMU English Pronouncing Dictionary
INJURE    IH1 N JH ER0
INJURED    IH1 N JH ER0 D
INJURES    IH1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injure    (v) ˈɪnʤər (i1 n jh @ r)
injured    (v) ˈɪnʤəd (i1 n jh @ d)
injures    (v) ˈɪnʤəz (i1 n jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shāng, ㄕㄤ, / ] injure; injury; wound, #750 [Add to Longdo]
伤害[shāng hài, ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injure; harm, #2,004 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] injure; puppet, #136,634 [Add to Longdo]
受伤害[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, / ] injured [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] injure; vilify [Add to Longdo]
[yìn, ㄧㄣˋ, ] injured; moreover; preferably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P) [Add to Longdo]
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
仇する;寇する[あだする;あたする, adasuru ; atasuru] (vs-s) (1) to harm; to injure; (2) to oppose [Add to Longdo]
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person [Add to Longdo]
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health [Add to Longdo]
公傷制度[こうしょうせいど, koushouseido] (n) permission for sumo wrestler who was injured in an official tournament to be absent in the next one [Add to Longdo]
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded [Add to Longdo]
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injure
   v 1: cause injuries or bodily harm to [syn: {injure}, {wound}]
   2: hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include
     me among her guests"; "This remark really bruised my ego"
     [syn: {hurt}, {wound}, {injure}, {bruise}, {offend}, {spite}]
   3: cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by
     the new competition" [syn: {hurt}, {injure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top